הגשת תוכניות באופן מקוון במסגרת בקשה לרישיון עסק- הרצוי והמצוי

האפשרות להגשת בקשות לרישיון עסק באמצעות האינטרנט הינה נחוצה, רצויה ומבורכת.
נשאלת השאלה כיצד ועד כמה ניתן להשתמש במערכות המקוונות הקיימות, להגשת המסמכים (כגון מערכת מקוונת להגשת תוכניות בתחום התכנון והבניה), כל עוד לא נוצרה מערכת ייעודית להגשת בקשות מקוונות לרישיון עסק.

המאמר נכתב במשותף עם עו"ד שושי יוסקוביץ'

עודכן לאחרונה ביום 1.4.2023

 בשנים האחרונות אנו עדים להליך חברתי ורגולטורי של שימוש גובר והולך בפניה לרשויות ובהגשת בקשות שונות באמצעות האינטרנט באופן מקוון. הליך זה מוזיל ומייעל את ההליך בכללותו.

 תחום רישוי עסקים אינו יוצא מהכלל, ובימים אלו שוקדים על הכנת מערכת שלמה אשר תאפשר הגשת בקשות לרישוי עסק, על כל המסמכים והתוכניות הנילוות לבקשות אלו, באופן מקוון. אין ספק שהשקתה של מערכת כזו, תייעל ותקצר את הליך הרישוי ותקפיצו לשנות האלפיים.

אך מה בינתיים?

חלק מהותי מהמסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לרישיון עסק הינן התוכניות- תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית העסק.

רשויות רבות מבקשות מבעלי העסקים כי תכניות אלו יוגשו באמצעות המערכת המקוונת הקיימת להגשת הבקשות לרישוי בניה. בקשה זו היא אמנם מבורכת אך מעוררת מספר קשיים שעם תשומת לב מועטה ומספר התאמות ניתן לפתרם ולהשתמש במערכת המקוונת של מערכת רישוי בניה לצרכי מערכת רישוי עסקים.

תוכניות המוגשות לצרכי רישוי בניה אינן מתאימות בהכרח לצרכי רישוי עסקים

בשל אופיין של הבקשות לרישיון עסק, לא קיימת התאמה מלאה בין אופן בדיקת התוכניות במערכת המקוונת לשם רישוי בניה לבין אופן בדיקת התאמת התוכניות לעסק הספציפי הנדרש.

כאשר מוגשות תכניות לצורך רישוי בניה, תיבדק עמידת התוכניות בדרישות חוק התכנון והבניה בלבד. לעומת זאת, כאשר מוגשות תכניות לשם קבלת רישיון עסק, בדיקת התאמת המבנה המוצע לדרישות חוק התכנון והבניה היא אמנם בדיקה הכרחית אך אינה מספיקה, ועדיין יש לבדוק את התאמת התוכניות המוגשות לסוג העסק המבוקש בפועל.

כך למשל, תוכנית המתאימה לניהול בית מרקחת לא תתאים לניהול עסק של מסעדה. או, דרישה כי חדר מסוים יהיה בגודל של 12 מ"ר, תאושר ברמת התכנון והבניה אם רוחבו של החדר הוא מטר אחד בלבד ואורכו 12 מטר, אך חדר כזה יכול שלא יתאים לשם קבלת רישיון עסק.
לכן, בדיקת התוכנית, למטרת רישיון עסק, צריכה להיעשות "במשקפיים" מורכבות יותר.

ההסדר החוקי הנדרש לשם חיוב הגשת תוכניות באופן מקוון

בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, תוקנו בשנת 2016 תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) 2016, המסדירות את אופן הגשת בקשות לרישוי בניה וקובעות את החובה להגישן באופן מקוון.

דהיינו- החובה להגשת בקשות מקוונות בלבד לרישוי בניה הוסדרה בחוק ובתקנותיו.

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) – קובעות אמנם את החובה להגשת תוכניות, במסגרת הבקשה לקבלת רישיון עסק, אך לא נקבעה בהן החובה להגיש את התוכניות באופן מקוון.

יתרה מכך בתיקון התקנות מאפריל 2021 הופה תקנה 38א (א)  הקובעת מפורשות כי "מגיש בקשה לפי תקנות אלה יהיה רשאי להגיש בקשות או מסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה גם באופן מקוון, אם אישרה זאת הרשות."

משמעות הוראה זו היא כי ההחלטה האם להגיש תוכניות במסגרת בקשה לרישיון עסק באופן מקוון נתונה בידי המגיש, ובלבד שהרשות אישרה זאת.

לשם חיוב בעלי העסקים להגיש תוכניות לצורך קבלת רישיון עסק באופן מקוון בלבד- נדרש, גם כן, הסדר חקיקתי, וכל עוד לא נקבע אחרת  ניתן להמליץ על כך לבעלי העסקים, אך לא ניתן לחייבם לעשות כן.

המגיש והחותם על התוכניות

סעיף 4 לתקנות רישוי עסקים דורש כי הבקשה לרישיון עסק תוגש כשהיא חתומה על ידי המבקש (בעל העסק), וכי לבקשה יצורפו התוכניוטת הנדרשות כשהם חתומים על ידי "בעל מקצוע מוסמך", מונח המוגדר בסעיף 1 לתקנות. מבלי להיכנס לבעייתיות של הגדרת "בעל מקצוע מוסמך" בחוק,  נאמר כי בפועל מדובר במהנדס או אדריכל מורשים או הנדסאי.

חלק לא מבוטל מאנשי המקצוע  המורשים לחתום על התוכניות לשם הגשת בקשה לרישיון עסק, וכאלו המתמחים בסיוע לבעלי העסקים בהגשת הבקשות ובהכנת התוכניות הנדרשות באופן שיתאים לעסק המבוקש, אינם נמנים על רשימת בעלי המקצוע היכולה להתחבר למערכת המקוונת של רישוי הבניה, ולכן ,הם אינם יכולים להגיש את הבקשות במסגרת מערכת זו.

נראה כי הדרישה להגשת תוכניות באופן מקוון בלבד, מגבילה את יכולת בעלי המקצוע המוסמכים לפעול להגשת בקשות לרישיון עסק, וייתכן כי אף נוגדת את הוראות חוק יסוד חופש העיסוק.
בנוסף, דרישה זו מאלצת את בעל העסק לשכור את שירותיו של בעל מקצוע נוסף רק לשם ביצוע הפעולה הטכנית של הגשת התוכניות, על כל העלויות הכרוכות בכך.

פתרונות אפשריים

נראה כי כיום ניתן לייצר הליך מקוצר לפיו, בעל עסק המגיש את התוכניות לבדיקה מקדמית בצורה מקוונת יוכל לקבל תשובה מהירה יותר מהרשות לגבי התאמת תוכניות אלו לעסק המבוקש.

נראה כי בשלב זה, טרם הקמת מערכת מקוונת ייעודית לרישוי עסקים, מאד רצוי כי ברשות המקומית יהיו אנשים, בשר ודם, אשר יוכשרו לכך, ילמדו את דרישות גורמי הרישוי השונים ביחס לכל עסק, ויוכלו כבר בשלב המקדמי להודיע לבעל העסק האם המבנה בו הוא מבקש להקים את עסקו, עומד גם בדרישות חוק התכנון והבניה וגם בדרישות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

בהעדר הגורם האנושי המתווך, בשלב הקיים, עלול להיווצר מצב בו תוכניות המוגשות במסגרת בקשה לרישיון עסק באופן מקוון, נבדקות רק "במשקפי" דרישות חוק התכנון והבניה, מועברות כמות שהן לגורמי הרישוי, נמצאות בלתי מתאימות ומושבות לבעל העסק על מנת להתחיל את כל ההליך מההתחלה, וכך המערכת נאלצת לטפל שוב ושוב באותה הבקשה דבר העלול ליצור "פקקי תנועה" במערכת הרישוי.


בהעדר חקיקה מתאימה, לא ניתן לחייב בעלי עסקים להגיש תוכניות בהליך מקוון, במסגרת בקשה לרישיון עסק.
ו
בהעדר תוכנות (בינתיים) הבודקות התאמת מבנה לסוג עסק ספציפי, רצוי למנות "גורם אנושי מקצועי" הבודק התאמה זו אף בטרם הגשת הבקשה לרישיון עסק.


חקיקה
תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו- 2016
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz