מה בין “תחנה מרכזית” ל “מסוף תחבורה ציבורית” – פריט 8.4 ב’

נשאלנו מהם השיקולים המנחים את רשות הרישוי בבואה להחליט, ביחס למתחם מסוים, האם מדובר ב”תחנה מרכזית” או ב”מסוף לתחבורה ציבורית”, שכן בפועל  לעיתים ההבדל בין שני סוגי המתקנים מיטשטש, אך רק “תחנה מרכזית” טעונה רישיון עסק.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי בשיתוף עם עו”ד שושי יוסקוביץ’

פריט 8.4 ב’ לצו רישוי עסקים  קובע חובת רישוי בין היתר ל “תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה…”
כן הוסף בטור ז’ הרלוונטי לפריט זה, כי על המבקש רישיון לניהול עסק מסוג של “תחנה מרכזית” לקבל רישיון על פי הוראות פקודת התעבורה.

הגדרות

נבחן ראשית את הגדרות המונחים הרלוונטיים בפקודת התעבורה (סעיף 1 לפקודה)-

 “תחנה מרכזית”– “מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית, המאפשר לנוסע קישור, בין קווי שירות בין-עירוניים או בין קווי שירות עירוניים, בינם לבין עצמם, או בין קווי שירות בין-עירוניים לבין קווי שירות עירוניים, והוא תחנת מוצא בעבור קו שירות בין-עירוני אחד או יותר, ועשויים להימצא בו מיתקני שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכדומה”

“מסוף לתחבורה ציבורית”- “מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר”

“חניה תפעולית”– “חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים”

“קו שירות”- “מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית, שקבועות בו תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם, כפי שנקבע ברשיון קו השירות”

” מתקן תחבורתי” – “מסוף לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזית

סעיף 16א לפקודה קובע את חובת הרישיון למתקן תחבורתי
“לא יחזיק אדם ולא יפעיל מיתקן תחבורתי, אלא אם כן קיבל רשיון מאת המפקח על התעבורה לפי סעיף זה, ובהתאם לתנאיו”

מההגדרות לעיל עולות מספר מסקנות-

ההבדל בהגדרות

“מסוף לתחבורה ציבורית” מהווה מתחם בו מצויות תחנת מוצא ויעד לקווי שירות. ברור כי מסוף כאמור הינו מתחם מצומצם יותר מאשר תחנה מרכזית.

“תחנה מרכזית”, לעומת זאת, תהיה מתחם  המהווה מסוף לתחבורה ציבורית, בתוספת מרכיבים של- חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפים, תחנת מוצא בעבור לפחות קו אחד בין עירוני, ויכולים להימצא בה מתקני שירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכו’.

הגורם המחליט האם המתחם מהווה “תחנה מרכזית”

רשות הרישוי היא הגורם המחליט, בסופו של יום, האם עיסוק מסוים נכנס בגדרו של פריט רישוי זה או אחר או לא, ונשאלת השאלה לפי אילו קווים מנחים תתקבל החלטתה.
רשות הרישוי, בבואה לקבל החלטה, תסתמך על המצב העובדתי במתחם, מצב הנקבע על פי רישיון משרד התחבורה שכן- 
הן “תחנה מרכזית” והן “מסוף לתחבורה ציבורית” נדרשים לרישיון מאת משרד התחבורה.

ונזכיר- רשות הרישוי תיתן רישיון ל”תחנה מרכזית” רק לאחר מתן רישיון מאת משרד התחבורה (כמפורט בטור ז’ לפריט).

על מנת להמחיש את הדברים נציין כי, מקרה לפיו משרד התחבורה הנפיק למתחם מסוים רישיון ל”מסוף תחבורה ציבורית” ואילו הרשות תבקש כי המתחם יוציא רישיון ל”תחנה מרכזית”, או מקרה לפיו משרד התחבורה הנפיק למתחם מסוים רישיון ל”תחנה מרכזית” אך הרשות תסבור שהמתחם אינו טעון רישיון עסק שכן מדובר ב”מסוף לתחבורה ציבורית”- אינם יכולים להתרחש ברמה המנהלית התקינה.

לאור האמור לעיל, נראה כי השיקול המכריע של רשות הרישוי, בבואה להחליט האם  מדובר ב”תחנה מרכזית” או ב”מסוף לתחבורה ציבורית” יהיה בדיקת הרישיון שניתן על ידי משרד התחבורה- האם הרישיון ניתן ל”תחנה מרכזית” או ל”מסוף לתחבורה ציבורית”.

במקרה של צורך בהחלטה האם מדובר ב”תחנה מרכזית” או “מסוף לתחבורה ציבורית” השיקול המכריע יהיה סוג הרישיון שניתן למתחם  על ידי משרד התחבורה.

חקיקה-
פקודת התעבורה [נוסח חדש]
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)(תיקון), התשע”ט-2018