מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינוסחו “מפרטים אחידים” לעסקים השונים. כך גם הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים.
תיקון 34 קבע לוחות זמנים ברורים לפירסום המפרטים האחידים, ביחד עם “סנקציות” המוטלות על גורמי הרישוי אשר לא יפרסמו את מפרטיהם האחידים במועד.

מאמר זה עודכן ביום 26.12.18 לאור הוראות תיקון 34 לחוק

הסיבות לתיקון החוק והכללת הוראות הנוגעות למפרטים אחידים- עד תיקון 34

כאמור, לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. השונות בדרישות באה לידי ביטוי הן במחוזות וברשויות השונות, כאשר מאותו סוג עסק נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, והן בחוסר עקביות בדרישות גורמי הרישוי מעסקים דומים באותה רשות.
שונות זו נבעה בעיקרה מהעדר קווים מנחים ברורים ועדכניים לגבי התנאים בהם על בעל עסק לעמוד בכדי לקבל רישיון.
בעיה נוספת, מהותית, בדרישות הגורמים המאשרים הייתה קיומן של תקנות אשר הותקנו לפני שנים רבות ואשר אינן תואמות את מצב השוק העסקי העכשווי.
בשנת 2006 הוקמה “ועדת הבר” במטרה להקל על הליכי רישיון העסק. אחת מהמלצותיה המשמעותיות של הועדה הייתה ניסוח “מפרטים אחידים” לעסקים, כך שלכל עסק יהיה מפרט אחיד הכולל את דרישות כל הגורמים המאשרים.
המלצות אלו אושרו בהחלטת הממשלה מספר 1264 מיום 25.2.07.
ביום 17.1.16 הטילה הממשלה (החלטה מס’ 1007) על משרדי הממשלה השונים לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד, כאשר הכוונה הייתה כי בתוך מספר חודשים מצומצם יפורסמו כבר טיוטות המפרטים הראשונות ובכל 4 חודשים נוספים יפורסמו טיוטות נוספות. באותה החלטה נקבעו גם פרטי הרישוי אשר יכללו ב 6 הפעימות הראשונות.

בפועל, עד ליום כתיבת מאמר זה, אושרו מפרטים אחידים ל 11 פריטי רישוי בלבד- מפרטים מאושרים.

כך גם פורסמו טיוטות מפרטים אחידים לשלוש פעימות נוספות- טיוטות מפרטים אחידים פעימה ראשונהטיוטות מפרטים אחידים פעימה שניה, ו- טיוטות מפרטים אחידים פעימה שלישית. טיוטות אלו טרם אושרו נכון ליום 26.12.18

תיקון הוראות החוק מחד על מנת להתאימו למציאות בה קיימים מפרטים אחידים לכל העסקים [סעיפים 7ג1-7ג4 לחוק, פרק ד1 בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), וסעיפיפ 4,6,9 לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)] והעדר פירסום המפרטים האחידים (למעט 11 בלבד) מאידך, גרם לבלבול ביישום הוראות החוק בפועל.
ההשלכות המעשיות העיקריות הנובעות מהעדר ההתאמה בין הרצון והצורך בפרסום המפרטים האחידים, לבין המציאות בה פורסמו 11 מפרטים אחידים בלבד, נוגעות בעיקר לתקופת תוקפם של רישיונות העסק, שכן תקופת תוקפם של רישיונות עסק על פי צו רישוי עסקים משנת 2013 יחול רק על עסקים חדשים בצו ועסקים להם פורסם מפרט אחיד.

הוראות הנוגעות למפרטים אחידים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים

כפי שפירטנו לעיל, הליך פרסום המפרטים האחידים לא התקדם בקצב לו ציפו כולם, מסיבות שונות שלא זה המקום לפרטן.
עם זאת, תיקון 34 לחוק, אשר חלקו המשמעותי קובע כללים לרישוי דיפרנציאלי של עסקים, כך שלעסקים “פשוטים” יהיה הליך רישוי קצר ופשוט, קשור בחבל הטבור לפרסום המפרטים האחידים. גם כאשר יתפרסם צו רישוי עסקים ובו פירוט מסלולי הרישוי המקוצרים לסוגי העסקים הרלוונטיים, יישומו יהיה תלוי בפרסום מפרטים אחידים לאותם פריטי רישוי.
לפי הוראות סעיף 43א לחוק- עסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד ימשיכו להגיש בקשות לרישיונות עסק בהליך הרגיל, גם אם יכללו במסלולים המקוצרים על פי הצו.

לוחות זמנים לפרסום מפרטים אחידים

מובן שגם המחוקק הבין כי פרסום המפרטים האחידים הינו קריטי לפתיחת השערים לקבלת רישיונות עסק בכלל ולישום רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי בפרט.
סעיף 48 לתיקון 34 קובע לוחות זמנים קפדניים לפרסום מפרטים אחידים.
עד ליום 1.1.21- יפורסמו מפרטים אחידים לעסקים המופיעים בנספח ו’ ו ז’ להחלטת הממשלה מספר 3214.
עד ליום 1.1.23- יפורסמו מפרטים אחידים לגבי יתר העסקים טעוני הרישוי.
עד ליום 30.4.19- תפרסם כל רשות רישוי את המסמכים, התנאים, ההחלטות וההוראות מטעמה באתר האינטרנט שלה.
אישור לדחיית המועדים- שר הפנים, בהסכמת השר הרלוונטי יוכל לדחות את המועדים האמורים לתוקה מצטברת של עד שנתיים.

המשמעות- על פי הוראות החוק החדשות בתקופה של בין שנתיים ל 6 שנים מיום 1.1.19- חובה על פי חוק על כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים (מלבד חריגים לגבי סוגי עסקים שכלל לא יפורסמו להם מפרטים אחידים, באישור השר הרלוונטי).

אם לא יפורסם מפרט אחיד במועד-
סעיף 48(ב) לתיקון 34 קובע כי לאחר חלוף המועדים האמורים לעיל, לא יוכל נותן אישור להתנות מתן רישיון או היתר או לקבוע בהם תנאים שלא נקבעו במפרט האחיד.
במידה ובתום המועדים האמורים יפרסמו רק חלק מנותני האישור את תנאיהם, יפורסם מפרט אחיד הכולל את תנאי נותני האישור אשר השלימו את הליך אישור המפרט האחיד שלהם, ורקאותם נותני אישור יוכלו להתנות תנאים למתן אישורם לרישיון או להיתר.

בשולי הדברים
הוראות החוק המטילות “סנקציות” על גורמי הרישוי שלא יפרסמו מפרטים אחידים, כך שלא יוכלו יותר לדרוש קיום תנאים והוראות לשם מתן אישורם, גורמות לבעלי עסקים רבים, ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום להרמת גבה ואף לחיוך ציני. בחלוף כמעט עשור לתיקון החוק הראשון הקובע כי על גורמי הרישוי לפרסם מפרטים אחידים, פורסמו עד כה רק 11 מפרטים ומועד פירסום יתר המפרטים אינו ידוע בוודאות.
עם זאת- חשוב לציין כי בתיקון הנוכחי, בפעם הראשונה, נקבעו תנאים מחמירים ליישום ההוראות הנוגעות לפרסום המפרטים האחידים, ובכך הביע המחוקק, ביחד עם גורמים מקצועים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר את דעתם הברורה, כי אכן הושם דגש על פירסום מפרטים אלו.
ברור לכולם, שבהעדר פירסום המפרטים האחידים עגלת רישוי העסקים לא תוכל להיחלץ מהבוץ בו היא שקועה.

מאמרים קשורים-
למשמעות אישור/ אי אישור מפרט אחיד לפריטי רישוי לעניין תוקפם של הרישיונות ראה- תוקפם של רישיונות
לעניין תקופת רשיונות עסק שניתנו לצמיתות בהעדר מפרט אחיד ראהתקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

החלטות הממשלה-
החלטת ממשלה מס’ 1264 מיום 25.2.07
החלטת ממשלה מס’ 1007 מיום 17.1.16
החלטת ממשלה 3214


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו

תגובה אחת בנושא “מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק”

  1. שוש היקרה, זו לא הבעיה היחידה של הרפורמה! גם 11 המפרטים נכתבו באופן מסורבל ולא מובן בלשון המעטה. כל מפרט באורך של “ספר” באורך של 60 ועד 90 עמודים, עם אזכור של מלא חוקים. צריכים להיכתב מפרטים קצרים, עניניים המציינים מה נדרש מבעל העסק לבצע. למשל מפרט של מסעדה, בעל עסק לא אמור להיות בקיא בכל החוקים הוא לא אמור להחליף אנשי מקצוע באיכות הסביבה, משרד הבריאות וכדומה. המקצוע שלו לבשל ולנהל עסק…..לכן עליו לדעת מה הדרישות לתכנון העסק בטיחות ןעוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *