תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

 בתיקון לסעיף 3(א)(2), כחלק מתיקון 34 לחוק, נקבעה חובת המשטרה לקבל אישור של "מורשה בטיחות" שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים ("שר העבודה") כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה "מורשה בטיחות" – לפי המאוחר.
נכון למועד כתיבת מאמר זה, עדיין לא קיים מנגנון הרשאה ל"מורשי בטיחות", לא קיימת הגדרה בחוק ל "מורשה בטיחות" ולא קיימים תקני בטיחות להקמת מתקנים באירועים מסוג זה.
ללא חקיקה משלימה מתאימה, ובהעדר תאריך יעד מחייב להשלמת החקיקה, יוותר סעיף זה בבחינת "הצהרת כוונות" בלבד, ללא מתן מענה אמיתי לבעיית הבטיחות, המגיעה עד כדי סיכון חיים, באירועים אלו.

נוסח הסעיף על פי התיקון

סעיף 3 לחוק רישוי עסקים דן בעסקים מסוג "עינוג ציבורי".
על פי הוראות תיקון 34, הוסף לחוק רישוי עסקים סעיף 3(א)(2) כדלקמן-

"3(א)(2) לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע, אלא אם כן אישרה המשטרה כי לאירוע ניתן אישור לעניין קיום סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו, מאת מורשה בטיחות שהרשה לעניין זה שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להוראות שקבע השר האמור לפי חוק זה או לפי כל דין." 

סוג האירועים אליהם מתייחסות הוראות הסעיף- הוראות הסעיף מתייחסות לאירועים הנכללים בהגדרת "עינוג ציבורי",שהם אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמים או אירוע מרובה קהל המתקיים שלא במבנה של קבע, ונועדו להסדיר את תחום אישורי הבטיחות לאירועים אלו, תחום שכיום אינו מוסדר בחוק.

מתן האישור לקיום האירוע– לשם קיום אירוע כאמור יידרש אישור "ממונה בטיחות" שהורשה לכך כדין. מינוי מורשה הבטיחות ייעשה על פי תקנות שיתקין "שר העבודה".  שר העבודה אינו גורם נותן אישור בפריטי הרישוי האמורים, והחובה לקבלת אישור ממונה הבטיחות הוטלה על המשטרה, שהינה גורם נותן אישור לפירטי רישוי אלו.

מועד כניסת התיקון לתוקף
סעיף 44(ב)(1) לתיקון 34 קובע כי כניסתו לתוקף של סעיף זה לתיקון זה תהיה ביום 1.1.22, או במועד שבו הורשה מורשה בטיחות, לפי המאוחר.

סעיפים נוספים בחוק רישוי עסקים הנוגעים לבטיחות
בסעיף 1(א) לחוק– סעיף המגדיר את מטרות חוק רישוי עסקים, תת סעיף (3) קובע כי אחת ממטרות החוק הינה: "בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו".
על קיום מטרה זו מופקד "שר העבודה", וסעיף 11א לחוק מקנה לו את הסמכות להתקין תקנות בעניין.
וכך נכתב בסעיף 11א-
"11א. תקנות בדבר בטיחות [תיקון: תשל"ד, תשנ"ח(2), תשס"ח]

(א)  שר העבודה רשאי להתקין לעסקים טעוני רישוי כאמור בסעיף 1(א)(3) או לסוגים מהם, תקנות בענין בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות.

(ב)   תקנות לפי סעיף קטן (א) שעניינן הוראות בנוגע למיתקני ספורט יותקנו לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, וייקבעו בהן, בין השאר, הוראות בעניין אירועי ספורט שנדרש למנות בהם מנהל בטיחות, תנאי כשירות והכשרה למנהל בטיחות, ופעולות ובדיקות שחובה על ממונה בטיחות לערוך לשם הבטחת בטיחותו של אירוע ספורט; בסעיף זה, "אירוע ספורט", "ממונה בטיחות", "מנהל בטיחות"– כהגדרתם בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008".
על מנת למנוע בילבול נבהיר כי  הגדרת " ממונה בטיחות" על פי חוק הספורט- נוגעת לאירועי ספורט בלבד ולא למכלול האירועים הרלוונטיים.

החקיקה הנדרשת
לשם הסדרת החקיקה, על מנת להגיע לתוצאה הנדרשת על פי הוראות התיקון לחוק, נדרש כי יותקנו תקנות המסדירות הרשאה של "מורשה בטיחות". בתקנות אלו מובן שיהיה צורך לקבוע הגדרה של מורשה כאמור ומה הכישורים המקצועיים הנדרשים לשם קבלת הרשאה כזו.
כך גם נדרש לקבוע תקני בטיחות לאירועים אלו, דבר שמכון התקנים החל בעשייתו אך טרם השלים את כתיבת התקנים עד למועד זה.
לאור נוסח התיקון נראה כי, הן המחוקק והן הגורמים הנדרשים לבצע את החקיקה האמורה מודעים היטב לבעייתיות ולסכנה הנשקפת לבאי אותם אירועים ללא הסדרת החקיקה.
וטובה שעה אחת קודם!!!

חקיקה-
חוק רישוי עסקים – כולל תיקון 34

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz