הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים טעונה רישיון עסק- פריט 8.4א

ברחבי הארץ קיימים עסקים הנותנים שירות הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים. שירות זה ניתן כיום בעיקר לתיירים. נראה כי שירות הסעות זה, למרות שאינו נעשה ברכב מנועי, טעון, הוצאת רישיון עסק לפי פריט 8.4א' 

אנו מודים למר משה בלסהיים שהפנה אלינו שאלה זו, כמו שאלות מענייננות רבות  נוספות.
המאמר נכתב בשיתוף של מר אלחנן משי עם עו"ד שושי יוסקוביץ'

פריט 8.4א המצוי בטבלת העסקים טעוני הרישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (להלן: "צו רישוי עסקים")  קובע כי חובת הוצאת רישיון עסק חלה על  "הסעת נוסעים, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו טעון רישיון עסק".
הגורמים המאשרים לפריט רישוי זה הם-  הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר).
כן נדרש, על פי הוראות הצו (טור ז'), כי העסק יקבל רישיון על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. (להלן: "צו הפיקוח").

ההגדרות הרלוונטיות בחקיקה השונה:

הגדרת "הסעה" בצו הפיקוח– "הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב סיור, ברכב מדברי, ברכב מסחרי או באוטובוס, לרבות הצעה והסכמה להסעה כאמור;"

הגדרת "רכב" בצו הפיקוח–  "כמשמעות רכב מנועי בפקודת התעבורה…."

הגדרת "רכב מנועי" בפקודת התעבורה–  – רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא…"

הגדרת "רכב" בפקודת התעבורה– "רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה…"

הגדרת "עגלה" בפקודת התעבורה–  "רכב הנגרר על ידי בהמה"

מבדיקת מכלול ההגדרות המפורטות לעיל נראה כי:

  • עגלה הנגררת על ידי בעל חיים תיחשב ל"רכב", לעניין פקודת התעבורה , על כל המשתמע מכך , ובכלל זה תחולתה על נסיעת העגלה בכבישים.
  • צו הפיקוח (אשר קיימת חובת רישוי על פיו לעניין מתן רישיון לפריט 8.4א) חל רק על  רכב מכני, דהיינו, צו הפיקוח  איננו חל על עגלות הנגררות על ידי בעלי חיים.

האם "הסעת נוסעים" בעגלה רתומה לסוסים טעונה רישיון עסק?

כפי שהוסבר לעיל, צו הפיקוח לא יחול על הסעת נוסעים בעגלה הנגררת על ידי בעלי חיים, למרות שזו נחשבת ל"רכב". אך עדיין נשאלת השאלה, האם העובדה שצו הפיקוח אינו חל על הסעת נוסעים בעגלה משמעה שהסעת נוסעים כזו אינה טעונה רישיון?
נראה כי התשובה לשאלה זו שלילית, וכי הסעת נוסעים בעגלה כאמור כן טעונה רישיון עסק, וזאת מהסיבות כמפורט להלן.

הגדרת המונח "הסעת נוסעים" לעניין צו רישוי עסקים

לשם הגדרת המונח "הסעת נוסעים" צו רישוי עסקים איננו מפנה להגדרת מונח זה בצו הפיקוח. 

כאשר רצה המחוקק בצו רישוי עסקים כי מונח מסוים יפורש על פי משמעותו בחוק אחר, הוא עשה זאת במפורש. כך קיימות הפניות להגדרת מונחים בחקיקה אחרת כאשר המחוקק ביקש להגדיר בית מרקחת, תמרוק, מעבדה רפואית, הסעדה ועוד.

נראה כי, העדר ההפניה מעיד על כוונה ברורה של המחוקק, שראה בכל מתן שירות של הסעת אנשים על ידי בעל עסק, עיסוק המצריך רישוי.

מהעובדה כי עגלה הרתומה לבעל חיים תיחשב לרכב על פי פקודת התעבורה ומהעדר ההגבלה של "הסעת נוסעים" רק לרכב מכאני, ניתן להסיק כי הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לבעל חיים אכן תיחשב  ל"הסעת נוסעים" לעניין חובת הוצאת רישיון העסק, אלא שבמקרה כזה, לא ידרש לשם מתן הרישיון רישוי על פי צו הפיקוח. (ונזכיר- רישוי על פי צו הפיקוח נדרש רק ל "רכב מכני").

עם זאת, לאור ייחודיותו של העיסוק האמור, ולאור העובדה שמדובר בבעלי חיים המובילים עגלה, הנכון הוא שרשויות מקומיות בהן מתקיים סוג עיסוק זה, יקבעו נהלים לאופן הפעלתו. נהלים אלו יכולים לכלול קביעת רחובות בהם יוכלו העגלות לנוע, קביעת מקומות בהם יוכלו העגלות להמתין לנוסעים, להעלותם ולהורידם, קביעת הסדרי תנועה מתאימים, קביעת הסדרי ניקיון בשל זיהום העלול להיגרם מהפרשות הסוסים, אישור ווטרינר ואישור ביחס לאורוות בהן מצויים הסוים.
הסדרים אלו כאמור הינם הסדרים ברמת הדרישות של רשות הרישוי, ברשות המקומית בה מתנהל העסק.

הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לבעל חיים תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.4א, אך לא תהיה טעונה רישוי על פי צו הפיקוח (טור ז').
רשות הרישוי תקבע כללים מוניציפליים להסדרת עיסוק זה.

בשולי הדברים נבקש להבהיר כי עגלות עם סוסים  אינi טעונים רישום ורישוי על פי פקודת תהעבורה ותקנותיה, וחובת הוצאת הרישיון נובעת מהעובדה שעסק של הסעת נוסעים מחייב שמירה על הציבור אותו מסיעים.
בדומה להשכרת קורקינטים ואופניים – עסק של השכרת עגלות הנגררות על ידי סוסים לא יחוייב ברישיון עסק.

חקיקה:

 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ"ג 2013
פקודת התעבורה [נוסח חדש]
צו הפיקוח על המצרכים והשירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה- 1985

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz