ביטול פריט רישוי- מבטל הליכים וענישה בגין ניהול אותו עסק ללא רישיון

בתיקון לצו רישוי עסקים מדצמבר 2018, בוטל הצורך להוציא רישיון עסק למספר עסקים ( ראה פירוט העסקים בהמשך המאמר).
במענה לשאלה שנשאלנו הרינו להבהיר כי, צו סגירה שהוצא  לעסק מסוים שהיה חייב בהוצאת רישיון עסק, אך על פי הצו המתוקן משנת 2018, לא חלה עליו עוד חובת הוצאת רישיון עסק- מתבטל.

 סעיף 4 לחוק העונשין התשל”ז- 1977 קובע: “נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה – תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה; ההליכים שהוחל בהם – יופסקו; ניתן גזר-דין – יופסק ביצועו; ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה”.

מאחר וחוק רישוי עסקים הינו חוק מתחום הדין הפלילי, הרי שכאשר לא חלה עוד חובת הוצאת רישיון עסק לסוג עסק מסוים, נחשב הדבר לביטול העבירה הפלילית של ניהול אותו עסק ללא רישיון.  לכן- הליכים שהוחל בהם בגין ניהול אותו עסק ללא רישיון יופסקו, ניתן צו סגירה משפטי במסגרת גזר דין- יתבטל צו הסגירה.

כך גם-  לאור האמור בסיפא של הסעיף ” ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות הנובעות מן ההרשעה”- אנו סבורים כי הרשעה בניהול עסק כאמור לא תיחשב יותר לעניין הגבלת הוצאת רישיון עסק במסלול מזורז, לעניין סעיף 6א2 לחוק.

לנוחות קוראינו אנו מצרפים רשימת  העסקים שחובת הוצאת רישיון עסק בגין ניהולם בוטלה ב – 30.12.18 –
פריט 1.5ג’- מעבדות לבדיקת מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים
פריט 3.2ג’- חניטת בעלי חיים
פריט 3.2ד- בעלי חיים- הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר.
פריט 3.2ה’- בעלי חיים- מתן שירותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז.
פריט 3.2ז’- הובלת בעלי חיים
פריט 3.3.ב’- הדברה תברואתית.
בפריט 3.6א’- הובל  פסדים.
פריט 3.7ג’- תכשירים תרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות- מכירתם או חלוקתם למעט בתי מרקחת
פריט 4.1ב’- עיבוד ביצים
פריטים 4.4.א’, ד’, ה’- בשר, עופות, דגים בעלי חיים ימיים או חלקיהם- איסופם, אריזתם, אחסונם
(יצויין כי הגדרת פירוקם, עיבודם גירומם הוחלפה בחובת הוצאת הרישיון ל “טיפול בבשר גולמי ואריזתו).
פריט 8.4ג’- תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו.