תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתרים זמניים, שונו מיסודן בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת תקופת המקסימום למתן היתר זמני משנה לשנתיים.
כניסה לתוקף- 1.1.19

המאמר הבא סוקר את הוראות הסעיף ובוחן את משמעויותיהן האפשריות.
לנוסח סעיף 7ב ראה- סעיף 7בככלל, רשות הרישוי יכולה לתת היתר זמני לפני מתן רישיון או לפני חידוש רישיון, באישור גורמי הרישוי לתקופות מצטברות של עד שנה.
בחוק נקבעו הוראות שונות המאפשרות מתן היתר זמני לתקופה של עד שנתיים ואף מתן רישיון בהעדר תגובת נותן אישור.

הוראות החוק המתוקן גוברות על הוראות התקנות הכלליות ככל ויש סתירה ביניהם

כללי הפרשנות קובעים כי חקיקה מאוחרת גוברת על חקיקה מוקדמת* ולכן, הוראות החוק המתוקן גוברות על הוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א- 2000 (להלן: “התקנות”) הקובעות כי היתר זמני ינתן לתקופה של עד שנה אחת (הגדרת “היתר זמני”) ועל יתר הוראות התקנות, ככל והן סותרות את הוראות החוק.
*א. ברק, פרשנות במשפט, כרך ראשון עמ’ 569.

היתר זמני ורישיון בהעדר תגובת נותן אישור

ניתן לתת  היתר זמני ללא אישור נותן אישור  לתקופה של עד שנתיים לפי הפירוט הבא-

העדר תגובת נותן אישור במועדים הנקובים בחוק
הכלל- ינתן היתר זמני לתקופה של עד שנה.
הוראות נוספות-
-על הרשות להודיע לנותן האישור כי המועד למתן תגובתו חלף-תקנה 7(ג).
-ההיתר הזמני ינתן בתוך 7 ימים מתום המועד למתן התגובה של נותן האישור- תקנה 8(ב)(1).
-המועדים הנקובים בחוק– תקנה 7 קובעת כי על נותן אישור לתת תגובתו לבקשה לרישיון בתוך 30 יום. נותן אישור יכול להאריך תקופת התגובה ב 30 יום נוספים. השר הרלוונטי (או מי שהשר הסמיכו) רשאי לתת ארכה של 30 יום נוספים. (“30,60,90”)
יש לשים לב למועדים הנקובים בתקנות במקרה של קבלת חוות דעת מקדמית.

העדר תגובת נותן אישור במשך שנה ממועד מתן ההיתר הזמני
הכלל- הארכת תקופת היתר זמני עד שנה נוספת.
הוראות נוספות-
-הרשות תודיע על כך לנותני האישור.
-ירשם בהיתר הזמני כי הוא ניתן בהעדר תגובת נותן אישור, וכי היה ונותן האישור לא ייתן תגובתו עד לתום השנה השניה של ההיתר הזמני, יראו את  העסק כמי שניתן לו רישיון.

העדר תגובת נותן אישור במשך שנה ותשעה חודשים ממתן ההיתר הזמני
-רשות הרישוי תודיע לנותן האישור כי היה ולא יגיב עד תום השנתיים, יראו אותו כאילו נתן אישור.

העדר תגובת נותן אישור בתום שנתיים ממתן ההיתר הזמני-
הכלל-
יראו את נותן האישור כאילו נתן אישורו, ולעסק יינתן רישיון.
הוראות נוספות-
-העסק ייחשב כאילו ניתן לו רישיון ( ההיתר הזמני ישמש כאסמכתא).
מתן רישיון על ידי הרשות– בתוך 5 ימים מתום השנה השניה+ הודעה לנותני האישור שאליה יצורפו העתק מהבקשה, מהרישיון וכל צרופותיהם.
תקופת הרישיון– לפי התקופה הנקובה בצו שתחושב החל ממועד מתן ההיתר הזמני.
(דוגמה-  לפי הצו, לעסק ינתן רישיון לתקופה של 3 שנים. אם לעסק ניתן היתר זמני לתקופה של שנתיים, הרי שהרישיון ינתן לתקופה של שנה בלבד).

הארכת תוקף היתר זמני בנסיבות המצדיקות זאת

-ניתן להאריך תוקף היתר זמני עד לשנתיים, בנסיבות המצדיקות זאת, לדעת רשות הרישוי.
-על רשות הרישוי, במקרים כאלו, לשקול הארכת תוקף היתר זמני כנגד האפשרות למתן רישיון ובו תנאים שעל בעל העסק לעמוד בהם- כגון הכללת תוכנית ביצוע דרישות שונות בשלבים על פני תקופת זמן, קידום בקשות לאישורים שונים הנוגעים לקיום דיני התכנון והבניה וכו’.
-יש לשים לב להוראות תקנה 24  לעניין התנהלות רשות הרישוי מול נותני האישור בכל הנוגע להארכת תקופת היתר זמני.

כללים נוספים למתן היתר זמני ופקיעתו-

– לא ניתן לתת היתר זמני לחתקופה העולה על זו הנקובה בצו לאותו סוג עסק.
-ניתן לתת תנאים למתן ההיתר הזמני או תנאים בהיתר הזמני, כמו במתן רישיון.
-הפרת תנאי להיתר הזמני או תנאי בהיתר הזמני תוביל לפקיעת ההיתר. יש להודיע על כך לבעל העסק.
-עריכת שינוי בעסק ביחס לתוכניות שהוגשו לרשות- תוביל לחפקיעת ההיתר הזמני – תק’ 9(ג).
קיום שימוע בטרם החלטה על פקיעת הרישיון- סעיף 7ג(ג) קובע כי בטרם ביטול היתר זמני יש לאפשר לבעל העסק להשמיע את טענותיו. למרות שלא נכתבו בסעיף 7ב הוראות מפורשות בעניין זה נראה כי גם כאשר רשות הרישוי סבורה כי התקיימו התנאים לפקיעת ההיתר הזמני- עליה לקיים שימוע.
-אם לעסק נדרש רישיון לפי חיקוק אחר- לא ניתן לתת היתר זמני, ללא רישיון לפי אותו חיקוק.
-אם לעסק יש אישור לשימוש חורג- לא ניתן לתת היתר זמני לתקופה העולה על תקופת השימוש החורג ( תקנה 25 ).

ביטול ההיתר הזמני

ניתן לבטל היתר זמני ביוזמת רשות הרישוי או ביוזמת נותן אישור, בכפוף לקיום שימוע.
ביטול ביוזמת הרשות- חובת התיעצות עם נותן האישור המופקד על המטרה שאי קיומה מהווה עילה לביטול.
ביטול ביוזמת נותן אישור– נותן האישור יפנה לרשות בדרישה לביטול. הרשות תעדכן את נותן האישור בתוך 30 יום בדבר הטיפול בבקשתו (אם הוצא צו הפסקה מנהלי – הרשות תעדכן בתוך 14 ימים). לאחר מכן נותן האישור רשאי לבטל את ההיתר הזמני ביוזמתו.
נראה כי, כאשר ניתן היתר זמני בהיעדר תגובת נותן אישור, אותו נותן אישור יכול לדרוש לבטלו רק אם הוא נתן, קודם לדרישת הביטול, את תגובתו לבקשה לרישיון.

לאילו מקרים יתאים מתן היתר זמני

עדר תגובת נותן אישור במועד- כאשר נותן אישור אחד או יותר לא נתנו תגובתם במועד לבקשה לרישיון עסק או לבקשה לחידושו.( ראה גם תקנה 28 ).
שינוי בעלות– ינתן היתר זמני לתקופה של 90 ימים או שנה (עם הגשת תצהיר שאין שינוי בעסק) משינוי הבעלות, או עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה. (תקנות 31 ו 32).
עד לקבלת היתר לשימוש חורג- סעיף 8א1 (ד) לחוק הדן בקיום תכליות דיני התכנון והבניה, קובע את התנאים למתן היתר זמני עד לקבלת היתר לשימוש חורג בנכס בו מבקשים לנהל את העסק. (ראה מאמר-תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה)
אי עמידה בתנאי הנגישות– לפי סעיף 8ג לחוק ניתן לתת היתר זמני לתקופה של עד שנה לעסק שאינו עומד בתנאי הנגישות.
שיקול דעת הרשות- בפסיקה נקבע כי ניתן לתת היתר זמני כאשר לא בשלו התנאים למתן רישיון. לכן, על מנת לקבל היתר זמני, על העסק לעמוד בתנאים פחותים מאלו הנדרשים לשם הוצאת רישיון לעסק, והדבר נתון לשיקול דעת רשות הרישוי. נראה כי על רשות הרישוי לשקול בין היתר את האפשרות למתן רישיון בתנאים או לדרוש תנאים למתן רישיון חלף מתן היתר זמני.

פסיקה-
עת”מ (חי’) 586/02 מחמד עבאס נ. מועצה המקומית ירכא (7.7.02) [פורסם בנבו]
עת”מ (ת”א) 7596-11-15 נ.ע. לבה בע”מ נ. פארק אריאל שרון בע”מ (29.11.15) [פורסם בנבו]

חקיקה-
חוק רישוי עסקים כולל תיקון 34
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000

מאמרים ננוספים-
מה בין היתר זמני לרישיון עסק
מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה