שינוי בעלות – הוראות התקנות (30-33)

בסעיפים 30-33 בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א- 2000 (“התקנות”), נקבעו הוראות הנוגעות לגורלו של רישיון כאשר מועברת הבעלות בעסק. המאמר הבא מפרט כיצד יש לנהוג במקרים אלו.

מהו “שינוי בעלות”

שינוי בעלות מוגדר בתקנה 30  לתקנות-
“כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ”ח- 1968″.

ויובהר- בעל עסק יכול להיות גם אדם וגם תאגיד ( חברה, שותפות רשומה, אגודה שיתופית וכד’).

הגדרת “שליטה” בחוק ניירות ערך-
“היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.”

הגדרת “אמצעי שליטה” בחוק ניירות ערך- 
“כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

משמעות ההוראה בתקנה 30-

בכל מקרה של שינוי הבעלות בעסק, מהאדם או הגוף שעל שמו ניתן הרישיון, לאדם או גוף אחר, יש להגיש בקשה לרישיון חדש. לשינוי בעלות ייחשב כל שינוי שהוא של הבעלים הרשומים ברישיון, בין אם זו החלפה, הוספה או מחיקת אחד מהבעלים.
דוגמה- החלפת מנהל סניף
כך למשל- אם רישיון העסק רשום על שם מנהל סניף של עסק הנמנה על רשת גדולה, או על שם כל מנהל אחר בתאגיד, הרי שהחלפת המנהל תיחשב להחלפת בעלות בעסק.
הוספה או גריעה של בעל עסק
כאשר רשום ברישיון העסק יותר מבעלים אחד, הרי שגם אם אחד מהבעלים עוזב או שמצטרף בעלים לרישיון העסק, עדיין ייחשב הדבר לשינוי בעלות, גם אם אחד או יותר מהבעלים שכבר רשומים נותרו ללא שינוי.

כאשר בעל העסק הינו תאגיד
כל העברת שליטה בתאגיד הרשום כבעל העסק, תיחשב גם היא לשינוי בעלות.

כך למשל, כל העברת למעלה ממחצית המניות בחברה תהווה שינוי בעלות, גם אם מי שרשום כבעל העסק ברישיון הינו אך ורק התאגיד.
רשויות רבות נוהגות לבקש כי אדם מסוים יהיה חתום על הבקשה לרישיון, והוא גם זה שחותם כי הרישיון התקבל. לעניין זה חשוב לציין כי אם הוחלפה הבעלות בתאגיד שעל שמו רשום הרישיון, גם אם אותו אדם נשאר בתפקידו, עדיין ייחשב הדבר לשינוי בעלות.

חובת הגשת בקשה חדשה לרישיון כאשר משתנה הבעלות בעסק

הכלל
משהשתנתה הבעלות, יש להגיש בקשה חדשה לרישיון על כל המסמכים הנדרשים מבקשה כזו.
מתן היתר זמני- אם הבקשה הינה לאותם פריטי רישוי שהיו ברישיון הקודם- יינתן היתר זמני ל 90 יום מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי בדבר מתן רישיון, לפי המוקדם.
המשך תוקפו של אישור הנדסה– בפסק דין א.י.א אושר בעיר ( עמ’ 17), מצא בית המשפט לנכון להדגיש כי במסגרת הליך היתר זמני, בהחלפת בעלות, כאשר העסק עובד ברישיון, “אין מקום על דרך הכלל, להידרש לבחינה מחודשת באשר לתוקפו של היתר הבניה המקורי, זאת ככל שלא הוכח שינוי נסיבות או פגיעה חריגה באינטרס הציבורי”. מהאמור לעיל ניתן להסיק כי, בהעדר סיבה ממשית של שינוי נסיבות או פגיעה חריגה באינטרס הציבור- אין חובה על הרשות לבחון את מצבו התכנוני של העסק בו הועברה בעלות.

החריג
אין צורך בהגשת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק ( המסמכים המפורטים בתקנה 4(א)) אם צורפו לבקשה- (1) חוזה העברת הבעלות בעסק; (2) תצהיר כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו וכי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

מתן היתר זמני- עם קיום תנאי החריג, יינתן היתר זמני לשנה או עד להחלטת רשות הרישוי בדבר מתן רישיון, לפי המוקדם.

פקיעת הרישיון מסיבה שאיננה רק העברת הבעלות ( תקנה 32(ב))
אם תוקף הרישיון פקע מכל סיבה שהיא שאינה רק העברת הבעלות (כגון תום תקופת הרישיון, ביטולו על ידי הרשות בשל אי עמידה בתנאים וכו’) לא יינתן היתר זמני אוטומטי לתקופות המפורטות לעיל.  עם זאת, שיקול דעת הרשות למתן היתר זמני ביחס לכל עסק אחר יהיה תקף גם כאן. דהיינו- היה והעסק בו הוחלפה הבעלות עומד בתנאים למתן היתר זמני, רשות הרישוי תהיה רשאית לתת היתר כזה, אלא שלא מדובר במתן היתר אוטומטי לפי הוראות הסעיף אלא במתן היתר לפי שיקול דעת כללי הנתון לרשות.

שינוי בעלות בשל פטירת בעל העסק ( תקנה 33)

הדין מקל עם קרובים מדרגה ראשונה של בעל עסק שנפטר, מתוך הבנה כי מדובר באירוע טראומטי ולעיתים קרובות אף בגדיעת מטה לחמה של משפחה שלמה, ומאפשר להם תקופת התארגנות.
במקרה פטירה של בעל העסק והעברת העסק כדין לידי בן הזוג, ההורים או הצאצאים של הנפטר- הרישיון שהיה לעסק ימשיך להיות בתוקף עד תום תקופת תוקפו, או עד שנה מיום הפטירה לפי המוקדם.
יש לשים לב כי המשך תוקף רישיון העסק של הנפטר, מותנה בכך שהיורשים על פי דין הינם בן/בת זוגו, הוריו או ילדיו. בכל מקרה של העברת העסק, עקב פטירה, לאדם או לגוף אחרים, יחולו ההוראות הרגילות של “שינוי בעלות”.

התנאי לקיום הוראה זו- הודעה לרשות על הפטירה בתוך 45 יום.

לעיתים, שאלת הירושה אינה כה ברורה ומוחלטת מייד עם פטירתו של אדם. למרות זאת, וגם אם בתקופה הראשונה שלאחר הפטירה עדיין לא ידוע במדויק מי יירש את העסק, ועדיין לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה, הנכון הוא להודיע לרשות על הפטירה בתוך 45 יום, ולהמציא את המסמכים בעניין הירושה של קרוב מדרגה ראשונה, או העברת בעלות למי שאינו קרוב מדרגה ראשונה, במועד המוקדם האפשרי.

חקיקה:
תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות)
פסיקה:
עת”מ (נצ’) 4004-07-18 א.י.א אושר בעיר בע”מ נ. ועדה מקומית לתכנון קרית שמונה (22.10.18) [פורסם בנבו]


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il