תיקון 34, סעיף 45 לתיקון- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, התיקון שהחל את רפורמת המפרטים האחידים, הוחק בשנת 2010. הוראות התיקון, אשר התייחסו לנושאים רבים בתחום רישוי עסקים, הוחלו בפועל, רק ביחס לסוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד (11 סוגי עסקים בלבד, עד ליום כניסת תיקון 34 לתוקף).
בסעיף 45 לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים (להלן: “תיקון 34”)  נקבע, כי החל מיום פרסומו, 18.7.18, כל ההוראות שהותקנו בתיקון 27 ייכנסו לתוקפן.
משמעות האמור בסעיף היא, כי כל הוראות תיקון 27, ובכללן סמכות השר להכריז על עבירות מסוימות כעבירות קנס, וההוראות הנוגעות להגשת השגה, נכנסו לתוקפן ביום 18.7.18, ללא קשר לפרסום מפרטים אחידים.
מאמר זה דן בהוראה גורפת זו, ובמשמעויות הנילוות לה.

הוראות החוק

 • סעיף 45 לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים קובע:
  ” על אף האמור בסעיף 27 לחוק רישוי עסקים (תיקון מס’ 27), התשע”א-2010 (בסעיף קטן זה – תיקון 27), ובכל דין אחר, תחילתן של הוראות תיקון 27, ובכלל זה הוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע”ג-2012 ,שהותקנו מכוח תיקון 27, ולא נכנסו לתוקפן עד יום פרסומו של חוק זה – ביום פרסומו של חוק זה.
 • סעיף 27 לתיקון 27 לחוק רישוי עסקים קובע:
  “תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו או ביום כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 7ג1(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה, לפי המאוחר ( להלן – יום התחילה)”.
 • בסעיף 36 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע”ג- 2012 (להלן: “התקנות הכלליות”), אשר הותקנו מכח סעיף 7ג1(ב) לחוק רישוי עסקים נקבע:
  ” (א) תחילתם של תקנות אלו 12 חודשים מיום פרסומן- ( בתקנות אלו- יום התחילה)
  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין סוגי עסקים שלגביהם לא פורסם עד יום התחילה  מפרט אחיד על ידי כל נותני האישור שקביעתו של עסק כאמור כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עימם, תחילתן של תקנות אלה תהיה ביום בו יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות בדבר השלמת פרסום המפרט האחיד כאמור לגבי אותו עסק.”
 • מאחר ותוקפן של התקנות הכלליות, עד לפרסום תיקון 34, חל רק לגבי סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד;
  ומאחר ותוקפו של תיקון 27 היה תלוי בכניסה לתוקף של התקנות הכלליות;
  הרי שעד למועד פרסומו של תיקון 34, הוראות תיקון 27, ובכלל זה הסמכות לקבוע עבירות שונות כעבירות קנס וההוראות הנוגעות להגשת השגה, חלו רק על סוגי עסקים אשר פורסם להם מפרט אחיד (11 במספר).

הסיבה לקשר בין כניסה לתוקף של הוראות תיקון 27 ופרסום מפרטים אחידים

מטרת הקשר האמור בין כניסה לתוקף של הוראות תיקון 27 ופרסום המפרטים האחידים הייתה לקשר בין הקלה על הליך הרישוי  (פרסום המפרטים האחידים), לבין החמרה בהליך האכיפה (הטלת קנסות בגין עבירות על החוק).

גם בדברי ההסבר לתיקון 34, כפי שהוגש לקריאה ראשונה,  נאמר כי הוראות תיקון 27 יחולו גם על עסקים לגביהם לא פורסם מפרט אחיד ובלבד שכל נותני האישור הרלוונטיים פירסמו באתר האינטרנט, בפורטל ממשל זמין את התנאים והמסמכים של אותם נותני אישור לגבי סוגי העסקים עליהם יחולו הוראו תיקון 27 (ראה דברי ההסבר להצעת החוק עמודים-592-594).

דהיינו- כאשר הוגשו הוראות תיקון 34 לקריאה ראשונה, לא הייתה כל כוונה לנתק את הקשר בין פרסום המפרטים האחידים (או תנאים אחידים באתרי האינטרנט הרלוונטיים)  לבין החמרת הליך האכיפה.

תיקון 34- ניתוק הקשר בין כניסה לתוקף של הוראות תיקון 27 ופרסום מפרטים אחידים 

הוראות סעיף 45 לתיקון 34 מנתקות את הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לכניסה לתוקף של הוראות תיקון 27, וקובעות, ללא כל סייג או תנאי, כי החל מיום פרסום תיקון 34, ייכנסו לתוקפם כל הוראות תיקון 27 ובכללם הוראות התקנות הכלליות, ככל שלא נכנסו לתוקף עד לאותו היום.

הוראות הנוגעות לתוקפם של הרישיונות לא השתנו עקב כניסת תיקון 27 לתוקף

על מנת למנוע בלבול, חשוב לציין כי, גם לאחר חקיקת תיקון 34, לא חל כל שינוי ביחס להוראות הקובעות כניסה לתוקף של תקופות הרישיון על פי צו רישוי עסקים.
מאחר והוראות הצו מתייחסות באופן ספציפי לפריטי רישוי להם פורסם מפרט אחיד ולכאלו שלא פורסם להם מפרט אחיד, הרי שהוראות אלו אינן קשורות לכניסה לתוקף של תיקון 27 והן יישארו בתוקף.

 “תקופת החסינות” של הרישיונות לצמיתות- הוראות תקנה 20, וסעיף 47 (ד)(2)(א)

עד לכניסת התיקון לתוקף- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות, רישיונו ישאר לצמיתות גם אם נקבע בצו כי הרישיון יהיה ל 15 שנים. “חסינות” זו של הרישיונות לצמיתות פגה עם כניסת התיקון לתוקף (18.7.18).
עם זאת סעיף 47 (ד)(2)(א) לתיקון קובע כי כל עסק שביום פירסום הצו הראשון שיתפרסם לאחר תיקון 34 ( להלן: “הצו הראשון”) , יהיה לו רישיון לצמיתות כדין- ובצו תקוצר התקופה ל 15 שנה- הרישיון לצמיתות יישאר בתוקפו. היה ועל פי הצו הראשון תקופת הרישיון תהיה קצרה מ 15 שנה- אזי רישיונו יהיה תקף לתקופה שנקובה בצו ויראו אותה כמתחילה ביום פרסום הצו הראשון.

ראה מאמר- תוקפם של רישיונות

חקיקה-
חוק רישוי עסקים כולל תיקון 34
 הצעת חוק לקריאה ראשונה ( החל מעמוד 560)