מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

משמעות הסימן [+] באיזה מהטורים המצויים בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי עסקים הינה כי על רשות הרישוי להעביר את הבקשה לרישיון עסק לגורם הרישוי אשר בטור המתייחס אליו מצוי הסימן, אך ניתן לתת רישיון לאותו עסק גם ללא אישור של אותו גורם רישוי.
במינוח המקובל על אנשי רישוי עסקים יקראו לסימן זה “לידיעה בלבד”.
אותו גורם רישוי יהיה מוסמך להעמיד תנאים לרישיון העסק, אך אינו חייב לעשות כן.

עודכן ביום 23.5.18

הבסיס החוקי
סעיף 1 לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצו מהם העסקים הטעונים רישוי. רשימת עסקים זו מצויה בצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשע”ג- 2013.
החוק מונה 7 מטרות אשר לשם קיומן רשאי שר הפנים לקבוע כי עסק מסוים טעון רישיון.
ביחס לרוב המטרות, קיים משרד ממשלתי האחראי על אותו התחום, ולכן, נקבע בסעיף 1(ב), כי קביעה שעסק מסוים טעון רישיון, לשם הגנה על מטרת חוק מסוימת, טעונה התייעצות עם השר הממונה על אותו התחום.

קביעת “גורמי האישור” אשר אישורם נדרש לשם מתן רישיון יעסק
סעיף 6 לחוק רישוי עסקים קובע כי השר (או מי שהשר הסמיך) אשר בהתייעצות עימו נקבע כי עסק מסוים טעון רישיון, צריך לאשר את מתן הרישיון אותו העסק. ( “גורם מאשר”).
הרעיון העקרוני הוא שהמשרד שביקש כי עסק מסוים יהיה טעון רישיון, הוא זה שצריך לאשר כי התנאים הנדרשים על ידו למתן רישיון התקיימו.
ובתרגום מעשי- בצו רישוי עסקים, בשורה המתייחסת לאותו העסק, בטור הרלוונטי יירשם + ביחס לאותו גורם רישוי.

קביעת “גורמי אישור” אשר אין חובה לקבל אישורם למתן רישיון עסק
אלא שכאן הוסף סעיף 6א לחוק וקבע כי שר הפנים רשאי לקבוע כי ניתן יהיה לתת לעסקים מסוימים רישיון,  גם אם אותו גורם רישוי (זה אשר בהתיעצות עימו נקבע כי העסק טעון רישיון), לא נתן את אישורו בפועל למתן הרישיון. קביעת שר הפנים תיעשה בהסכמת השר הרלוונטי.
במקרה כזה- רשות הרישוי מיידעת את אותו גורם רישוי על הגשת הבקשה לרישיון עסק, אך היא אינה צריכה להמתין לאישור אותו גורם רישוי.
ובתרגום מעשי- בצו רישוי עסקים, בשורה המתייחסת לאותו העסק, בטור הרלוונטי יירשם [+] ביחס לאותו גורם רישוי.

סמכויות “גורם הרישוי” “לידיעה בלבד” להוסיף תנאים לרישיון
סעיף 6א(ב) לחוק קובע כי גם אם לא נדרש אישור אותו גורם רישוי לשם מתן הרישיון, עדיין, לאותו הגורם יש את כל הסמכויות שהחוק מעניק לגורמי רישוי ובכלל זה הסמכות להוסיף תנאי לרישיון.
משמעות הדברים היא  שלמרות שלא נדרש אישור אותו גורם רישוי, עדיין רשאי אותו גורם רישוי להעמיד תנאים לשם מתן רישיון העסק.
ניתן לראות כאילו אותו גורם רישוי מודיע שלדעתו עסקים מסוג מסוים, באופן כללי, אינם מסכנים  את המטרה עליה מופקד אותו גורם רישוי, אלא שבהחלט ייתכנו עסקים מסוימים אשר ביחס אליהם (בשל גודלם, מיקומם, היקף עסקם ועוד גורמים אותם רשאי אותו המשר לשקול) יהיה אותו גורם רישוי סבור שעליו להתערב ולהעמיד תנאים משלו לשם מתן רישיון העסק.
במקרה כאמור, מאחר והסכמת אותו גורם רישוי אינה נדרשת לשם הוצאת הרישיון, יצטרך אותו גורם רישוי להודיע לרשות הרישוי על התנאים אותם הוא מבקש לכלול ברישיון העסק או להתנות בקיומם את מתן הרישיון, ורשות הרישוי היא הגורם אשר יוסיף את התנאי שנדרו לרישיון. זאת אומרת שלרשות הרישוי יש את שיקול הדעת האם לכלול את דרישות אותו גורם לידיעה כתנאים לרישיון או תנאים ברישיון או שלא לעשות כן.
המציאות מראה כי כאשר גורם רישוי “לידיעה בלבד” מבקש להוסיף תנאים לרישיון או תנאים ברישיון, רשות הרישוי תיענה לבקשתו ותסרב לעשות כן רק במקרים נדירים.

לעניין הוספת גורם רישוי על ידי הרשות ראה– הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

חקיקה
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968– סעיפים 1, 6, 6א.


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il