מהי “הוועדה המייעצת לאסדרה”- הרשות הארצית לכבאות והצלה- סעיף 9(ב) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח ” הוועדה המייעצת לאסדרה” מפנה אותנו סעיף 9 (ב) לחוק רישוי עסקים להגדרת המונח בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב- 2012 (להלן: ” חוק הכבאות”).
סעיף 2 לחוק הכבאות מגדיר-  “הוועדה המייעצת לאסדרה” – הוועדה לאסדרה שהוקמה לפי סעיף 126א;

סעיף 126א לחוק הכבאות קובע:
“(א) תוקם ועדה מייעצת לאסדרה (בסעיף זה – הוועדה), שתפקידה לייעץ לשר ולנציב בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, ולהציע להם הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות כהגדרתן בסעיף 126ב, מפרט אחיד כמשמעותו בסעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים או תקנות לפי סעיף 9 לחוק האמור, לפי העניין.”

כן קובעות הרואות סעיפים 126א עד 126ד לחוק הכבאות את זהות חברי הוועדה, על ידי מי הם ימונו, את סדרי הדיון וקבלת ההחלות בוועדה ואת אופן אישור החלטותיה על ידי השרים הרלוונטיים, בדגש על בחינת העלות הכלכלית של ההנחיות אשר רשות הכבאות מבקש להוציא.

תחילת ההוראה- בתוך 60 יום מיום 22.3.18.

חקיקה- חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב- 2012