הגרלות מפעל הפיס אינן טעונות רישיון עסק

הגרלות מפעל הפיס מהוות חריג לאיסור ההימורים הנקבע בחוק העונשין, ומתקיימות מכח היתר מיוחד שניתן על ידי שר האוצר. לפיכך הגרלות אלו גם אינן טעונות רישיון עסק.
היתר משרד האוצר להפעלת מכונות אלקטרוניות (EIL) הסתיים ביום 31.12.16, ומאז נאסר על זכייני מפעל הפיס להפעיל מכונות הימורים אלקטרוניות במסגרת הגרלות מפעל הפיס.

למרות האיסור בחוק העונשין לקיים משחקים אסורים הגרלות והימורים ( סימן יב לחוק העונשין), מפעל הפיס מקיים הגרלות הימורים על פי היתר מיוחד משר האוצר. לפיכך, הימורים במסגרת ההיתר שניתן למפעל הפיס אינם בגדר הגרלות הימורים האסורות על פי חוק העונשין, ואינם טעונים רישיון עסק. (שכן, זהו היתר מיוחד למעשה שככלל אסור על פי החוק- ומכאן ברור שלא ניתן להתירו ברישיון עסק).

ההיתר האחרון למפעל הפיס לקיים הגרלות, ניתן ביום 14.2.17 ופורסם בילקוט פרסומים 7449 (“ההיתר האחרון”). תוקפו של ההיתר האחרון הוא עד ליום 31.12.2021.

ביטול ההיתר להפעלת מכונות הגרלה אלקטרוניות בסוף 2016

משרד האוצר איפשר למפעל הפיס להפעיל למשך תקופה מסוימת גם מכונות הגרלה אלקטרוניות  הנקראות גת גם חיש גד אלקטרוני ובקיצור- EIL, אך ביטל היתר זה ביום 31.1.216. מספר זכיינים של מפעל הפיס פנו לבג”צ וביקשו כי תיקבע תקופת מעבר של שנה שבה יתאפשר להם להתארגן להפסקת פעילות מכונות אלו. בית המשפט לא נענה לבקשתם למתן צו ביניים שיאפשר להם להמשיך ולהפעיל מכונות אלו עד שבית המשפט יחליט בעתירתם, ולפיכך מראשית חודש פברואר 2017 נאסרה הפעלת מכונות אלו.

לעתירה לבגץ ראה- בגץ 239/17 חיים טל ואח’ נ. שר האוצר (6.2.17) [פורסם בנבו]