תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ס' 7ג

סעיף 7ג הדן בביטולם של רישיונות והיתרים שונה בתיקון 34.

השינוי המהותי ביותר בתיקון סעיף זה הינו הענקת הסמכות לנותני אישור לבטל רישיונות עסק והיתרים, בנוסף לסמכות זו המוקנית  לרשות הרישוי.
יצוין כי על פי האמור בסעיף 8ב- הסמכות לבטל רישיון  הוענקה גם לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
שינוי מהותי נוסף הוא הענקת הסמכות לרשות הרישוי גם  להתלות רישיון עסק, ולא רק לבטלו.
מועד הכניסה לתוקף של תיקון סעיף זה – 1.1.19

התליית רישיון או היתר

סמכות רשות הרישוי להתלות רישיון (סעיף 7ג(א)), הינה סמכות שלא הייתה נתונה לה על פי נוסח הסעיף הקודם. סמכות זו  מהווה תוספת משמעותית לצעדים שרשות הרישוי מוסמכת לנקוט בהם כנגד עסק העובד ברישיון או בהיתר, אך מפר את תנאיו.
בטרם התיקון, רשות הרישוי יכולה הייתה לנקוט, במקרים אלו, רק בצעד הדרסטי של ביטול הרישיון. בעוד שבהליך ביטול הרישיון, עם תיקון ההפרה  יצטרך בעל העסק  להתחיל את כל הליך הרישוי מחדש, הרי שהתליה הינה סנקציה הרבה יותר מדודה. הרשות יכולה להתלות רישיון לתקופה שנראית לה מתאימה, או עד לתיקון ההפרה. וכך, אם וכאשר בעל העסק תיקן את ההפרה, הרי שרישיונו הקודם חוזר להיות בתוקף, ואין צורך לקיים את כל הליך הרישוי מתחילתו.

במקרים בהם רשות הרישוי תהיה סבורה כי ניתן להסתפק בהתליה של רישיון, הרי שגם הרשות וגם בעל העסק יוכלו להרוויח מכך. הרשות- שעם תיקון ההפרה לא תיאלץ לטפל בבקשה חדשה ונוספת לרישיון עסק, ובעל העסק- שעם תיקון ההפרה יחזור הרישיון שהיה ברשותו להיות בתוקף ללא צורך בקיום הליך ארוך ומתיש של קבלת רישיון מתחילתו.

חשוב לשים לב- הסמכות להתליית הרישיון ניתנה בחוק לרשות הרישוי בלבד ולא לנותני האישור.

ביטול רישיון או היתר 

ביטול רישיון יכול להיעשות ביוזמת ועל ידי רשות הרישוי ו/או ביוזמת ועל ידי נותן אישור.

ביטול על ידי רשות רישוי-
ביטול ביוזמת רשות הרישוי– רשות רישוי תוכל לבטל רישיון ביוזמתה רק לאחר התייעצות עם נותן האישור, שבשל אי קיום תנאיו רוצים לבטל את הרישיון או ההיתר.
ביטול ביוזמת נותן אישור– כאשר לדעת  נותן אישור יש לבטל רישיון עסק או היתר, עליו לפנות לרשות הרישוי בבקשה כי רישיון עסק יבוטל.
על הרשות חלה חובה לנקוט בהליכי ביטול ולעדכן את נותן האישור על כך בתוך 30 מפנייתו.
במידה והרשות הוציאה צו הפסקה מנהלי לעסק- עליה לעדכן את נותן האישור על כך בתוך 14 יום מפנייתו.

ביטול על ידי נותן אישור-
כאשר נותן אישור פנה לרשות הרישוי בבקשה כי תבטל רישין עסק, ורשות הרישוי לא ביטלה את הרישיון בתוך 30 יום, יבחן נותן האישור את ההליכים שנקטה רשות הרישוי, והוא רשאי לבטל את הרישיון בעצמו.
נותן אישור לא יוכל לבטל רישיון לעסק הכפוף ליחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים.

הודעה לבעל הרישיון או ההיתר
הגוף שביטל את הרישיון או ההיתר יודיע על כך לבעל העסק, ורשות הרישוי תודיע על הביטול לנותני האישור האחרים, בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה על הביטול.

מועד כניסה לתוקף של הביטול
30 ימים מיום ההודעה.

חובת קיום שימוע
לא יבוטל רישיון או היתר (ובכלל זה היתר מזורז)  ללא שניתנה לבעל העסק ההזדמנות להשמיע את טענותיו (שימוע).

 ביטול של היתר מזורז- סעיף  7ג(ד1)

המקרים בהם ניתן לבטל באופן מיידי היתר מזורז
נותן אישור, יכול להודיע לרשות רישוי כי הוא מבטל את אישורו להיתר מזורז, ורשות הרישוי רשאית  ביוזמתה לבטל היתר מזורז (בכפוף לקיום שימוע), במקרים הבאים:
-אי עמידה בתנאי ההיתר, המצדיקה, לדעת נותן האישור, בשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה את ביטול אישורו.
-בעסק יש שינויים מהותיים מהמצב עליו הוצהר.
-לא תוקנות ליקויים שנדרש תיקונם (על פי ס' 8ד).
-נסיבות נוספות שנקבעו על ידי שר הפנים, באישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
חשוב- בכל מקרה אחר המצדיק לדעת רשות הרישוי ביטול היתר מזורז (מיוזמתה או על פי פניית נותן אישור), ינהגו רשות הרישוי ונותני האישור לפי האמור לעיל ביחס לביטול רגיל של רישיון או היתר, והביטול יכנס לתוקפו בתוך 30 יום מיום ההודעה ולא באופן מיידי.

חובת רשות רישוי לבטל היתר מזורז עם הודעת נותן אישור על ביטול אישורו
הודעה של נותן אישור על ביטול אישורו מחייבת את רשות הרישוי לבטל את ההיתר המזורז באופן מיידי.
היה ורשות הרישוי לא ביטלה את ההיתר המזורז- נותן האישור רשאי לבטל את ההיתר המזורז בעצמו.

הודעה לבעל העסק
הגוף שביטל את ההיתר המזורז יודיע על כך לבעל העסק.

מועד כניסת הביטול לתוקף-
מייד עם מתן ההודעה לבעל העסק.

מקרים נוספים בהם יחולו הוראות סעיף זה על ביטול רישיון או היתר-
ההוראות הספציפיות של סעיף זה יחולו גם על ביטול של-רישיון או היתר זמני שניתנו בהליכים מזורזים הבאים:
רישיון על יסוד תצהיר (ס' 6)
רישיון שניתן במסלול רישוי ללא אישור (ס' 6א)
היתר מזורז(ס' 6א)1
רישוי ורישיון על יסוד תצהיר(ס' 6אג).
("הליכים מזורזים")
הגשת תצהיר כאשר התקיימו בעסק הוראות נגישות ( ס' 8ב(ג)(1)(ב)).

תוצאות נוספות של ביטול ההיתר או הרישיון שניתנו בהליכים מזורזים-

-הפסקת ההליכים למתן רישיון על סמך הבקשה במסלול המזורז. דהיינו- על בעל העסק יהיה להגיש בקשה חדשה במסלול רגיל.
-העדר אפשרות להגשת בקשה על יסוד תצהיר במהלך 3 שנים ( ס' 6א2).
-ביטול רישיון או היתר אינו גורע מהסמכות להורות על סגירת העסק בין בצו מנהלי, ובין בצו שיפוטי. (ס' 16,17, 20-23).

חקיקה:
 חוק רישוי עסקים- כולל תיקון 34

מאמרים נוספים:
חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz