רישוי מירוצי מכוניות

חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו- 2005  ( להלן: "חוק הנהיגה הספורטיבית") קובע חובת הוצאת רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית, שהוקמה על פי אותו החוק (להלן: "הרשות המוסמכת").
החוק האמור מבדיל בין רישוי מסלול מירוץ קבוע, לגביו נקבעה  גם חובת הוצאת רישיון עסק  לפי חוק רישוי עסקים, לבין רישוי מסלול מירוץ ארעי, לגביו נקבעו הוראות רישוי באותו החוק ובתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע- 2010.

מאחר וחוק הנהיגה הספורטיבית קבע חובת הוצאת רישיון עסק אך טרם הוצא צו הנוגע לפריטי רישוי ספציפיים אלו, נראה כי רישיון עסק למירוצי מכוניות יוצא על פי פריטי הרישוי הנוגעים לאצטדיונים ( מסלול מירוץ קבוע) או אירועי ספורט תחת כיפת השמים ( מסלול מירוץ ארעי).

אנו פונים לגורמים הרלוונטיים לתת דעתם על חוסר זה ולהשלים את פרטי הרישוי החסרים.

עודכן ביום 25.12.22

חוק הנהיגה הספורטיבית ומטרתו

חוק הנהיגה הספורטיבית נועד להסדיר נהיגה וקיום מירוצים של רכבים אשר אינם עונים לקריטריונים הרגילים של משרד התחבורה.  הרכבים המשתתפים במירוצים אלו הינם רכבים שונים מאלו המצויים בדרך כלל בכבישי הארץ ונדרשים להם כללים שונים.
חוק הנהיגה הספורטיבית מחייב הוצאת רישיון עסק למירוצים אלו. לכן, לאחר חקיקת החוק נדרש כי יבוצעו התאמות בצו רישוי עסקים ויתווספו פריטי הרישוי הספציפיים הנוגעים למירוצים הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי. פריטי רישוי ספציפיים אלו לא הוספו משום מה לצו.
התוצאה היא כי חוק הנהיגה הספורטיבית קובע כי יוצא למירוצי המכוניות רישיון עסק ללא פריטי רישוי ספציפיים ונדרשת התאמה של פריטי הרישוי הקיימים למירוצי המכוניות.

מסלול מירוצים קבוע-

סעיף 8 לחוק הנהיגה הספורטיבית המתייחס למסלול מירוצים קבוע, קובע-
"לא יפעיל אדם, לא ינהל ולא יקיים, בעצמו או באמצעות אחר, קטע דרך או שטח אחר המיועד לשמש דרך קבע לצורך נהיגה ספורטיבית (להלן – מסלול מירוץ קבוע), אלא אם כן ניתן לו רישיון לפי סעיף זה ובהתאם לתנאיו."
הרשות המוסמכת לא תיתן רישיון למסלול מירוץ קבוע לפי סעיף זה, אלא בהתקיים כל אלה:
(1) למבקש הרישיון זכות החזקה ושימוש במסלול המירוץ, המאפשרים לו לקיים בו נהיגה ספורטיבית;
(2) מבקש הרישיון, ואם הוא תאגיד – גם בעל שליטה בו או נושא משרה בו, לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת למבקש רישיון; בפסקה זו –
"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
(3) היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ורישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), ניתנו להקמת מסלול המירוץ, לניהולו ולהפעלתו;
(4) הרשות המוסמכת אישרה, לאחר התייעצות עם ההתאחדות המרכזת והמייצגת את תחום הנהיגה הספורטיבית הנוגע לענין, כי מתקיימים לגבי מסלול המירוץ כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו, ואם חלים לגבי המסלול כללי נהיגה ספורטיבית כאמור בסעיף 5(א)(2) – הרשות המוסמכת אישרה, לאחר התייעצות עם מועדון הנהיגה הספורטיבית שהחליט על הכללים האמורים, כי מתקיימים לגבי המסלול כללים אלה.

מהאמור בסעיף עולים כמה דברים, אשר ראוי לשים אליהם לב-

ראשית– קיימת חובת הוצאת רישיון להפעלת מסלול המירוץ גם על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית.
שנית– על פי האמור ברישא לסעיף 8(ב) ובסעיף 8(ב)(3) הרשות לנהיגה ספורטיבית תוציא רישיון רק לאחר שיינתן למסלול המירוצים רישיון עסק.
לעניין זה יש לשים לב כי מדובר בחריג לכלל הרגיל לפיו מקום שנדרש רישיון לעסק או לעיסוק על פי חוק נוסף לחוק רישוי עסקים, הרי שאותו הרישיון יינתן כתנאי להוצאת רישיון עסק. זאת אומרת שבדרך כלל קודם כל יוצאו כל הרישיונות הנדרשים על פי כל חוק ורק בסופו של הליך יוצא רישיון העסק.
כאן הדברים הפוכים- ראשית יש להוציא רישיון עסק, ורק על בסיס רישיון זה, תוציא הרשות לנהיגה ספורטיבית רישיון להפעלת המסלול.
שלישית– אנומליה נוספת הינה הדרישה בסעיף 8(ב)(3) להוצאת הן היתר לפי חוק התכנון והבניה והן רישיון עסק, כאשר אחד מהתנאים להוצאת רישיון עסק הוא עמידה בדיני התכנון והבניה. על פניו נראה כי מדובר כאן בניסוח כפול של אותה הדרישה. לא מצאנו כל סיבה לניסוח כפול זה.

פריט הרישוי למסלול מירוצים קבוע
בצו רישוי עסקים לא נקבע פריט רישוי ספציפי למסלולי מירוצי מכוניות. אך מהעולה מסעיף 8(ב)(3) ברור כי יש להוציא רישיון עסק למסלולים אלו. נשאלת שאלה מהו פריט הרישוי המתאים.
מעיון בצו רישוי עסקים נראה כי הפריטים העוסקים ברישוי אצטדיונים ( 7.7.ד ו 7.7.יא), הינם פריטי הרישוי המתאימים לסוג עסק זה.

מסלול מירוצים ארעי
סעיף 9 לחוק הנהיגה הספורטיבית עוסק ברישוי מסלולי מירוצים ארעיים. סעיף 9(ב) דומה בניסוחו לסעיף 8 בכול הנוגע לחובת הרישוי, אלא שככל שמדובר בדרישה כי למסלול יהיה  רישיון עסק נכתב בסעיף 9(ב)(4) כי רישיון הרשות המוסמכת מותנה בקיום רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים לקיום אירוע הנהיגה הספורטיבית, ככל שנדרש רישיון עסק כאמור, ואם לא נדרש רישיון עסק כאמור, ניתן אישור קצין משטרה ואישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתנאים האמורים בסעיף.

כן נדרש כי בכל מקרה ינתנו האישורים הנדרשים לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.

פריט הרישוי למסלול מירוצים ארעי-
היה ונמצא כי לשם קיום מירוץ מכוניות במסלול מירוצים ארעי נדרש רישיון עסק, פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- מקום לעריכת אירוע ספורט תחת כיפת השמים.
גורמי הרישוי לפריט זה הינם משטרה וכבאות.
כך שבין אם למסלול מירוץ ארעי מסוים נדרש רישיון עסק ובין אם לאו, ולאור הוראות סעיף 9 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בכול מקרה יידרש אישור אותם הגורמים לשם רישוי המסלול הארעי, משטרה ורשות הכבאות.
ההבדל בין שני המקרים הוא הצורך בקבלת רישיון העסק מרשות הרישוי.
המסקנה מהאמור לעיל הינה כי- היה ומסלול המירוץ הארעי עונה לתנאים האמורים בפריט 7.7.ה לצו רישוי עסקים (… מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל 500 משתתפים או יותר)- תידרש הוצאת רישיון עסק על ידי רשות הרישוי,
לעומת זאת, מירוצי מכוניות אשר אינם עונים לדרישות פריט 7.7.ה האמור- ידרשו להוצאת אישורים מהמשטרה ומרשות הכבאות בכל מקרה ולא ידרשו הוצאת רישיון מאת רשות הרישוי.

ההבחנה בין מסלול מרוצים ארעי וקבוע

בפסק דין בר ברזילי נקבעו מספר פרמטרים להבחנה בין מסלול קבוע למסלול ארעי-

  1. רישיון למסלול ארעי יינתן לתקופה של שנה לכל היותר.לכן, אם הסכם שכירות המקום הינו לתקופה ארוכה יותר הדבר מצביע על היותו של המסלול קבוע ולא ארעי.
  2. הקמת עסק כלכלי העוסק בפעילות קבועה ( ובכלל זה ביצוע עבודות התאמה בשטח).
  3. ידיעה כי המקום עומד לשמש למרכז נהיגה טיפולית בו יתקיימו חוגי ילדים ומבוגרים, מצביעה על כוונה לקביעותו של המקום.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע-2010
חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו- 2005

פסיקה:

עפמק (מרכז)2313-04-22 עיריית פתח תקווה נ. בר ברזילי פרץ ( פורסם בנבו, 11.11.2022)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz