אירועי ספורט

ככלל “אירועי ספורט” יהיו טעונים רישיון עסק, הן משום שהם מתקיימים במתקני ספורט הטעונים רישיון (אצטדיון ואולם ספורט- פריטים 7.7.ד, 7.7.יא), והן משום שהם נכללים בפריט רישוי של אירוע תחת כיפת השמים – פריט 7.7.ה.
נשאלת השאלה- מה יוגדר כ”אירוע ספורט” לעניין חוק רישוי עסקים.
בעניין זה שוררת אי בהירות בעיקר משום שהמונח “אירוע ספורט” מוגדר הן בחוק רישוי עסקים המסתמך על ההגדרה בחוק איסור אלימות בספורט, והן בחוק בטיחות באירועים המוניים. הגדרת המונח  בשני החוקים אינה זהה.
הדברים מסתבכים אף יותר לאור העובדה ש”אירועי ספורט” נכללים בפרק “עינוג ציבורי” בצו רישוי עסקים- פרק שעליו חלים הן חוק רישוי עסקים והן חוק הבטיחות.
מאמר זה מציג את ההגדרות השונות ומשמעותן, ככל שהבנתנו משגת.

המאמר נכתב בשיתוף עם מר אשר גרנר ומר אלחנן משי

“אירוע ספורט” הינו “עינוג ציבורי” ולכן יחולו עליו הן הוראות חוק רישוי עסקים והן הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים
סעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים מגדיר “עינוג ציבורי”- הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג כיוצא בזה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה…..”.
בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים נקבע-
“אסיפה” – התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:
(1)   התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה – למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד – איננה אסיפה;
(2)   התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק – איננה אסיפה;
(3)   על אף האמור בפסקה (2) – גם עינוג ציבורי – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968 – הוא אסיפה;

סיכום ביניים 1-
“אירועי ספורט” נכללים בקבוצת העסקים בפרק העוסק ב”עינוג ציבורי”. בשל השתייכות אירועי ספורט לקבוצה זו, יחולו עליהם הן הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו והן הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ותקנותיו.

(למאמרים הדנים בהגדרת עינוג ציבורי והיחס שבין חוק רישוי עסקים וחוק הבטיחות ומשמעותו,  ראו-מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק; “עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים).

 הגדרת “אירוע ספורט” – בחוק רישוי עסקים ומשמעותה המעשית

ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים
לשם הגדרת “אירוע ספורט”  בסעיף 11א לחוק רישוי עסקים, אנו מופנים לחוק לאיסור אלימות בספורט.  סעיף זה נחקק ביחד עם חקיקת חוק איסור אלימות בספורט תשס”ח- 2008  (להלן: “חוק איסור אלימות בספורט”) וכפועל יוצא ממנו.

חוק איסור אלימות בספורט חוקק בעקבות מקרים חוזרים ונשנים של ביטוי אלימות וגזענות במגרשי הספורט ובהקשר של אירועי ספורט. החוק נועד לקבוע באופן נפרד הוראות לטיפול בנושא האלימות בספורט, הלקוחות מחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ובהרחבת תחולתן לכל ענפי הספורט (שכן, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מתייחס רק לאירועי ספורט בענפי הכדורגל והכדורסל). חוק זה העביר הוראות מסוימות הנוגעות למיגור תופעת האלימות במגרשי ובאירועי הספורט מחוק הבטיחות במקומות ציבוריים לחוק איסור אלימות בספורט. (מתוך דברי ההסבר להצעת החוק לאיסור אלימות בספורט).

מכאן מובנת הסיבה לכך, שהגדרת “אירוע ספורט” בחוק איסור אלימות בספורט הינה רחבה מהגדרת אירוע ספורט בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, כפי שיפורט במאמר זה להלן.

במסגרת חיקוק חוק איסור אלימות בספורט תוקן גם חוק רישוי עסקים כך ששר התעשיה המסחר והתעסוקה (אשר סמכויותיו הועברו בשנת 2016 לשר  הרווחה והשירותים החברתיים) הוסף כגורם מאשר למתקני ספורט ( סעיף 2ח לחוק רישוי עסקים).
מתקני הספורט הטעונים אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נקבעו בצו רישוי עסקים (מתקני ספורט טעוני אישור), תשע”א- 2011 והם- פריט 7.7.ד לצו רישוי עסקים ומקום שבו מתקיים “אירוע ספורט” ומספר המקומות הקבועים בו עולה על 500.

כן הוסמך שר העבודה (אשר גם סמכויותיו הועברו בשנת 2016 לשר הרווחה והשירותים החברתיים) בסעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים, להתקין תקנות  הנוגעות  לבטיחות מתקני ספורט שיקבעו בהן, בין היתר, הוראות בעניין אירועי ספורט שיש למנות בהם מנהל בטיחות ועוד.

לכן גם, המונח “אירוע ספורט” מוגדר בסעיף זה תוך הפניה לחוק איסור אלימות בספורט.

סיכום ביניים 2-
1.הגדרת “אירוע ספורט” על פי סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים מתייחסת לתקנות שעל שר הרווחה והשירותים החברתיים להתקין בכול הנוגע למתקני ספורט ולבטיחות באירועי ספורט כפי שהוגדרו בחוק איסור אלימות בספורט.
2. משרד עבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הננו גורם מאשר לעסקים המצויים בפריט 7.7.ד (אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד), ולמקום שבו מתקיים “אירוע ספורט” ומספר המקומות הקבועים בו עולה על 500.

הגדרת אירוע ספורט בחוק איסור אלימות בספורט
נבחן עתה כיצד מוגדר “אירוע ספורט” בחוק איסור אלימות בספורט, ואילו פעילויות נכללות בהגדרה זו.
“אירוע ספורט” – אסיפה, כהגדרתה בחוק הבטיחות, המתקיימת בזירת פעילות ספורט, לשם צפייה בפעילות ספורט, למעט אסיפה כאמור שמארגנים משרד החינוך או התאחדות הספורט בבתי ספר שמספר המשתתפים והצופים בה, בין בפועל ובין במשוער, אינו עולה על 1,000;
הגדרת אסיפה בחוק הבטיחות
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מגדיר אסיפה כהתקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, כאשר יש לכלל הציבור גישה אליה (למעט מקום המשמש לטכסים ושמחות). בהמשך ההגדרה מובהר כי “עינוג ציבורי” כמשמעותו בחוק רישוי עסקים יכלל בהגדרת “אסיפה”.
מאחר וכפי שציינו לעיל- “אירועי ספורט”, נכללים בקבוצת העיסוקים של “עינוג ציבורי”- הרי שהמסקנה הנובעת היא, שאירועי ספורט נכללים בגדר “אסיפה”.
למסקנה זו אנו מגיעים בין אם נבחן את ההגדרה מנקודת המוצא של חוק רישוי עסקים ובין אם נבחן את ההגדרה מנקודת המוצא של חוק הבטיחות- התוצאה תהיה אותה תוצאה.
הגדרת “זירת פעילות ספורט” בחוק לאיסור אלימות בספורט
“מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו”.
לשם הגדרת המונחים- ספורט, פעילות ספורט אנו מופנים מחוק איסור אלימות בספורט לחוק הספורט.
הגדרת “ספורט” ו “פעילות ספורט” בחוק הספורט
“פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני”
הגדרת “התאחדות ספורט” בחוק הספורט
תאגיד שלא למטרת רווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבינ- לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט”
סיכום ביניים 3-
הגדרה מאוחדת ל”אירוע ספורט” לעניין סעיף 11א לחוק רישוי עסקים-

אם נאחד את כל ההפניות המפורטת לעיל מחוק לחוק לשם הגדרת המונח “אירוע ספורט”, נגיע להגדרה הבאה-
“התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין שלא בתמורה, המתקיימת במקום המיועד והמסומן לקיום פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני ( להלן: “פעילות הספורט”), לשם צפיה בפעילות הספורט, למעט התקהלות מאורגנת כאמור, שמארגנים משרד החינוך או התאחדות הספורט בבתי ספר שמספר המשתתפים והצופים בה, בין בפועל ובין במשוער, אינו עולה על 1,000 איש”.
– על פי הוראות סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים, שר הרווחה והשירותים החברתיים הוסמך להתקין תקנות בכול הנוגע לבטיחות מתקני ספורט ואירועי ספורט כפי שהם מוגדרים לעיל.

הגדרת “אירוע ספורט” על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים
 מהאמור בתחילת המאמר עולה כי הגדרת “אירוע ספורט” על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מתייחסת למשחקי כדורגל וכדורסל בלבד.
בחוק הבטיחות מוגדר אירוע ספורט כדלקמן: ” אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט.
המונחים- אסיפה, פעילות ספורט וזירת ספורט פורטו לעיל.
ענפי הספורט המפורטים בתוספת לחוק הבטיחות הם– כדורגל וכדורסל.

סיכום ביניים 4-
הגדרה מאוחדת ל “אירוע ספורט” לפי הפניות מחוק הבטיחות –

“התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין שלא בתמורה, לשם צפיה בפעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאיננה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני בכדורגל וכדורסל המתקיימת  במקום המיועד והמסומן לפעילות ספורט ובסמוך לו”.

סיכום- רישוי “אירועי ספורט”

על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013- אצטדיונים ואולמות ספורט טעונים רישיון עסק (בין לפי פריט 7.7.ד (אולמות ספורט ואצטדיונים מעל 500 מקומות) או פריט 7.7.יא (אולמות ספורט ואצטדיונים עד 500 מקומות))- למעט אולמות ספורט במוסדות חינוכיים המשמשים את המוסד בלבד, ולמעט אולמות ספורט ואצטדיונים שנועדו לעריכת פעילות ספורט ללא קהל.

אי התאמות בין החוקים השונים ומשמעותן-

  • אנו מוצאים שיש אי התאמה מסוימת בין הוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) לבין צו רישוי עסקים (מתקני ספורט הטעונים רישוי)- בכל הנוגע למספר האנשים באירועי ספורט המתקיימים בבתי ספר.
    על פי הוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) כל אולם ספורט המצוי במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד לא יהיה טעון רישוי, בעוד שעל פי הוראות צו רישוי עסקים (מתקני ספורט טעוני רישוי), מתקן ספורט המצוי בבית ספר ונועד ל 1,000 איש ומעלה יהיה טעון רישוי.
  • אי התאמה נוספת נוגעת לדרישה להוצאת רישיון עסק על ידי התאחדות ספורט המקיימת אירועים (בדרך כלל משחקי ליגה), באולמות ספורט של בתי ספר, כאשר על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), כל אירוע כזה יהיה טעון רישיון עסק ואילו על פי הוראות צו רישוי עסקים (מתקני ספורט הטעונים רישוי)- אירוע כזה יהיה טעון רישוי רק אם נועד ללמעלה מ 500 איש.
  • המשמעות המעשית של שני ההבדלים שמנינו לעיל אינה ברורה, שכן לא ידוע לנו בכמה בתי ספר קיימים אולמות ספורט שנועדו ל 1,000 איש ומעלה, אם בכלל. כן לא ידוע לנו כמה אירועים באולמות ספורט של בתי ספר מתקיימים, כאשר מספר המקומות הינו פחות מ 500.
  • למיטב ידיעתנו, אגודות הספורט נוהגות “כבית שמאי” ואכן מוציאות רישיונות עסק לכל המשחקים המתנהלים באולמות הממוקמים במוסדות חינוך.
  • בכול מקרה אנו סבורים כי היה רצוי להסדיר אי התאמות אלו.

אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים- בטיחות מתקני ספורט

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968– ס’ 11א
חוק הספורט, תשמ”ח- 1988– סעיף הגדרות
הצעת חוק איסור אלימות בספורט, ה”ח 224, מיום 31.3.08
חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח- 2008– סעיף הגדרות
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962– סעיף הגדרות
צו רישוי עסקים ( מתקני ספורט טעוני אישור), תשע”א- 2010