הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון, עלול להיות בטל

מה קורה כאשר זוג מזמין אירוע באולם אירועים ומבטל אותו. בדרך כלל יהיה על הזוג לשלם לבעל האולם סכום מסוים עליו הוסכם, כפיצוי.
אלא שאם לבעל האולם אין רישיון עסק, תביעתו לקבלת אותו הפיצוי עלולה להידחות, גם אם לביטול האירוע אין כל קשר להעדר הרישיון.
אנו מביאים במאמר זה סקירה ששל פסק דין שניתן בעניין על מנת להביא לתשומת לב הציבור ובעלי אולמות האירועים, כי בית המשפט עלול לקבוע כי הסכם כזה בטל בשל הוראות החוק, ללא קשר להסכמות הצדדים.

המאמר נכתב בשיתוף עם מר אלחנן משי

זוג הזמין אירוע חתונה באולם אירועים ומעט לאחר מכן הודיעו על ביטול ההזמנה. על פי ההסכם בין בעלי האולם לזוג, היה על הזוג לשלם סכום מסוים לבעלי האולם במקרה של ביטול. בני הזוג סרבו לשלם את אותו הסכום ובעלי האולם הגישו נגדם תביעה לבית המשפט.
בית המשפט השתכנע כי לביטול האירוע לא היה כל קשר לעובדה שלאולם לא היה רישיון עסק, אך תביעת בעלי האולם נדחתה בכל זאת.

למרות העדר הקשר בין סיבת הביטול לבין העדר הרישיון,  קבע בית המשפט כי בשל ניהול העסק ללא רישיון , ההסכם בין הצדדים בטל.
בית המשפט נימק את קביעתו בהוראות שני סעיפים מחוק החוזים.
האחד-  סעיף 27(ב) לחוק החוזים הקובע כי “חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רישיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרישיון היא תנאי מתלה”. לכן קיום רישיון העסק הינו תנאי מתלה להסכם הזמנת האירוע, מכח הוראות החוק, וללא קשר לקביעת הצדדים בעניין.
ללא קיום רישיון עסק, הסכם להזמנת אירוע לא יכנס כלל לתוקף.
השני- הוראות סעיף 30 לחוק החוזים הקובע, בין היתר, כי חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים – בטל. בית המשפט קבע כי  “העדרו של רישיון כדין עשוי להכניס את החוזה, על פני הדברים, לגדרה של הבטלות על פי סעיף 30” ( עמ’ 10 לפסק הדין).

*אנו מבקשים לציין כי אמנם פסק הדין האמור ניתן בשנת 2008 על ידי הערכאה הדיונית של בית משפט השלום, אך אין זה מן הנמנע כי במקרים מסוימים קביעה כאמור תיעשה על ידי ערכאות גבוהות יותר, ועל הציבור להיות מודע לסכנה הטמונה בניהול אולם אירועים ללא רישיון, גם במובן אכיפת דיני החוזים.

חקיקה:
חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג- 1973 – סעיפים 27(ב), 30.

פסיקה:
תא (נת’) 8864/06 חברת מנגינות בע”מ נ. חכמון אתי (22.6.08) [פורסם בנבו]


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il