מדריך יישומי לתיקון 34

עודכן באפריל 2021-

אנו מתכבדים לצרף את המדריך היישומי שהוצא על ידי מפע”מ גליל מערבי להוראות תיקון 34. זהו מדריך יעיל, מקיף, עיוני ומעשי, הדן בעיקרי התיקון בחוק.
להתייחסות מפורטת להוראות התיקון, ניתן לעיין במאמרים המתפרסמים באתר זה.
אנו מצרפים את המהדורה החמישית של המדריך היישומי להטמעת תיקון 34 הכולל את נושא הרישוי הדיפרנציאלי והתקנות החדשות שנכנסו לתוקף ב1.4.21.
כמו כן מצורף כלי מעשי ויעיל לבדיקת העמידה בהוראות הנוגעות לקיום תכליות דיני התכנון והבניה.(סעיף 8א1 לחוק).

מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מהדורה חמישית אפריל 2021
כלי בדיקת עמידה בתנאי סעיף 8א1