תיקון צו רישוי עסקים, איסוף ושינוע חומרים מסוכנים- פריט 10.10ד

ביום 27.3.18 תוקן פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים המתייחס לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים כך שהוחרגו מחובת הרישוי איסוף ושינוע חומרים מסוכנים  בתחום הנמל.
לפיכך נכתב פריט הרישוי החדש כדלקמן-
“10.10ד- איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971.”

משמעות התיקון הוא כי שינוע ואיסוף של חומרים מסוכנים בצנרת בתוך תחום נמל לא יהיה טעון רישיון עסק.
בפקודת הנמלים קיימת רשימת נמלים בישראל.
להגדרת “נמל” ופירוט הנמלים בישראל ראה– מהו “נמל”- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים
לפרסום הטיוטא לתיקון הצו ראה-פרסום טיוטא לתיקון פריט 10.10ד
לפרסום התיקון לצו ראהצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), הע”ח- 2018– עמ’1813