תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

ביום 23.12.18 תוקנו תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון) התשע”ט- 2018.
קישור לנוסח התיקון-  תיקון תקנות בריכות שחיה- 2018

עיקרי התיקון-

  • הגדרת בריכת שחיה-
    להגדרת בריכת שחיה על פי תקנות אלו שהייתה- “בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין” יתווסף- ” שהיא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג- 2013/
    משמעות התיקון- תקנות אלו חלות רק על בריכות שחיה הטעונות רישיון עסק. כך למשל לא תהיה תחולה של התקנות על בריכות שחיה המצויות בעסק של עד 4 חדרי אירוח, בריכות שחיה בבניין דירות, בריכות פתוחות טבעיות וכו’.
  • בתקנה 2 נקבעו תנאים הקובעים מתי אין חובה כי מפעיל הבריכה יימצא בחצריה, ואילו תנאים חייבים להתקיים במקרה זה.
  • בתקנה 5(ד) שונו השעות בהן יש לדגום את מי הבריכה, וכן שונתה ההגדרה של האדם המוסמך לבצע את הבדיקות ההלו. מעתה הבדיקות יבוצעו על ידי אדם שעבר הדרכה שאישר המנהל לדוגמי מי בריכה, ואשר השתתף בהשתלמויות תקופתיות במתכונת שאישר המנהל אחת ל 5 שנים לפחות.
  • בתקנה 21- שונו הדרישות הנוגעות לחדרי השירות בבריכה של בית מלון המיועדת לשימוש הלנים במלון בלבד.
  • הכנסת בעלי חיים- במקום הרשאה להכנסת כלב נחיה לעיוור בלבד, ניתן להכניס לשטח הבריכה כל בעל חיים המהווה “חיית שירות” (“חיה אשר אולפה באופן פרטני לבצע משימות בעבור אדם עם מוגבלות, כגון: כלב נחייה, כלב סימון (hearing dog) שאולף להתריע על השמעת צלילים לאנשים עם מוגבלות שמיעה, כלב שאולף לסייע לאנשים בספקטרום האוטיסטי או חיה אחרת אשר אולפה לספק הגנה אישית או לבצע פעולות חילוץ של אנשים עם מוגבלות או לבצע פעולות סיוע יומיומיות בעבורם”;)