כיצד על הרשות לנהוג כאשר נעשים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון

ככלל- רישיון עסק ניתן לאדם מסוים ומתייחס למבנה מסוים. תוכניות המבנה בו מבקשים לנהל את העסק מוגשות לרשות כחלק מהבקשה לרישיון, והרישיון יינתן ביחס לעסק המתנהל במקום התואם תוכניות אלו בלבד.
כפועל יוצא מהאמור לעיל, כאשר מתבצעים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון, הרישיון לא יהיה תקף עוד. השאלה הנשאלת היא האם, במקרה כאמור, על הרשות לנקוט בהליך ביטול הרישיון או שמא מדובר בפקיעת תוקפו של הרישיון?
הוראות תקנות רישוי עסקים אינן אחידות בעניין זה.

עודכן ביום 24.3.23

הוראות התקנות הרלוונטיות

  • בתקנה 10 לתקנות רישוי עסקים נקבע כי-

(א)  רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב)  לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו, בלא אישור רשות הרישוי, כל שינויים במסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק. 

 (ג)   רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים מהותיים בעסק כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי. 

 

  • בתקנה 38 לתקנות נקבע כי-

ניתן רישיון או היתר לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג, או מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר.

  • נוסחו של טופס 8 גם הוא נקבע בתקנות. וכך נכתב בטופס-

בסעיף 3 לטופס 8 נכתב – .הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר-תוקף עם שינוי הבעלות בעסק וכן אם חל שינוי בעיסוק, בסוג העסק, במיקומו או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי או מסלול הרישוי אליו מסווג העסק או שהוא מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון.

בסעיף 4 לטופס 8 נכתב כי- תרשים הסביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שאושרו הם חלק בלתי נפרד מרישיון זה; לא ייעשו שינויים במסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק בלא אישור רשות הרישוי; רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון זה אם נעשו שינויים כאמור בלא אישורה.
לעניין זה יש לשים לב כי מספרות ועסקי קוסמטיקה אינם טעונים הגשת תוכניות כלל. 

התמונה העולה מהוראות התקנות אינה אחידה

מצד אחד– מבדיקת הוראות תקנה 10 לתקנות הכלליות עולה כי מדובר בהליך של ביטול רישיון- שכן נכתב מפורשות בתקנה 10(ג), כי במקרה שנעשו שינויים בעסק  רשות הרישוי תבטל את הרישיון, לאחר שתיתן לבעל העסק את האפשרות להשמיע את טענותיו.

כך גם בסעיף (4) לטופס 8, המהווה חלק מהתקנות, נקבע כי במקרה של שינוי תנאי המקום שמתנהל בו עסק בהשוואה לתוכנית העסק המאושרת, הרישיון יבוטל.

מצד שני–  בתקנה 38 נקבע כי במידה וחלו שינויים בעסק מהרשות ברישיון לא יהיה תוקף לרישיון.

גם בסעיף (3) לטופס 8, המהווה חלק מהתקנות, נקבע כי אם חל שינוי במבנה העסק, הרישיון לא יהיה בר תוקף.

במקרה של שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון- יש הוראות בתקנות הקובעות  כי על הרשות לבטל את הרישיון, ויש הוראות בתקנות הקובעות כי הרישיון לא יהיה תקף.

 מהי ההוראה הקובעת?

לפני שנתלבט בשאלה זו נבחן מהי המשמעות המעשית של ההוראה כי הרישיון אינו תקף. הרי באף אחד מהמקרים לא יופעל מנגנון אוטומטי. ההחלטה כי רישיון אינו תקף כמו גם ההחלטה לבטל רישיון, שתיהן החלטות מינהליות. בשני המקרים על הרשות לקבל החלטה בדבר גורלו של הרישיון. 

ונבהיר- גם אם לרשות ברור כי מבנה עסק שונה, וגם אם להבנתה הראיות הברורות והמוחלטות מצויות לפניה, עליה לבחון ראיות אלו ולקבל החלטה, האם  מדובר בשינויים מבניים בעסק. גם הקביעה כי חלות ההוראות הקובעות כי רישיון אינו תקף מצריכה החלטה מנהלית של הרשות, החלטה שבשל השינויים אין תוקף לרישיון.

המשמעות המעשית של החלטה כאמור היא כי רישיון שהיה בתוקף- לא יהיה יותר בתוקף- לכן מדובר למעשה בביטולו של רישיון. ראיה זו של הדברים מתחזקת עוד יותר בשל קיומן של הוראות מפורשות בתקנות הקובעות כי מדובר בביטול רישיון. 

חובת השימוע

נראה כי על הרשות, בטרם תקבל החלטה כי  רישיון אינו תקף, כמו גם בטרם קבלת החלטה בדבר ביטול רישיון צריכה לאפשר לבעל העסק להשמיע טענותיו. (ראה לעניין זה תקנה 10(ג) וסעיף 7ג(ג) לחוק רישוי עסקים). קביעה זו נסמכת גם על כך שהוראות התקנות בעניין זה אינן אחידות ויש לקיים את השימוע ולו מחמת הספק,  וגם על כך שמדובר בהחלטה שמשמעותה האופרטיבית היא ביטול רישיונו של בעל העסק.

ברמה המעשית, לא יהיה הבדל בין החלטה על ביטול רישיון לבין החלטה כי הרישיון אינו תקף, והנכון הוא לנהוג בכל מקרה בנוהל המקובל לביטול רישיון, ובכלל זה קיום שימוע.

האם הרשות תבטל רישיון או תחליט על העדר תוקפו בשל כל שינוי מבני שהוא?

כמו כל החלטה מנהלית של הרשות, גם החלטה בעניין זה צריכה להיות סבירה ומידתית.

תקנה 38 בנוסחה כפי שתוקן בשנת 2021 מקנה אמות מידה לשינויים שיגררו ביטול הרישיון –  ונקבע בה כי שינוי המצדיק ביטול הוא שינוי :"המשפיע על פריט הרישוי הקבוע ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג, או מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר".
מובן שהזזת מיקומו של  כיור בתוך העסק אינה שקולה להוספת מבנים שלמים לעסק. כך למשל קיימות רשויות רישוי אשר נהגו לאפשר לבעל העסק להגיש תוכנית שינויים לעסק, כאשר היה מדובר בשינויים פנימיים בלבד שלא פגעו במבנה ובקונסטרוקציה של מבנה העסק, ולא נהגו כלפי העסק כאילו מדובר בעסק חדש.
כיום התקנות קובעות את אפשרו הביטול במקרה של "שינויים מהותיים" בעסק ולפיכך לא כל שינוי מינורי יתניע הליך של ביטול הרישיון. מומלץ לרשויות לקבוע מדיניות לגבי סוגי השינויים המתניעים הליך של ביטול רישיון לעומת סוגי השינויים שאינם מתניעים הליך כאמור.

חקיקה
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א- 2000

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz