מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הטעונים רישוי על פי אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. כך, בעל עסק יוכל לדעת מראש מה ידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק. לצורך כך הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים (תיקון 27). אלא ש/בפועל פורסמו מעט מאד מפרטים אחידים.
תיקון 34 ביקש לקדם את נושא המפרטים האחידים צעד נוסף קדימה, וקבע לוחות זמנים מחייבים לפירסומם, זות לצד הטלת “סנקציות”  על נותני האישור, אשר לא יפרסמו את מפרטיהם האחידים במועד.

מאמר זה עודכן ביום 31.7.19

הבעיה-
לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. מעסקים שונים הפועלים  בהתאם לאותו פריט רישוי, נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, ואף ניתן למצא שונות בדרישות אותם נותני אישור מעסקים דומים באותה רשות.

שונות זו נבעה בעיקרה מהעדר כללים מחייבים, ברורים ועדכניים, לגבי התנאים בהם על בעל עסק לעמוד בכדי לקבל רישיון.
ברור כי בהעדר כללים שווים המחייבים הן את הרשות והן את בעל העסק, אין שקיפות ואין וודאות בתחום שהוא כה קריטי לניהול כל המגזר העסקי בישראל.

בעיה נוספת, מהותית, בדרישות הגורמים המאשרים הינה קיומן של תקנות אשר הותקנו לפני שנים רבות ואשר אינן תואמות את ההתנהלות העסקים העכשוית. ניתן לקוות כי בעיה זו תבא על תיקונה עם פרסום מפרטים אחידים, חדשים ועדכניים.

בהעדר מפרטים אחידים אין שקיפות, אין אחידות ואין וודאות בדרישות מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק.

וועדת הבר ותיקון החוק בעקבותיה-
בשנת 2006 הוקמה “ועדת הבר” במטרה להקל על הליכי קבלת רישיון העסק. אחת מהמלצותיה המשמעותיות של הועדה הייתה חיוב נותני האישור לפרסם “מפרטים אחידים” לעסקים, כך שלכל עסק יהיה “מפרט אחיד” הכולל את דרישות כל נותני האישור.
המלצות אלו אושרו בהחלטת הממשלה מספר 1264 מיום 25.2.07. בשנת 2010 תוקן חוק רישוי עסקים (תיקון 27), כך שיכלול הוראות הנוגעות לפרסום והטמעת ה”מפרטים האחדים”.
ביום 17.1.16 הטילה הממשלה (החלטה מס’ 1007) על משרדי הממשלה השונים לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד. הכוונה הייתה כי בתוך מספר חודשים מצומצם יפורסמו כבר טיוטות המפרטים הראשונות, ובכל 4 חודשים נוספים יפורסמו טיוטות נוספות. באותה החלטה נקבעו גם פרטי הרישוי הספציפיים אשר יכללו ב 6 הפעימות הראשונות.

המפרטים האחידים שפורסמו עד היום-
בפועל, עד ליום כתיבת מאמר זה, אושרו מפרטים אחידים ל 20 פריטי רישוי בלבד- מפרטים מאושרים.

כך גם פורסמו טיוטות מפרטים אחידים לשלוש פעימות נוספות- טיוטות מפרטים אחידים פעימה ראשונהטיוטות מפרטים אחידים פעימה שניה, ו- טיוטות מפרטים אחידים פעימה שלישית. טיוטות אלו טרם אושרו, נכון לחודש אוגוסט 2019.

עד אוגוסט 2019 פורסמו מפרטים אחידים ל 20 סוגי עסקים בלבד.
 

הקושי העיקרי עד לתיקון 34- וניתוק הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תקופת הרישיונות בצו שפורסם בדצמבר 2018
תיקון הוראות החקיקה מחד, על מנת להתאימן למציאות בה קיימים מפרטים אחידים לכל העסקים [סעיפים 7ג1-7ג4 לחוק, פרק ד1 בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), וסעיפים 4,6,9 לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)] והעדר פירסום המפרטים האחידים (למעט 20 בלבד) מאידך, גרם לבלבול ביישום הוראות החוק בפועל.
ההשלכות המעשיות העיקריות הנובעות מהעדר ההתאמה בין הרצון והצורך בפרסום המפרטים האחידים, לבין המציאות בה פורסמו 20 מפרטים אחידים בלבד, נגע בעיקר לתקופת תוקפם של רישיונות העסק, שכן, עד לתיקון הצו בדצמבר 2018, תקופת תוקפם של רישיונות עסק על פי צו רישוי עסקים משנת 2013, חלה רק על עסקים חדשים בצו ועל עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
עניין תקופת תוקף הרישיונות בא על תיקונו בצו רישוי עסקים מדצמבר 2018 בו נותק הקשר בין תוקף הרישיונות לגבי סוגי עסקים שונים לבין פרסום מפרטים אחידים לגביהם.

צו רישוי עסקים מדצמבר 2018 ניתק את הקשר בין פרסום מפרטים אחידים ובין תקופת תוקף רישיונות העסק.

הוראות הנוגעות למפרטים אחידים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים
כפי שפירטנו לעיל, הליך פרסום המפרטים האחידים לא התקדם בקצב לו ציפו כולם.

תיקון 34 לחוק, הביא לעולם את רעיון  “הרישוי הדיפרנציאלי”, לפיו לעסקים, ברמת מורכבות פשוטה או בינונית, יהיה הליך רישוי קצר ופשוט (רישוי על יסוד תצהיר המפורט בסעיף 6א3 לחוק, מסלול היתר מזורז א’ ומסלול היתר מזורז ב’ המפורטים בסעיף 6א1 לחוק), ואילו רישוי עסקים מורכבים יישאר בהליך הרישוי הקיים.
עם זאת, תיקון 34 לחוק, קשור בחבל הטבור לפרסום המפרטים האחידים.
לפי הוראות סעיף 43א לחוק- הליך הרישוי של עסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד יתנהל בהליך הרגיל, גם אם יכללו במסלולים המקוצרים על פי הצו.

מכאן, שגם כאשר יתפרסם צו רישוי עסקים ובו פירוט מסלולי הרישוי המקוצרים, יישומו יהיה תלוי בפרסום מפרטים אחידים לאותם פריטי רישוי.

מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יהיו תקפים רק לגבי עסקים להם פורסם “מפרט אחיד”.

לוחות זמנים לפרסום מפרטים אחידים
גם המחוקק הבין כי פרסום המפרטים האחידים הינו קריטי לפתיחת השערים לקבלת רישיונות עסק בכלל ולישום רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי בפרט.
סעיף 48 לתיקון 34 קובע לוחות זמנים קפדניים לפרסום מפרטים אחידים.
עד ליום 1.1.21- יפורסמו מפרטים אחידים לעסקים המופיעים בנספח ו’ ו ז’ להחלטת הממשלה מספר 3214.
עד ליום 1.1.23- יפורסמו מפרטים אחידים לגבי יתר העסקים טעוני הרישוי.

אישור לדחיית המועדים- שר הפנים, בהסכמת השר הרלוונטי יוכל לדחות את המועדים האמורים לתקופה מצטברת של עד שנתיים.

המשמעות- על פי הוראות החוק החדשות בתקופה שבין שנתיים ל 6 שנים, החל מיום 1.1.19, חובה על כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים (מלבד חריגים לגבי סוגי עסקים שכלל לא יפורסמו להם מפרטים אחידים, באישור השר הרלוונטי).

עד ליום 1.1.23, ולא יאוחר מ 1.1.25, החוק מחייב את כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים לכל סוגי העסקים, למעט אלו שיקבלו פטור בחקיקה.

אם לא יפורסם מפרט אחיד במועד-
סעיף 48(ב) לתיקון 34 קובע כי לאחר חלוף המועדים האמורים לעיל, לא יוכל נותן אישור להתנות מתן רישיון או היתר או לקבוע בהם תנאים שלא נקבעו במפרט האחיד.

במידה ובתום המועדים האמורים, יפרסמו רק חלק מנותני האישור את תנאיהם, יפורסם מפרט אחיד הכולל את תנאי נותני האישור אשר השלימו את הליך אישור המפרט האחיד שלהם, ורק אותם נותני אישור יוכלו להתנות תנאים למתן אישורם לרישיון או להיתר.

בחלוף המועדים הקבועים בחוק, נותן אישור לא יהיה רשאי להתנות הסכמתו למתן רישיון עסק בתנאים שאינם מפורסמים ב”מפרטים האחידים”.

בשולי הדברים
הוראות החוק המטילות “סנקציות” על גורמי הרישוי שלא יפרסמו מפרטים אחידים, כך שלא יוכלו יותר לדרוש קיום תנאים והוראות לשם מתן אישורם, גורמות לבעלי עסקים רבים, ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום להרמת גבה ואף לחיוך ציני. בחלוף כמעט עשור לתיקון החוק משנת 2010, הקובע כי על נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים, פורסמו  20 מפרטים אחידים בלבד, ומועד פירסום יתר המפרטים אינו ידוע בוודאות.

עם זאת- חשוב לציין כי בתיקון 34 לחוק, בפעם הראשונה, נקבעו תנאים מחמירים ליישום ההוראות הנוגעות לפרסום המפרטים האחידים, ובכך הביע המחוקק, ביחד עם גורמים מקצועים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר את דעתם הברורה, כי אכן הושם דגש על פירסום מפרטים אלו.
ברור לכולם, שבהעדר פירסום המפרטים האחידים עגלת רישוי העסקים לא תוכל להיחלץ מהבוץ בו היא שקועה.

מאמרים קשורים-
לעניין תוקף רישיונות לאחר תיקון 2018 לצו
–  תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018
לעניין תקופת רשיונות עסק שניתנו לצמיתות בהעדר מפרט אחיד ראה
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

 

החלטות הממשלה-
החלטת ממשלה מס’ 1264 מיום 25.2.07
החלטת ממשלה מס’ 1007 מיום 17.1.16
החלטת ממשלה 3214