תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

הסעיפים הדנים בתיאום אכיפה ופיקוח הוספו לחוק בתיקון 34.
סעיפים אלו נועדו לעגן בחוק שני נושאים חשובים. האחד- מניעת כפל פעולות אכיפה בין רשות הרישוי ונותני האישור, השני- מתן עדיפות לנותני האישור בנקיטת אמצעי אכיפה, בתחומים המקצועיים שבאחריותם.

עודכן ביום 6.11.21

מטרת התיקון בסעיפים  אלו

על פי דברי ההסבר להצעת החוק  שהונחה על שולחן הכנסת, חקיקת סעיפים אלו נועדה להתמודד עם העובדה שחוק רישוי עסקים יוצר סיטואציה ייחודית בכל הנוגע לאכיפה, בשל ריבוי הגופים השותפים הן לקביעת ההוראות החלות על העסק והן לאכיפתן של הוראות אלו. בנוסף- כלי האכיפה של הוראות הגופים השונים אינם מרוכזים כולם בחוק רישוי עסקים, ובידי נותני אישור רבים נתונים כלים, על פי חקיקה נוספת, לשם אכיפת הוראותיהם.

התוצאה של ריבוי הגורמים וריבוי החוקים יכולה להביא לאכיפה התלויה בזהות נותן האישור הבוחר אם לבצע אכיפה, ובמכלול החוקים העומדים לרשותו של אותו הגוף.

שני הסעיפים, אליהם מתייחס מאמר זה, נחקקו על מנת לוודא שכלי האכיפה השונים יופעלו על פי מדיניות אכיפה עקבית וסדורה, ועל מנת למנוע מצב של אכיפה כפולה על ידי גורמים שונים באותו עניין.

יצוין כי בהוראות הסעיפים כפי שנוסחו בהצעת החוק לקריאה ראשונה, נכתב כי כללי הסדרה אלו יקבעו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. אך בסופו של יום, הוכנסו אותם כללים כחלק מהוראות החוק עצמו. (ראה הצע”ח 1196 עמוד 579, קישור בסוף המאמר).

יצויין עוד כי על מנת לאפשר אכיפה הדרגתית ומידתית כנגד העסק, נחקק בתיקון 34, בין היתר, גם סעיף 8ד, המאפשר להורות לעסק לתקן ליקויים בטרם יינקטו נגדו הליכי אכיפה אחרים.
(ראה- תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים- ס’ 8ד)

מונחים במאמר זה-

 אכיפה –
הוראות הסעיפים קובעות מה יוגדר כפעולות אכיפה-
פתיחה בחקירה, הגשת כתב אישום, הטלת קנס, קנס מנהלי או עיצום כספי, מסירת דרישה לתיקון ליקויים. כל אלו ככל שהם נוגעים להפרה או עבירה לפי חוק רישוי עסקים.

“גורם אכיפה מוסמך”-
עובד בכיר שהוסמך ספציפית לעניין ביצוע הוראות שני הסעיפים הנדונים ( 19א ו- 19ב).
“עובד”– עובד במשרד של השר הרלוונטי, שוטר, עובד הרשות הארצית לכיבוי והצלה.

סעיף 19א- הוראות לעניין תיאום פעולות אכיפה ופיקוח בין נותני האישור ורשות הרישוי

הגבלת סמכות האכיפה לגורם אכיפה אחד בלבד

סמכות ההוראה– “גורם אכיפה מוסמך” יכול להורות כי אכיפת תנאי  מתנאי הרישיון או כל הוראה אחרת לפי חוק רישוי עסקים תתבצע רק בידי אותו גורם.
יש לשים לב כי “גורם אכיפה מוסמך” הינו עובד של נותני האישור ולא של רשות הרישוי.
משמעות הדבר היא כי:
ההחלטה שפעולות אכיפה מסוימות יתבצעו על ידי נותן האישור  ולא על ידי רשות הרישוי נתונה לנותן האישור בלבד ולא לרשות הרישוי. 

פרסום ההוראה- יש לפרסם הוראה כזו גם ברשומות וגם באינטרנט בפורטל “ממשל זמין”.

תוכן ההוראה- הוראה כאמור תפרט את סוגי העסקים הספציפיים אליהם היא מתייחסת ואת הוראות נותן האישור הספציפיות לגביהן הוגבלה סמכות האכיפה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי, מטרת הוראה זו היא לאפשר לנותני אישור להקנות לעצמם סמכות אכיפה בלעדית בנושאים מקצועיים ספציפיים ייעודים לנושאים שבאחריותם. הוראה זו חשובה במיוחד כאשר לאותם נותני אישור ישנם כלים נוספים על הוראות חוק רישוי עסקים לאכוף קיום דרישותיהם כגון- חקיקה ספציפית בתחום איכות הסביבה ואיסור זיהומים סביבתיים, חקיקה ספציפית הנוגעת לבטיחות בעבודה ועוד. בהקניית סמכות זו לנותני האישור, ניתנת להם הסמכות למנוע אפשרות כפל אכיפה ביחס לנושאים המקצועיים שבאחריותם.

הודעה על הטלת קנס (כפוף לחקיקה וכניסה לתוקף של הוראות בעניין הטלת קנסות)

קנס שהוטל על ידי רשות הרישוי-
רשות הרישוי המטילה קנס על עסק מסוים בגין הפרת דרישה מדרישות נותן אישור כלשהו, מחויבת להודיע על כך, בתוך 14 ימים, לנותן האישור.
ונזכיר- רשות הרישוי אינה מוסמכת להטיל קנסות בנושאים שנותן אישור פרסם הוראה המקנה לו סמכויות אכיפה יחודיות  לגביהם.
חובת ההודעה של רשות הרישוי היא מוחלטת, אלא אם גורם הרישוי הודיע כי אינו רוצה לקבל דיווח ביחס לאתם עסקים או ביחס לאותן הפרות.

קנס שהוטל על ידי נותן אישור
נותן אישור שהטיל קנס, קנס מנהלי או עיצום כספי, יודיע על כך לרשות הרישוי.
חובת ההודעה של נותן האישור אינה מוחלטת אלא שעליו לעשות זאת, “ככל האפשר”.
לפיכך, ייתכן מצב בו הוטל קנס על ידי נותן אישור אך רשות הרישוי לא תקבל על כך הודעה, ואם אין מדובר בנושא שסמכות האכיפה בו מותרת רק לנון האישור הרי שבעל העסק, במקרים אלו, עלול להיות חשוף בכל זאת לאכיפה כפולה.

אופן ופרטי ההודעה על ביצוע פעולות אכיפה
יקבע על ידי השרים נותני האישור.

הגבלת סמכות אכיפה, כאשר אחד מנותני האישור או רשות הרישוי כבר נקטו בפעולות אכיפה
נקיטת פעולת אכיפה על ידי נותן אישור או על ידי רשות הרישוי, בקשר להפרת תנאי רישיון, לפי חוק רישוי עסקים או לפי כל חוק אחר, או בעיסוק ללא רישיון לפי חוק רישוי עסקים, שוללת את סמכות גורמי האכיפה האחרים מלנקוט בפעולות אכיפה בעצמם, לגבי אותו עניין שבשלו נעשתה פעולת האכיפה, למעט דרישה לתיקון ליקויים.

דרישה לתיקון ליקויים
למרות האמור לעיל, ולמרות שנקבע כי דרישה לתיקון ליקויים תיחשב לפעולת אכיפה, נקבע כי מסירת דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם אחד אינה שוללת סמכות הוצאת דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם אחר.

סעיף 19ב- חקירה וכתב אישום

סמכות “גורם אכיפה מוסמך” לגביל חקירת רשות רישוי
גורם אכיפה מוסמך, הנוגע בדבר, רשאי להורות לרשות הרישוי שלא לפתוח בחקירה ולגבי עניין או עסק מסוים.
משמעות ההוראה היא כי בכל עניין מקצועי ספציפי, הנוגע לעסק מסוים, אשר לגביו מבקש נותן אישור לבצע חקירה בעצמו- הוא רשאי להורות לרשות הרישוי שלא לנקוט בפעולות חקירה. יובהר, כי סמכות זו של נותן האישור, מתייחסת אך ורק לנושא הרלוונטי לנותן אישור, שכן נכתב מפורשות כי סמכות הגבלת החקירה ניתנה לגורם אכיפה מוסמך הנוגע בדבר.
מטרת הסעיף היא למנוע  חקירה באותו נושא על ידי שני גורמים נפרדים, כאשר לשניהם החוק מקנה את אותן הסמכויות.
על פי נוסח הסעיף נראה כי, נותן אישור אינו מוסמך לשלול לחלוטין זכות החקירה של רשות הרישוי לגבי אותו עסק, בכל הנוגע לעניינים אחרים מזה של אותו נותן אישור.

היה ורשות הרישוי כבר פתחה בחקירה אותה מבקש לנהל נותן האישור- הוא רשאי להורות על העברת החקירה לגורם מוסמך לחקור בעבירה מטעמו- אך החלטה כאמור צריכה להיעשות בנסיבות המצדיקות העברת החקירה.

סמכויות מיוחדות למשטרה
לגורם אכיפה מוסמך שהוא שוטר מוקנות כל הסמכויות האמורות בפסקה לעיל.
החוק מקנה סמכות נוספת לשוטר בדרגת סגן ניצב ומעלה, שהוסמך לכך על ידי המפכ”ל, להודיע לרשות הרישוי כי נושא מסוים נחקר או מטופל על ידי המשטרה.
עם קבלת הודעה כאמור, רשות הרישוי לא תפתח ו/או תפסיק כל חקירה בנושא.

נראה כי ההבדל בין ההוראות המיוחדות הנוגעות לסמכויות המשטרה לבין הוראות הסמכויות המיוחדות הנוגעות לגורם אכיפה מוסמך הינם נושא החקירה- בעוד שגורם חקירה מוסמך יכול להורות על העברת חקירה לטיפולו רק בנושאים הרלוונטיים אליו, הרי שסמכות המשטרה להורות לרשות הרישוי שלא לחקור בנושא מסוים, אינה מוגבלת לתחום אחריות המשטרה בלבד, או לסמכויותיה מכח קיום מטרות חוק רישוי עסקים הנוגעות לה, אלא יכולה להתפרש על כל תחום שנראה למשטרה כנכון.

 סמכות היועמ”ש להעברת טיפול בכתב אישום שהגישה רשות הרישוי
גם לאחר שהוגש כתב אישום על ידי רשות הרישוי, רשאי היועמ”ש (או מי שהוסמך על ידי היועמ”ש), להורות על העברת הטיפול באותו כתב אישום לתובע אחר.

פסיקה

בפסק דין שלמה כהן,  הרשות המקומית הגישה נגד בעל עסק כתב אישום לפי חוק רישוי עסקים. במועד מאוחר יותר משטרת ישראל, ללא תיאום עם הרשות המקומית, הגישה גם היא כתב אישום כנגד אותו בעל עסק, כאשר קיימת חפיפה מסוימת בין התקופות אליהן מתייחסים שני כתבי האישום.

באותו מקרה, בהנחיית הגורם שהוסמך על ידי היועמ”ש, הוחלט כי התיק אותו ניהלה הרשות המקומית ייסגר כאשר ההליך המנוהל על ידי משטרת ישראל יימשך.

בית המשפט קבע כי ביצוע הנחיית הגורם המוסמך ריפאה את הפגם של הגשת שני כתבי האישום אשר בחלקם מתייחסים לאותן תקופות, ובכך נותר ההליך המוקדם על כנו תוך העברתו לניהול התובע המשטרתי. בית המשפט סבר שבכך הוגשמה  מטרת סעיף 19ב(ג) לחוק רישוי עסקים, מבלי צורך ליישמו באופן דווקני על דרך ביטול כתב האישום בו דן בית המשפט. 

בעניין זה הוגשה גם עתירה לבג”ץ, בה הוחלט שלא להתערב בהחלטת בית משפט לעניינים מקומיים.

חקיקה-
חוק רישוי עסקים- נוסח משולב הכולל את תיקון 34
הצעת חוק 1196- רישוי עסקים- החל מעמוד 560

פסיקה-
רעס (כ”ס) 5119-12-19 שלמה כהן נ. מחוז מרכז ריוי עסקים משטרת ישראל [פורסם בנבו, 15.8.21]
בגץ 6625/21 שלמה כהן נ. משטרת ישראל [פורסם בנבו, 27.10.21]