קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים

נשאלנו מתי תהיה רשות הרישוי להשתמש בסמכותה בסעיף 7א(ג) בחוק ולתת רישיון לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים.
לעיתים עסק מסוים אינו עומד במלא דרישות גורם רישוי, אך אותו גורם מוכן לתת הסכמתו למתן רישיון בתנאי שבעל העסק יעמוד בתוכנית עבודה להשלמת דרישותיו. קיימים גם מקרים בהם חולפת תקופה משמעותית ממתן אישור גורם רישוי אחד ועד להשלמת אישורי יתר הגורמים. כך גם קיימים מקרים חריגים בהם ברור כי נסיבות ניהול העסק ו/או הסביבה משתנות באופן כזה, שברור כי בתוך תקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים, יידרשו תנאים חדשים לניהול העסק, אך לא ניתן לצפות מהם תנאים אלו במועד מתן הרישיון.

מאמר זה דן  במקרים בהם ניתן לתת רישיון לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים (רישיון זמני), ומתי ינתן רישיון עסק לתקופה המלאה הנקובה בצו, והמענה לדרישות גורמי הרישוי ייעשה באמצעות מתן תנאים ברישיון.

מאמר זה נכתב בשיתוף עם מר אשר גרנר ועו"ד שושי יוסקוביץ'

הוראות החוק
סעיף 7א(א) לחוק רישוי עסקים קובע כי רישיון עסק ינתן לתקופה של 15 שנה. סעיף 7א(ב) קובע כי למרות האמור בסעיף לעיל, שר הפנים רשאי לקבוע תקופת תוקף קצרה יותר לרישיונות עסק כאלו ואחרים.
מתוקף האמור לעיל, הוצא צו רישוי עסקים (על ידי שר הפנים), הקובע לכל סוג עסק את תקופת תוקפו, שלא תעלה על 15 שנה. ( לבעית תקופת תוקפם של הרישיונות על פי החוק הקובע כיום ראה-תוקפם של רישיונות).

סעיף 7א(ג) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק מסוים רישיון לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו, שלא תפחת משנה (למעט אם מדובר בעסק זמני מטבעו).

מהאמור לעיל עולה כי תקופת תוקפו של רישיון נקובה בחוק ואינה נתונה, ככלל, לשיקול הדעת של הרשות.

מציאות החיים
חלוף זמן בין אישורי גורמי הרישוי השונים

קיימים לא מעט מקרים בהם גורם רישוי אחד נותן את אישורו, אלא שעד למתן אישור כל יתר גורמי הרישוי חולפים חודשים לא מועטים ולעיתים אף יותר מכך. עלול אף להיוצר מצב, במקרים קיצוניים, כי עד לסיום קבלת אישור כל הגורמים המאשרים חולפת, או כמעט חולפת, התקופה למתן הרישיון ממועד מתן אישור גורם הרישוי הראשון שנתן את אישורו.
במקרים אלו רישיון העסק ינתן לתקופה הנקובה בצו ממועד מתן אישור גורם הרישוי האחרון.
היה וחלפה תקופה משמעותית ממתן אישור גורם הרישוי הראשון- יש מקום לעדכן את אותו גורם הרישוי מהו המועד בו ניתן הרישיון על סמך אישורו.
היה וגורם הרישוי כתב מפורשות כי אישורו יהיה תקף עד לתאריך מסוים ( לפי הנקוב בצו), ניתן לתת לעסק רישיון זמני עד לתום אותו המועד (ולא פחות משנה). היה וינתן רישיון לתקופה העוברת את התאריך הנקוב באישור, יש כמובן לידע על כך את גורם הרישוי.

אי עמידה במלא דרישות גורם הרישוי
לעיתים, גורם רישוי מסוים מבקש לתת אישורו לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בחוק בשל העובדה שהעסק אינו עומד במלא דרישות אותו גורם רישוי. לעיתים קרובות, נקבעה תוכנית עבודה שבעל העסק צריך לעמוד במועדים הקבועים בה, וגורם הרישוי מתנה את הסכמתו למתן הרישיון בכך שבעל העסק יעמוד בתאריכים שנקבעו לתוכנית העבודה.

הפיתרון הנכון במקרים אלו הינו-  מתן רישיון לתקופה המלאה הנקובה בצו תוך הוספת תנאים ברישיון אשר על בעל העסק לעמוד בהם, או מתן רישיון זמני לפי סעיף 7א(ג) לחוק (לתקופה שלא תפחת משנה), תלוי ברמת אי ההתאמות של העסק לדרישות גורם הרישוי.
ניתן, למשל, לנקוט בפתרון של הוצאת רישיון זמני במקרים בהן העסק אינו עומד במלא דיני התכנון והבניה ורשות הרישוי מבקשת לתת לו את הזמן להוציא את ההיתרים הנדרשים (על פי מדיניות הרשות למתן רישיונות לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה במלואם).

לשם קבלת רישיון העסק התקבל היתר לשימוש חורג

לעיתים, לשם עמידה בדיני התכנון והבניה, בעל העסק מקבל היתר לשימוש חורג. היתר כזה יהיה מוגבל בתקופתו וייתכן כי תקופת ההיתר הינה קצרה מהתקופה הנקובה בצו ביחס לאותו עסק.
אנו סבורים כי במקרה כזה רשאית רשות הרישוי לעשות שימוש בסמכותה על פי סעיף 7א(ג),  להגביל את תוקפו של רישיון העסק ולהתאימו לתקופת ההיתר לשימוש החורג.

נסיבות משתנות וחובת הנימוק

באילו נסיבות נוספות רשאית רשות הרישוי לעשות שימוש בסמכותה לתת רישיון עסק לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו?

כזכור- התקופה הנקובה בצו לתוקף רישיון העסק הינה הוראה סטטוטורית.
המחוקק נתן אפשרות לרשות לתת רישיון לתקופה קצרה יותר.
במקרים בהם על בעל העסק לעמוד בדרישות תקופתיות, או שגורם רישוי כל שהוא מבקש לוודא כי בעל העסק עומד בדרישות שנדרשו ממנו במהלך תקופת  הרישיון, יוסיפו רשות הרישוי ו/או הגורם המאשר את הדרישות הללו כתנאים ברישיון. הצורך של הרשויות בבקרה על עמידת העסק בתנאים שנדרשו ממנו, ואשר התקיימו במועד מתן הרישיון אינה סיבה לתת רישיון עסק לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו.

אז מתי כן יכולה הרשות לתת רישיון לתקופה קצרה יותר מזו הנקובה בצו?
מעבר למקרים הספציפיים שמנינו לעיל, אנו סבורים שהרשות תוכל לעשות שימוש ב"סמכות הקיצור" בנסיבות חריגות ביותר, כאשר ברור שנסיבות ניהול העסק או הנסיבות הסביבתיות ביחס לעסק הספציפי הנדון משתנות מטבען, כך שלא ניתן לצפות מה יהיו הנסיבות והדרישות במהלך מלא התקופה הנקובה בצו, ולכן גם לא ניתן להתנות תנאים ספציפיים ברישיון. 
ברור כי שימוש הרשות בסמכותה זו ייעשה במשורה ורק אם לא קיימת אפשרות אחרת להעמיד את תנאי הרשות כתנאים ברישיון. 
מובן שיש להמציא לבעל העסק נימוק בכתב בדבר הסיבה ל"החלטת הקיצור" של הרשות.

למאמרים נוספים-
מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
מה בין היתר זמני לרישיון עסק

חקיקה
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz