“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962 (להלן: “חוק הבטיחות”), מסדיר את התנאים והאחריות לקיום “אסיפות”, “עצרות עם” ו”אירועי ספורט”.
ככלל, חוק הבטיחות אינו חל על עסקים טעוני רישיון על פי חוק רישוי עסקים, שכן הבטיחות והשמירה על שלום הציבור בכול הנוגע ל”עסקים טעוני רישוי” מוסדרת על ידי חוק רישוי עסקים, התקנות והצו, שהותקנו על פיו.
לכלל האמור קיים חריג– עסקים מסוג “עינוג ציבורי”. עסקים אלו מפורטים בפרק 7.7 לצו רישוי עסקים, ועליהם יחולו הן הוראות חוק רישוי עסקים והן הוראות חוק הבטיחות.
מאמר זה מבהיר את היחס בין שני החוקים בכול הקשור לעיסוקים מסוג “עינוג ציבורי”.

מאמר זה נכתב במשותף עם מר אשר גרנר ומר אלחנן משי

חוק רישוי עסקים-
המונח “עינוג ציבורי”, מוגדר בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים.
“הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים”.
פירוט העסקים הטעונים רישוי הנכללים במונח זה נמצא בפרק 7.7 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג- 2013. (להלן: “הצו”).

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים-
אסיפה-
סעיף 1 לחוק הבטיחות קובע  כי-
“אסיפה” הינה- התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין שלא בתמורה”
איזו התקהלות לא תיחשב לאסיפה?
1. התקהלות של אנשים שאין לכלל הציבור גישה אליה.
התקהלות של אנשים שאין לכלל הציבור גישה אליה אבל היא משמשת לטכסים ושמחות ( גם אם אין זה השימוש היחיד של המקום)- כן תיחשב לאסיפה.
2. התקהלות אנשים במהלך עסקו של המארגן, כאשר תנאי הבטיחות לאותה התקהלות נקבעו ברישיון.

  • הערה
    למונח “אסיפה” קיימת הגדרה שונה בסעיף 83 לפקודת המשטרה- “חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל עניין מדיני או כדי לדון בנושא כזה”. לאסיפה מסוג זה נדרש אישור משטרה, והיא אינה נכללת בהגדרת “אסיפה” הרלוונטית לעסקים מסוג “עינוג ציבורי”.

ומה בנוגע ל”עינוג ציבורי”?
לכאורה- “עינוג ציבורי” אינו אמור להיכלל בהגדרת “אסיפה” שכן הוא נכלל בחריג מספר 2.
אבל, כאן באה ההגדרה בחוק ומבהירה-  “גם עינוג ציבורי- כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, תשכ”ח- 1968- הוא אסיפה”.
עצרת עם-
עצרת עם הינה “אסיפה” שמשתתפים בה 500 איש ומעלה.
הגדרת המונח “עצרת עם”, בחוק הבטיחות,  קובעת כי הגדרה זו לא תחול על “עינוג ציבורי”.

היחס בין תחולת שני החוקים בכל הנוגע ל”עינוג ציבורי”-
המשמעות מהאמור לעיל היא כי על כל העסקים הנמנים על קטגוריית “עינוג ציבורי” יחולו הן הוראות חוק רישוי עסקים והן הוראות חוק הבטיחות, כאשר על “עינוג ציבורי” יחולו הוראות חוק הבטיחות החלות על אסיפות בלבד ולא יחולו הוראות חוק הבטיחות החלות על “עצרת עם”.

משמעות תחולת שני החוקים על עסקים מסוג “עינוג ציבורי”
לתחולת שני החוקים על עסקים מסוג “עינוג ציבורי” ישנן מספר משמעויות. כאן נציין את העיקריות שבהן.
ראשית- חוק הבטיחות מקנה לקצין משטרה בדרגת פקד ומעלה, הנוכח במקום בו מתקיימת “אסיפה”/ עסק מסוג “עינוג ציבורי”, סמכויות רחבות  ובכלל זה סמכויות להפסיקה וסמכויות לצוות על פיזורה באופן מיידי, והכל בתנאים האמורים בחוק ( סעיפים 8-10 לחוק הבטיחות). סמכויות כה נרחבות ומידיות אינן מוקנות למשטרה כגורם רישוי על פי חוק רישוי עסקים.
שנית- בשל בתחולה הכפולה של החוקים, על עסקים מסוג “עינוג ציבורי” יחולו גם הוראות תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ”ט- 1989, ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), תשמ”ט- 1988.

יש לשים לב-
-פריט 7.7 ה לצו (שהינו רק אחד מהפריטים הנכללים ב”עינוג ציבורי”) מתייחס לאירועים תחת כיפת השמים שנועדו ל 500 משתתפים ויותר.
-הגדרת “עצרת עם” בחוק הבטיחות מתייחסת ל”אסיפה” שמשתתפים בה 500 איש או יותר.
-המונח “500 משתתפים או יותר” המצוי בשתי ההגדרות גורם לבלבול בכל הקשור ליחס ביניהן.
לכן יש להבהיר– למרות ש”עצרת עם” מתייחסת ל 500 משתתפים או יותר, ההוראות הנוגעות ל”עצרת עם” בחוק הבטיחות אינן חלות על פריט 7.7.ה.
הסיבה-  פריט 7.7.ה, הינו מסוג “עינוג ציבורי” ולכן לא יחולו עליו הוראות חוק הבטיחות הנוגעות ל”עצרת עם”, אלא רק הוראות חוק הבטיחות הנוגעות ל”אסיפה” (למרות שאסיפה הינה התקהלות של אנשים במספר הקטן מ 500).

נבקש לציין כי בפסק דין הר הרצל צוין כי “עינוג ציבורי” אינו נכלל בגדר “עצרת עם” ולפיכך לא יחול עליו חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.
עם כל הכבוד אנו סבורים שנפלה שגגה מלפני בית המשפט, שכן “עינוג ציבורי” אמנם הוחרג בחוק הבטיחות מהגדרת “עצרת עם” אך, כמפורט לעיל, הוא נכלל בהגדרת “אסיפה” ולכן יחולו עליו הוראות חוק הבטיחות.

למאמר בעניין הגדרת “עינוג ציבורי” ראה- מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962
תקנות הבטיחות במקמות ציבוריים (אסיפות), תשמ”ט- 1989 ( חל על אסיפה בה משתתפים 200 אנשים או יותר)
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), תשמ”ט- 1988
פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל”א- 1971– ס’ 83

פסיקה:
תפ (י-ם) 67415-12-14 מדינת ישראל נ. חברת עיצוב במה בע”מ ואח’ (18.12.17 ) [פורסם בנבו] ( פס”ד הר הרצל)