האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

נשאלנו האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית יהיה טעון רישיון עסק.
בריכה, בין פרטית ובין ציבורית, המשמשת לטיפולים כאמור, מוגדרת כ”בריכת שחיה” לעניין צו רישוי עסקים, ותהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.4א.

החקיקה מתייחסת לבריכות שחיה טיפוליות בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס”ד- 2004 (להלן: “התקנות”).

תקנות אלו הותקנו מכח סמכות שר הפנים שהוקנתה לו, הן בחוק להסדרת מקומות רחצה, התשכ”ד- 1964 והן  בחוק רישוי עסקים.
התקנות “נועדו לקבוע סדרי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה” ( סעיף 2 לתקנות).

עוד נקבע בתקנות  כי הוראותיהן מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.

בריכה טיפולית (hydrotherapy) מוגדרת בתקנות כדלקמן-
בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fitness) או מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, “מטרה טיפולית משמרת או מקדמת” – שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה”. [סעיף 29 לתקנות קובע הוראות ספציפיות הנוגדות לבריכות שחיה טיפוליות].

הגדרת “בריכת שחיה” בתקנות אלו כוללת בריכת שחיה טיפולית, ולפיכך חובת רישוי עסק החלה על בריכת שחיה חלה גם על בריכה טיפולית.

להשלמת התמונה נציין כי, “אתר בריכת שחיה” מוגדר בתקנות כ”בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים.”

לסיכום מפירוט הוראות החוק דלעיל נובע כי בריכת שחיה טיפולית, תיחשב כ”בריכה” לכל דבר ועניין  והיא טעונה רישיון עסק בכל מקרה ואין זה משנה אם מפעיל הבריכה יגדיר אותה כבריכה פרטית או ציבורית.

ראה גם:
האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

חקיקה:
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013
תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס”ד- 2004