מדריך יישומי לתיקון 34

אנו מתכבדים לצרף את המדריך היישומי שהוצא על ידי מפע”מ גליל מערבי להוראות תיקון 34. זהו מדריך יעיל, מקיף, עיוני ומעשי, הדן בעיקרי התיקון בחוק.
להתייחסות מפורטת להוראות התיקון, ניתן לעיין במאמרים המתפרסמים באתר זה.
זוהי המהדורה הראשונה של המדריך ואינה כוללת את ההוראות הנוגעות לרישוי דיפרנציאלי.
כמו כן מצורף כלי מעשי ויעיל לבדיקת העמידה בהוראות הנוגעות לקיום תכליות דיני התכנון והבניה.(סעיף 8א1 לחוק).
המדריך היישומי לתיקון 34
למהדורה שלישית של המדריך ראה-
המדריך היישומי לתיקון 34- מהדורה שלישית- אפרי 2019-כולל רישוי דיפרנציאלי
כלי בדיקת עמידה בתנאי סעיף 8א1