כיצד על הרשות לנהוג כאשר נעשים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון

ככלל- רישיון עסק ניתן לאדם מסוים ומתייחס למבנה מסוים. תוכניות המבנה בו מבקשים לנהל את העסק מוגשות לרשות כחלק מהבקשה לרישיון, והרישיון יינתן ביחס לעסק המתנהל במקום התואם תוכניות אלו בלבד.
כפועל יוצא מהאמור לעיל, כאשר מתבצעים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון, הרישיון לא יהיה תקף עוד. השאלה הנשאלת היא האם, במקרה כאמור, על הרשות לנקוט בהליך ביטול הרישיון או שמא מדובר בפקיעת תוקפו של הרישיון?
הוראות תקנות רישוי עסקים אינן אחידות בעניין זה.

הוראות התקנות הרלוונטיות

  • בתקנה 10 לתקנות רישוי עסקים נקבע כי-

(א)  רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב)  לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

 (ג)   רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

 (ד)  לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 8 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת. על בעל העסק להצהיר, כאמור בטפוס 8- בין היתר כי “לא חלו שינויים במהות העסק, במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין.

  • בתקנה 38 לתקנות נקבע כי-

ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.

  • נוסחו של טופס 8 גם הוא נקבע בתקנות. וכך נכתב בטופס-

בסעיף 3 לטופס 8 נכתב – הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר-תוקף עם שינוי הבעלות בעסק וכן אם חל שינוי בעיסוק, במבני העסק, בשטחו או שבעליו העביר אותו למקום אחר.

בסעיף 4 לטופס 8 נכתב כי- תרשים הסביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שאושרו הם חלק בלתי נפרד מרישיון זה; לא ייעשו שינויים במבנה שמתנהל בו העסק, אלא לאחר קבלת אישור רשות הרישוי; הרישיון יבוטל, אם שונו תנאי המקום שמתנהל בו העסק בהשוואה לתכנית העסק המאושרת (על ידי בנייה או באופן אחר).

התמונה העולה מהוראות התקנות אינה אחידה

מצד אחד– מבדיקת הוראות תקנה 10 לתקנות הכלליות עולה כי מדובר בהליך של ביטול רישיון- שכן נכתב מפורשות בתקנה 10(ג), כי במקרה שנעשו שינויים בעסק  רשות הרישוי תבטל את הרישיון, לאחר שתיתן לבעל העסק את האפשרות להשמיע את טענותיו.

כך גם בסעיף (4) לטופס 8, המהווה חלק מהתקנות, נקבע כי במקרה של שינוי תנאי המקום שמתנהל בו עסק בהשוואה לתוכנית העסק המאושרת, הרישיון יבוטל.

מצד שני– באותה תקנה 10 בסעיף משנה (ד) נכתב כי היה ובעל עסק נתן הצהרה כוזבת בעת חידוש רישיון לפיה לא נעשו בעסק או במבנהו שינויים, כאשר בפועל כן בוצעו שינויים- לרישיון שחודש לא יהיה תוקף כלל.

בתקנה 38 נקבע כי במידה וחלו שינויים בעסק מהרשות ברישיון לא יהיה תוקף לרישיון.

גם בסעיף (3) לטופס 8, המהווה חלק מהתקנות, נקבע כי אם חל שינוי במבנה העסק, הרישיון לא יהיה בר תוקף.

במקרה של שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון- יש הוראות בתקנות הקובעות  כי על הרשות לבטל את הרישיון, ויש הוראות בתקנות הקובעות כי הרישיון לא יהיה תקף.

 מהי ההוראה הקובעת?

לפני שנתלבט בשאלה זו נבחן מהי המשמעות המעשית של ההוראה כי הרישיון אינו תקף. הרי באף אחד מהמקרים לא יופעל מנגנון אוטומטי. ההחלטה כי רישיון אינו תקף כמו גם ההחלטה לבטל רישיון, שתיהן החלטות מינהליות. בשני המקרים על הרשות לקבל החלטה בדבר גורלו של הרישיון. 

ונבהיר- גם אם לרשות ברור כי מבנה עסק שונה, וגם אם להבנתה הראיות הברורות והמוחלטות מצויות לפניה, עליה לבחון ראיות אלו ולקבל החלטה, האם  מדובר בשינויים מבניים בעסק. גם הקביעה כי חלות ההוראות הקובעות כי רישיון אינו תקף מצריכה החלטה מנהלית של הרשות, החלטה שבשל השינויים אין תוקף לרישיון.

המשמעות המעשית של החלטה כאמור היא כי רישיון שהיה בתוקף- לא יהיה יותר בתוקף- לכן מדובר למעשה בביטולו של רישיון. ראיה זו של הדברים מתחזקת עוד יותר בשל קיומן של הוראות מפורשות בתקנות הקובעות כי מדובר בביטול רישיון. 

חובת השימוע

נראה כי על הרשות, בטרם תקבל החלטה כי  רישיון אינו תקף, כמו גם בטרם קבלת החלטה בדבר ביטול רישיון צריכה לאפשר לבעל העסק להשמיע טענותיו. (ראה לעניין זה תקנה 10(ג) וסעיף 7ג(ג) לחוק רישוי עסקים). קביעה זו נסמכת גם על כך שהוראות התקנות בעניין זה אינן אחידות ויש לקיים את השימוע ולו מחמת הספק,  וגם על כך שמדובר בהחלטה שמשמעותה האופרטיבית היא ביטול רישיונו של בעל העסק.

ברמה המעשית, לא יהיה הבדל בין החלטה על ביטול רישיון לבין החלטה כי הרישיון אינו תקף, והנכון הוא לנהוג בכל מקרה בנוהל המקובל לביטול רישיון, ובכלל זה קיום שימוע.

האם הרשות תבטל רישיון או תחליט על העדר תוקפו בשל כל שינוי מבני שהוא?

כמו כל החלטה מנהלית של הרשות, גם החלטה בעניין זה צריכה להיות סבירה ומידתית. מובן שהזזת מיקומו של  כיור בתוך העסק אינה שקולה להוספת מבנים שלמים לעסק. כך למשל קיימות רשויות רישוי אשר נהגו לאפשר לבעל העסק להגיש תוכנית שינויים לעסק, כאשר היה מדובר בשינויים פנימיים בלבד שלא פגעו במבנה ובקונסטרוקציה של מבנה העסק, ולא נהגו כלפי העסק כאילו מדובר בעסק חדש.
מומלץ לרשויות לקבוע הנחיות לגבי סוגי השינויים המתניעים הליך של ביטול רישיון לעומת סוגי השינויים שאינם מתניעים הליך כאמור, כגון שינויים שאינם טעונים היתר, שינויים מזעריים שאינם פוגעים בקונסטרוקציה של המבנה, וכו’. 

חקיקה
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000