ניהול חסמים שיוצר חוק התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק

במאמר זה ריכזנו מספר חוקים וכללים היכולים להקל על בעל העסק ועל הרשות בבואם להתאים את העסק המבקש רישיון לדיני התכנון והבניה.

עודכן ביום 22.10.18 בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הנחיות היועמ"ש בעניין "זוטי דברים"- הנחיה מס' 8.1151
במאמרנו –מתי יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה, הבאנו בפירוט את הנחיות היועמ"ש ואת ההנחיות שהוצאו בעיריית חיפה בעניין זה ונתמכו על ידי בית המשפט. כן ניתן למצא באותו מאמר הפניות להנחיות שהוצאו ברשויות נוספות.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – שינוי במטרת החוק הנוגעת לעמידה בדיני התכנון והבניה

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים שונתה מטרת החוק הנוגעת לדיני התכנון והבניה, ובמקום מטרה 6  "קיום דיני התכנון והבניה" נכתב " קיום תכליות דיני התכנון והבניה".
סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים (לאחר כניסת תיקון 34 לתוקף), מקנה למהנדס הוועדה המקומית סמכויות נרחבות לאשר ניהול עסק, כאשר לא קיימת הפרה מהותית של דיני התכנון והבניה בניהול העסק, למרות שאין עמידה מוחלטת בדיני התכנן והבניה. סעיף זה כולל רשימה של הפרות של חוקי התכנון והבניה שייחשבו להפרות מהותיות, ואשר בהתקיימן, מהנדס הוועדה המקומית לא יוכל לאשר את ניהול העסק למרות ההפרה. ראה- תיקון 34- "קיום תכליות דיני התכנון והבניה".

תקנות התכנון והבניה ( עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014
תקנות אלו מונות שורה של עבודות שאינן טעונות היתר בניה, כמו למשל-
תקנה 5- הקמת גדר שהגובהה אינו עולה על 1.5מ' או קיר תומך שגובהו אינו עולה על 1 מ'.
תקנה 10- הקמת מחסות לחניה ושער.
תקנה 11- בניית גגון מחומרים קלים הבולט מקיר המבנה עד 2 מ', הקמת סוכך מתקפל, קירוי באמצעות אריג המגן מםםני השמש ומזג האויר.
תקנה 12- מצללה בתנאים ובגודל המנויים בתקנה.
תקנה 13- הקמה, הצבה או התקנה של- מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר ממין זה.
תקנה 14- הקמת שלט בגודל של עד 1.2 מ"ר ומשקלו עד 20 ק"ג.
תקנה 15- התקנת מתקן אצירה לאשפה בנפח עד 50 ליטר.
תקנה 17- התקנת סורגים.
תקנה 18- הקמת דודי שמש וקולטים.
תקנה 19- התקנת מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר.
תקנה 20- החלפת רכיבים בבניין הניתנים להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וחיפוי אבן בחזיתות.
תקנה 25- הקמת מבנה זמני כגון- מכולה, אוהל, סככה, לתקופה שאינה עולה על 120 ימים מתוך 12 חודשים רצופים. בגודל של עד 50 מ"ר ובגובה עד 3 מ'.
תקנה- 26- סגירה עונתית בבית אוכל.
* יודגש כי כל ההקלות הללו יהיו בתנאים המפורטים בתקנות.

אישור רשות מקרקעי ישראל ( רמ"י)- מגבלה של 90 ימים

סעיף 17(ג) לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו- 2016 קובע הוראות ביחס להיתרי בניה אשר לשם קבלתם נדרש אישור רמ"י.
על פי הוראות תקנה זו על רמ"י למסור תגובתה לבקשה להיתר בתוך 90 יום מיום שהוגשו לה כל הנתונים, המסמכים ןהאישורים שדרשה.
היה ורמ"י לא נתנה תגובתה בתוך 90 הימים האמורים יראו זאת כהודעת הרשות שאינה מתנגדת לבקשה להיתר.

מגבלות לאישור שימוש חורג לעסק במבני מגורים ( תיקון 104 לחוק התכנון והבניה)

סעיף 151א (ב)  לחוק התכנון והבניה קובע "במרחב שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים".
אנו סבורים שיש ליידע את בעלי העסקים בעיר בנוגע למגבלה זו ולחסוך בכך הוצאות רות ומיותרות לבעלי העסקים.
על פי תיקון 110 לחוק התכנון והבניה איסור זה לא יחול על " שינוי שימוש".

תיקון 110 לחוק התכנון והבניה – "שינוי שימוש" והקלות בתשלום היטל השבחה

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון 110 לחוק התכנון והבניה. תיקון זה דן בעיקר ב"שינוי שימושים" (סעיף 145ה) אשר לא יהוו שימוש חורג.
כן נקבעו בתיקון הוראות חדשות הנוגעות למדרג בחיוב לשלם היטל השבחה כאשר מבקשים אישור ל"שימוש חורג" בנכס לצרכי עסק. העקרון בתיקון זה הוא כי היה והבקשה היא לשימוש חורג התואם תב"ע- רישיון עסק יתקבל עם תשלום 25% מגובה השומה  והיתר יגבה מבעל הנכס. ואילו כאשר מדובר בבקשה לשימוש חורג שאינו תואם תב"ע- רישיון העסק יינתן לאחר תשלום 40% מגובה השומה.
התקנות הנוגעות לתיקון זה טרם הותקנו.
לעניין תיקון זה ראה גם- הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה

פטור מפרסום לשימוש חורג- ס' 149(ב) לחוק התכנון והבניה

סעיף זה מקנה ליו"ר הוועדה המחוזית סמכות לאשר פטור, מלא או חלקי, מביצוע פרסומים הנדרשים לשם קבלת היתר לשימוש חורג.
מדובר בהקלה משמעותית לבעל העסק, שכן עלות פרסומים אלו  יכולה להגיע לכדי אלפי שקלים, וניתן לפנות ולבקש את הפטור האמור. מומלץ כי מנהלי רשויות הרישוי יידעו את בעלי העסקים כי ביכולתם לפנות ולבקש פטור זה.
ראה: פטור מפרסום ומסירת הודעה של בקשות לשימוש חורג

מיסוד הנחיות ונהלים פנימיים

אנו ממליצים לכל רשות מקומית למסד בנהלים פנימיים את אופן יישום הנחיות היועמ"ש מס 8.1151.
אנו ממליצים כי נהלים אלו יפורסמו באתר הרשות המקומית.
כן היינו ממליצים על הקמת וועדה אשר תדון בעסקים אשר אינם עומדים בדיני התכנן והבניה אך יכולים לעמוד בהואות ההנחיות והנהלים הפנימיים. וועדה זו  תוכל להחליט בבקשות השונות לאור ההנחיות והנהלים. כך גם אנו ממליצים כי בוועד זו יהיו חברים בין היתר מנהל רישוי העסקים, נציג הפיקוח על הבניה והתובע העירוני- וזאת על מנת שההחלטות שיתקבלו יהיו גם עקביות וגם מבוססות במישור כל הדינים הרלוונטיים.

כך אנו גם ממליצים כי מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית יטול חלק בדיוני הוועדה המקומית לתכנון ובניה ויוסיף את נקודת המבט של מחלקת רישוי העסקים תוך ראיית המגמה של קידום עסקים, במיוחד קטנים ובינוניים.

חקיקה:

  חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965
חוק רישוי עסקים- נוסח משולב הכולל את הוראות תיקון 34
תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014
תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו- 2016

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz