מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הנמנים על אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. וכך, בעל עסק יוכל לדעת מראש מה ידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק. לצורך כך הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים (תיקון 27).
תיקון 34 ביקש לקדם את נושא המפרטים האחידים צעד נוסף קדימה, וקבע לוחות זמנים מחייבים לפירסום המפרטים האחידים, ולצידם “סנקציות” המוטלות על גורמי הרישוי אשר לא יפרסמו את מפרטיהם האחידים במועד.

מאמר זה עודכן ביום 31.7.19

הבעיה-
לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. מאותו סוג עסק נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, ואף ניתן למצא שונות בדרישות אותם גורמי הרישוי מעסקים דומים באותה רשות.

שונות זו נבעה בעיקרה מהעדר קווים מחייבים, ברורים ועדכניים, לגבי התנאים בהם על בעל עסק לעמוד בכדי לקבל רישיון.
ברור כי בהעדר קווים המחייבים הן את הרשות והן את בעל העסק בנוגע לדרישות ולתנאים בהם צריך לעמוד בעל עסק לשם קבלת רישיון עסק וניהולו, איו שקיפות ואין וודעות בתחום שהוא כה קריטי לניהול כל המגזר העסקי בישראל.

בעיה נוספת, מהותית, בדרישות הגורמים המאשרים הייתה קיומן של תקנות אשר הותקנו לפני שנים רבות ואשר אינן תואמות את מצב השוק העסקי העכשווי. בעיה זו תבא על תיקונה עם פרסום מפרטים אחידים, חדשים ועדכניים.

בהעדר מפרטים אחידים אין שקיפות, אין אחידות ואין וודאות בדרישות מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק.

וועדת הבר ותיקון החוק בעקבותיה-
בשנת 2006 הוקמה “ועדת הבר” במטרה להקל על הליכי קבלת רישיון העסק. אחת מהמלצותיה המשמעותיות של הועדה הייתה ניסוח “מפרטים אחידים” לעסקים, כך שלכל עסק יהיה “מפרט אחיד” הכולל את דרישות כל הגורמים המאשרים.
המלצות אלו אושרו בהחלטת הממשלה מספר 1264 מיום 25.2.07. ובשנת 2010 תוקן חוק רישוי עסקים ( תיקון 27), כך שיכלול הוראות הנוגעות לפרסום והטמעת ה”מפרטים האחדים”.
ביום 17.1.16 הטילה הממשלה (החלטה מס’ 1007) על משרדי הממשלה השונים לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד. הכוונה הייתה כי בתוך מספר חודשים מצומצם יפורסמו כבר טיוטות המפרטים הראשונות, ובכל 4 חודשים נוספים יפורסמו טיוטות נוספות. באותה החלטה נקבעו גם פרטי הרישוי הספציפיים אשר יכללו ב 6 הפעימות הראשונות.

המפרטים האחידים שפורסמו עד היום-
בפועל, עד ליום כתיבת מאמר זה, אושרו מפרטים אחידים ל 20 פריטי רישוי בלבד- מפרטים מאושרים.

כך גם פורסמו טיוטות מפרטים אחידים לשלוש פעימות נוספות- טיוטות מפרטים אחידים פעימה ראשונהטיוטות מפרטים אחידים פעימה שניה, ו- טיוטות מפרטים אחידים פעימה שלישית. טיוטות אלו טרם אושרו נכון לחודש אוגוסט 2019, למעט 9 מפרטים אחידים נוספים שאושרו ביום 29.7.19.

עד אוגוסט 2019 פורסמו מפרטים ל 20 סוגי עסקים בלבד.
 

הקושי העיקרי עד לתיקון 34- וניתוק הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תקופת הרישיונות בצו שפורסם בדצמבר 2018
תיקון הוראות החקיקה מחד, על מנת להתאימן למציאות בה קיימים מפרטים אחידים לכל העסקים [סעיפים 7ג1-7ג4 לחוק, פרק ד1 בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), וסעיפים 4,6,9 לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)] והעדר פירסום המפרטים האחידים (למעט 20 בלבד) מאידך, גרם לבלבול ביישום הוראות החוק בפועל.
ההשלכות המעשיות העיקריות הנובעות מהעדר ההתאמה בין הרצון והצורך בפרסום המפרטים האחידים, לבין המציאות בה פורסמו 20 מפרטים אחידים בלבד, נגע בעיקר לתקופת תוקפם של רישיונות העסק, שכן, עד לתיקון הצו בדצמבר 2018, תקופת תוקפם של רישיונות עסק על פי צו רישוי עסקים משנת 2013 חלה רק על עסקים חדשים בצו ועסקים להם פורסם מפרט אחיד.
עניין תקופת תוקף הרישיונות בא על תיקונו בצו רישוי עסקים מדצמבר 18 בו נותק הקשר בין תוקף הרישיונות לגבי סוגי עסקים שונים לבים פרסום מפרטים אחידים לגביהם.

צו רישוי עסקים מדצמבר 2018 ניתק את הקשר בין פרסום מפרטים אחידים ובין תקופת תוקף רישיונות העסק.

הוראות הנוגעות למפרטים אחידים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים
כפי שפירטנו לעיל, הליך פרסום המפרטים האחידים לא התקדם בקצב לו ציפו כולם, מסיבות שונות שלא זה המקום לפרטן.

תיקון 34 לחוק, הביא לעולם את רעיון  “הרישוי הדיפרנציאלי”, לפיו לעסקים אשר רמת מורכבותם פשוטה או בינונית יהיה הליך רישוי קצר ופשוט (רישוי על יסוד תצהיר המפורט בסעיף 6א3 לחוק, מסלול היתר מזורז א’ ומסלול היתר מזורז ב’ המפורטים בסעיף 6א1 לחוק), ואילו רישוי עסקים מורכבים יישאר בהליך הרישוי הקיים.
עם זאת, תיקון 34 לחוק, קשור בחבל הטבור לפרסום המפרטים האחידים.
לפי הוראות סעיף 43א לחוק- עסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד ימשיכו להגיש בקשות לרישיונות עסק בהליך הרגיל, גם אם יכללו במסלולים המקוצרים על פי הצו.

מכאן, שגם כאשר יתפרסם צו רישוי עסקים ובו פירוט מסלולי הרישוי המקוצרים לסוגי העסקים הרלוונטיים, יישומו יהיה תלוי בפרסום מפרטים אחידים לאותם פריטי רישוי.

מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יהיו תקפים רק לגבי עסקים להם פורסם “מפרט אחיד”.

לוחות זמנים לפרסום מפרטים אחידים
גם המחוקק הבין כי פרסום המפרטים האחידים הינו קריטי לפתיחת השערים לקבלת רישיונות עסק בכלל ולישום רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי בפרט.
סעיף 48 לתיקון 34 קובע לוחות זמנים קפדניים לפרסום מפרטים אחידים.
עד ליום 1.1.21- יפורסמו מפרטים אחידים לעסקים המופיעים בנספח ו’ ו ז’ להחלטת הממשלה מספר 3214.
עד ליום 1.1.23- יפורסמו מפרטים אחידים לגבי יתר העסקים טעוני הרישוי.
עד ליום 30.4.19- תפרסם כל רשות רישוי את המסמכים, התנאים, ההחלטות וההוראות מטעמה באתר האינטרנט שלה.
אישור לדחיית המועדים- שר הפנים, בהסכמת השר הרלוונטי יוכל לדחות את המועדים האמורים לתקופה מצטברת של עד שנתיים.

המשמעות- על פי הוראות החוק החדשות בתקופה שבין שנתיים ל 6 שנים מיום 1.1.19- חובה על פי חוק על כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים (מלבד חריגים לגבי סוגי עסקים שכלל לא יפורסמו להם מפרטים אחידים, באישור השר הרלוונטי).

עד ליום 1.1.23, ולא יאוחר מ 1.1.25, החוק מחייב את כל גורמי הרישוי לפרסם מפרטים אחידים לכל סוגי העסקים, למעט אלו שיקבלו פטור בחקיקה.

אם לא יפורסם מפרט אחיד במועד-
סעיף 48(ב) לתיקון 34 קובע כי לאחר חלוף המועדים האמורים לעיל, לא יוכל נותן אישור להתנות מתן רישיון או היתר או לקבוע בהם תנאים שלא נקבעו במפרט האחיד.

במידה ובתום המועדים האמורים, יפרסמו רק חלק מנותני האישור את תנאיהם, יפורסם מפרט אחיד הכולל את תנאי נותני האישור אשר השלימו את הליך אישור המפרט האחיד שלהם, ורק אותם נותני אישור יוכלו להתנות תנאים למתן אישורם לרישיון או להיתר.

בחלוף המועדים בחוק, גורם רישוי לא יהיה רשאי להתנות הסכמתו למתן רישיון עסק בתנאים שאינם מפורסמים ב”מפרטים האחידים”.

בשולי הדברים
הוראות החוק המטילות “סנקציות” על גורמי הרישוי שלא יפרסמו מפרטים אחידים, כך שלא יוכלו יותר לדרוש קיום תנאים והוראות לשם מתן אישורם, גורמות לבעלי עסקים רבים, ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום להרמת גבה ואף לחיוך ציני. בחלוף כמעט עשור לתיקון החוק משנת 2010, הקובע כי על גורמי הרישוי לפרסם מפרטים אחידים, פורסמו  רק 20 מפרטים ומועד פירסום יתר המפרטים אינו ידוע בוודאות.

עם זאת- חשוב לציין כי בתיקון 34 לחוק, בפעם הראשונה, נקבעו תנאים מחמירים ליישום ההוראות הנוגעות לפרסום המפרטים האחידים, ובכך הביע המחוקק, ביחד עם גורמים מקצועים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר את דעתם הברורה, כי אכן הושם דגש על פירסום מפרטים אלו.
ברור לכולם, שבהעדר פירסום המפרטים האחידים עגלת רישוי העסקים לא תוכל להיחלץ מהבוץ בו היא שקועה.

מאמרים קשורים-
לעניין תוקף רישיונות לאחר תיקון 2018 לצו
–  תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018
לעניין תקופת רשיונות עסק שניתנו לצמיתות בהעדר מפרט אחיד ראה
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

 

החלטות הממשלה-
החלטת ממשלה מס’ 1264 מיום 25.2.07
החלטת ממשלה מס’ 1007 מיום 17.1.16
החלטת ממשלה 3214


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il

תגובה אחת בנושא “מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק”

  1. שוש היקרה, זו לא הבעיה היחידה של הרפורמה! גם 11 המפרטים נכתבו באופן מסורבל ולא מובן בלשון המעטה. כל מפרט באורך של “ספר” באורך של 60 ועד 90 עמודים, עם אזכור של מלא חוקים. צריכים להיכתב מפרטים קצרים, עניניים המציינים מה נדרש מבעל העסק לבצע. למשל מפרט של מסעדה, בעל עסק לא אמור להיות בקיא בכל החוקים הוא לא אמור להחליף אנשי מקצוע באיכות הסביבה, משרד הבריאות וכדומה. המקצוע שלו לבשל ולנהל עסק…..לכן עליו לדעת מה הדרישות לתכנון העסק בטיחות ןעוד.

סגור לתגובות.