שינוי בעלות בעסק- העברתו לחברה אחרת כשבעלי המניות זהים

החלפת בעלות בעסק מחברה אחת לחברה אחרת, גם כאשר לשתי החברות יש אותם בעלי מניות, תיחשב להעברת בעלות בעסק כמשמעה בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000 (להלן: “התקנות”).

עודכן ביום 22.1.21

סעיף 30 לתקנות קובע כי עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי הבעלות. שינוי בעלות משמעו- כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. “בעל”- בין יחיד ובין תאגיד.
כאשר רישיון העסק ניתן לחברה
במצב בו רישיון העסק ניתן לחברה בע”מ, הרי כל שינוי בזהות החברה הרשומה כבעלת העסק (להבדיל משינוי שם בלבד), יהווה שינוי בעלות, גם אם אין שינוי בזהות בעלי המניות. דהיינו-הרישיון החדש יידרש גם אם בעלי המניות של שתי החברות זהים.
ויובהר- חברה בע”מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, רישום העסק וקבלת רישיון העסק על שם חברה אינו מהווה מתן רישיון עסק לבעלי המניות לנהל את העסק על שמם הם.
לכן- העברת רישיון העסק מאדם פרטי לחברה המצויה בבעלותו המלאה תהיה טעונה הוצאת רישיון עסק חדש, וכך גם העברת  העסק מחברה לאדם הפרטי אשר החברה מצויה בבעלותו.

הרציונאל העומד מאחרי דרישה זו הינו, שהאישיות המשפטית על שמה רשום העסק היא האישיות המשפטית הנושאת באחריות להפעלתו התקינה ועל פי תנאי הרישיון. מדובר באחריות ומחויבויות של האישיות המשפטית על שמה רשום העסק.

חקיקה
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000– תק’ 30
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968– ס’ 15