תיקון 34 – מפקחים – הסמכה, סמכויות וזיהוי – סעיפים 28 – 28ב

הוראות תיקון 34 מסדירות גם את תחום הפיקוח ברישוי עסקים.
בעוד שהוראות החוק, לפני התיקון, דנו בזכות הכניסה של מפקחים הממונים מטעם רשות הרישוי ונותני האישור, הרי שההוראות החדשות, המחליפות את ההוראות הקודמות, דנות בהסמכת המפקחים, בסמכויותיהם ובאופן זיהויים.
יצויין כי תיקונים דומים נעשו בשנים האחרונות בחוקים נוספים המקנים סמכויות פיקוח.

עודכן ביום 29.4.2019 בעקבות פרסום חוזר מנכ”ל משרד הפנים בעניין הכשרת מפקחים

סעיף 28 – הסמכת מפקחים

מי רשאי להסמיך מפקחים לעניין חוק רישוי עסקים-
השר הרלוונטי לתחום מתן האישור רשאי להסמיך – עובד מעובדי משרדו, עובד משרד אחר (בהסכמת השר הרלוונטי לתחום האחר), עובד רשות מקומית ( בהסכמת ראש הרשות המקומית).

ראש הרשות המקומית רשאי להסמיך – עובד רשות מקומית. סמכויות הפיקוח של עובד שהוסמך על ידי ראש רשות מקומית, יהיו בתחום אותה הרשות המקומית בלבד.
שר הפנים רשאי להסמיך – מפקחים שסמכויותיהם יהיו בתחומה של רשות רישוי גלילית (רשות רישוי הנמצאת מחוץ לתחום רשות מקומית), את כל העובדים שרשאי השר הרלוונטי לתחום מתן האישור להסמיך, כמפורט לעיל.
נציב כבאות והצלה רשאי להסמיך – עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה.

חשוב- יש לשים לב כי לפקח יינתן כתב הסמכה המסמיך אותו לבצע את פעולות הפיקוח המנויות בסעיף 28א. ללא כתב הסמכה כאמור, לא יהיה הפקח רשאי לבצע את אותן הפעולות.

התנאים הנדרשים כדי להתמנות כמפקח-

על מנת שאדם מסוים יוכל להתמנות כפקח עליו לעמוד בכל התנאים הבאים-

– הוא לא הורשע בעבירה שהגורם המסמיך סבור כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ניתן לקבל הסמכה בגינה.
– הוא קיבלת הכשרה מתאימה.
השר המסמיך יקבע את תנאי ההכשרה הנדרשים לעובדי המשרדים. שר הפנים יקבע תנאי הכשרה לעובדי משרדו ולעובדי הרשויות המקומיות.
השר לביטחון פנים יקבע תנאי הכשרה לעובדי הרשות הארצית לכיבוי והצלה.
-הוא עמד בתנאי כשירות נוספים שנקבעו על ידי השר המסמיך, ככל שנקבעו כאלו.

הוראות מעבר – כל מפקח שהוסמך על פי החוק עד ליום פירסום תיקון 34- יראו אותו כעומד בתנאי הכשירות הנדרשים לפי התיקון לתקופה של שנתיים מיום הפירסום האמור.

ביום 28.4.19 פורסם חוזר מנכ”ל משרד הפנים בעניין הכשרת פקחים-
ראה-   חוזר מנכל 2019 הכשרת מפקחים

ס’ 28א – סמכויות המפקחים

מפקח שהוסמך כדין רשאי לעשות את ההדברים הבאים- והכל כדי לפקח על ביצוע הוראות חוק רישוי עסקים.
דהיינו- כל מעשה של מפקח מכח סמכויותיו המוקנות לו בסעיף זה, צריך להיעשות בהקשר ועל מנת לפקח על ביצוע חוק זה בלבד.

 • לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו וכתובתו ולהציג לפניו תעודה מזהה. 
  אין חובה על המפקח להוכיח כי מדובר בבעל העסק או בעובד בעסק, אלא רק כי הדרישה נועדה לפקח על קיום הוראות החוק.
 •  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח ביצוע הוראות החוק, או להקל על ביצוען.
  המונח “מסמך יכלול “פלט” כמשמעותו בחוק המחשבים- “נתונים, סימנים, מושגים או הוראות המופקים, בכל דרך שהיא, על ידי מחשב.”
  בניגוד לסמכות המפקח לדרוש מכל אדם להזדהות בפניו, הרי סמכותו לדרוש מידע ומסמכים הינה רק מאנשים אשר ניתן להראות כי הם “נוגעים בדבר” כגון- האדם הנוכח האחראי בבית העסק, עובד בעסק, בעל העסק, האדם שהגיש את הבקשה לרישיון עסק, מי שפורסם באתר האינטרנט של העסק כמפעילו וכו’.
 • לבצע בדיקות, לערוך מדידות, או ליטול דגימות של חומרים, וכן למסור את הבדיקות, המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.
 • להיכנס למקום, לרבות כלי תחבורה כשהוא נייח. כלי תחבורה יהיה גם כלי שיט וכלי טיס.
  יש לשים לב כי הכניסה לכלי תחבורה הינה רק כשהם נייחים ולא כאשר הם בתנועה.
  כניסת בעל מקצוע מוסמך למקום, תיעשה בליווי מפקח.
 • כניסה למקום מגורים תיעשה רק בהתאם לצו של בית משפט.
  ההבחנה בין מקום מגורים המצריך צו בית משפט לשם כניסה לביצוע ביקורת לבין מקום מגורים המשמש בוודאות גם לעסק אינה תמיד מוחלטת.
  כאן יחול הכלל הנוהג “אם יש שאלה, אז אין שאלה”. זאת אומרת, אם יש ספק האם המידע בדבר ניהול עסק במקום הנחזה לבית מגורים מספיק כדי להצדיק כניסה למקום ללא צו מבית המשפט- עדיף תמיד להצטייד בצו.
  כך למשל- אדם המעיד על עצמו שהוא מנהל עסק הטעון רישיון במקום מסוים, לא יוכל לאסור כניסת מפקח בטענה שמדובר בבית מגורים בלבד.
  הכוונה היא לפירסום באינטרנט בדבר ניהול העסק מכתובת מסוימת, שלט המצוי מחוץ לבית המגורים והמודיע על ניהול העסק במקום (למשל- קוסמטיקאית, מספרה וכו’), עסק שהוגשה לגביו  בקשה לרישיון וכו’.
  עם זאת- כאשר, למשל, מבקשים להיכנס לדירת מגורים שיש לגביה מידע שמתנהל בה עסק בשל תלונות שכנים, והמחזיק בדירה מסרב לתת למפקח להיכנס בטענה כי מדובר בדירת מגורים בלבד- יש להוציא צו מבית המשפט.

סעיף 28ב – חובת המפקח להזדהות בעת ביצוע תפקידו על פי חוק זה
שימוש במפקח בסמכויותיו ייעשה רק בהתקיים שלושת התנאים הבאים, כולם:

 • המפקח משתמש בסמכויותיו בעת מילוי תפקידו בלבד.
 • המפקח עונד, באופן גלוי, תג המזהה אותו ואת תפקידו
 • המפקח יציג תעודת הסמכה חתומה, לפי דרישה.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים – נוסח משולב הכולל את הוראות תיקון 34

חוקים רלוונטיים נוספים המקנים סמכויות פיקוח ואכיפה:
חוק התכנון והבניה, תשכ”ה- 1965 – פרק י’
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו- 2015, פרק ט’
חוק הגנת הסביבה ( סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע”א- 2011