תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

ביום 22.1.18 התפרסם תזכיר חוק בעניין הקלות בדרישות כיבוי אש ביחס לנכסים שונים.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
התזכיר צפוי לעלות לדיון בוועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18
לנוסח התזכיר המלא-תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח- 2018.
פרק______': כבאות

תזכיר זה מיישם את החלטת הממשלה מס' 3439 מיום 11 בינואר 2018, והוא צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29 בינואר 2018.

  • שם החוק המוצע

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 – פרק ___': כבאות.

  • מטרת החוק המוצע והצורך בו

טיוב דרישות בטיחות אש בנכסים שונים בפרט ביחס לאיזון הנדרש בין שיקולים בטיחותיים לשיקולים נוספים, באמצעות אימוץ תקני בטיחות אש בינלאומיים והתאמתם לישראל ותוך הפחתת הסיכונים לנזק כתוצאה משריפות מצד אחד ובחינת התועלת בדרישות מצד שני.

  • עיקרי החוק המוצע

כללי

רשות הכבאות וההצלה קובעת דרישות בטיחות אש במאות אלפי נכסים במדינת ישראל. דרישות הבטיחות מתמקדות במספר תחומים עיקריים: עסקים טעוני רישוי, נכסים שאינם טעוני רישוי (בתי ספר, בתי חולים, תחנות משטרה, משרדי ממשלה, בסיסי צה"ל וכדומה) ובנייני מגורים.

לצורך טיוב הדרישות בתחום בטיחות אש בכבאות מוצע להקים ועדה לבטיחות אש (להלן – הוועדה), שתכלול נציגים ממספר תחומים תוך הסתכלות כוללת על מגוון של שיקולים בעת קביעת הדרישות. הוועדה תאזן בין שיקולים בטיחותיים לשיקולים כלכליים ושיקולים נוספים, באמצעות בחינת תקני בטיחות אש בינלאומיים והתאמתם במידת הצורך לישראל ותוך הפחתת הסיכונים לנזק כתוצאה משריפות מצד אחד ובחינת התועלת בדרישות מצד שני. לאחר שקילת השיקולים השונים תגבש הוועדה את המלצתה בדבר האמצעים הנדרשים לצורך מניעת דליקות  ותעביר את המלצותיה כאמור לנציב הכבאות (להלן – הנציב) ולשר לביטחון הפנים (להלן – השר) בסמכויותיהם לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (להלן – חוק הכבאות) ולפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים).

ועדה מסוג דומה הוקמה לעניין הליך קביעת דרישות בטיחות אש במבנים חדשים. הליך זה מבוצע באמצעות ועדת מילוט ובטיחות אש במינהל התכנון שבה חברים נציגים ממספר תחומים: נציג הכבאות, נציג מקצועי – מהנדס בטיחות אש, נציג התאחדות הקבלנים, נציג משרד השיכון ועוד. ועדה זו הינה תת-ועדה המייעצת לוועדת המשנה של המועצה הארצית במנהל התכנון. ועדת המילוט מאמצת תקן בינלאומי לבטיחות אש ומתאימה אותו לישראל. לאחר התאמתו, מעבירה ועדת המילוט את התקנות לוועדת המשנה לתקנות שמאשרת אותם ומעלה אותם להצבעה במועצה הארצית לתכנון ובנייה. לאחר אישור המועצה הארצית לתכנון ובנייה, התקנות מועברות לאישור שר האוצר וזאת בהתאם לסעיף 265(7) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

מוצע כי הוועדה לבטיחות אש תבצע הליך דומה לקביעת הדרישות במבנים קיימים.

כמו כן, על מנת לסייע בטיוב דרישות המניעה בכבאות כאמור, מוצע כי לעניין סמכותו של השר לביטחון הפנים להתקנת תקנות לפי סעיף 42(א)(1) לחוק הכבאות ולפי חוק רישוי עסקים, יהיה השר מחויב להתייעץ עם הוועדה ולקבל, במקרים מסוימים, את הסכמתו של שר האוצר. עוד מוצע שהשר לביטחון הפנים יהיה מחויב במקרים מסוימים, במסגרת הפעלת סמכותו לפי חוק רישוי עסקים, להתייעץ עם שר האוצר.    

      סעיף 1

      פסקה (1)

סעיף 42(א)(1) לחוק הכבאות מסמיך את השר לקבוע תקנות לעניין "סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם, לרבות התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים כאמור, קביעת איכותם, תחזוקתם ובדיקת תקינותם, תרגול השימוש בהם וקבלת אישור בטיחות". מוצע לקבוע כי תקנות כאמור ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה.

כמו כן, מוצע כי השר לביטחון הפנים יעביר תקנות כאמור שבכוונתו להתקין לשר האוצר, ואם שר האוצר הודיע לשר בכתב, בתוך 60 ימים מיום שקיבל את התקנות כאמור כי יש באסדרה לגבי בטיחות אש בנכסים לפי התקנות המוצעות השלכה כלכלית משמעותית על אותם נכסים, יותקנו התקנות בהסכמת שר האוצר. נדרשה הסכמתו של שר האוצר כאמור, לא יסרב שר האוצר לתת את הסכמתו לתקנות, אלא אם שוכנע כי העלות המשקית הנובעת מהם גבוהה באופן ניכר מהתועלת שנובעת מהן, בהתחשב בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לעניין זה כאמור.    

      פסקה (2)

מוצע להקים את הוועדה שתפקידה יהיה לייעץ לנציב בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק הכבאות ולפי חוק רישוי עסקים, והרכבה יהיה כמפורט בהצעת החוק. מוצע שהוועדה תהיה רשאית להיעזר ביועצים ובמומחים שיש בהם כדי לסייע לפי שיקול דעתה, לגיבוש עמדתה, ורשאית לזמן לדיוני הוועדה כל מי שיש בו, לדעת הוועדה, כדי לסייע לוועדה בגיבוש עמדתה. כמו כן, מוצע כי הנציב או השר, לפי העניין, יגישו לוועדה מסמכים שונים, כמפורט בהצעת החוק, שיסייעו לוועדה לגבש את דעתה, אלא אם סברה הוועדה שאין צורך במסמכים אלו. מוצע לקבוע כי במקרים שבהם יידרש מידע בהיקף מצומצם מהאמור בחוק תוכל הוועדה להנחות את הגורם הרלוונטי בדבר המידע הנדרש. עוד מוצע לקבוע כי אם הוועדה לא נתנה את עמדתה בתוך 3 חודשים מיום שהועברו אליה כלל המסמכים האמורים, יראו לעניין זה כאילו לא נדרשה התייעצות עם הוועדה באותו עניין.

בנוסף, מוצע לקבוע כי הנציב יתייעץ עם הוועדה לבטיחות אש לגבי  הנחיה מקצועית שיש בה כדי להשפיע על אסדרה שנוגעת לבטיחות אש בנכסים לסוגיהם.     

      סעיף 2

      פסקה (1)

סעיף 7ג1(א) לחוק הכבאות מקנה ל-"נותן אישור", כהגדרתו בחוק האמור, לקבוע מפרטים אחידים, בין היתר, לעניין קבלת רישיון עסק. מוצע לקבוע כי לעניין זה יחול ההסדר שמוצע לעיל לעניין התקנת תקנות בידי השר לפי סעיף 42(א)(1) לחוק הכבאות, שמחייב התייעצות עם הוועדה והסכמת שר האוצר במקרים מסוימים.

      פסקה (2)

סעיף 9 לחוק רישוי עסקים מקנה לשר סמכות להתקין תקנות לגבי עסקים טעוני רישוי או לסוגים מהם, כדי להבטיח סידורים נאותים למניעת דליקות בחצרי העסק ובסביבותיהם ולכיבוין, לרבות הטלת חובה להחזיק ציוד, מיתקנים וחומרים לכיבוי דליקות. מוצע לקבוע כי לעניין זה יחול ההסדר שמוצע לעיל לעניין התקנת תקנות בידי השר לפי סעיף 42(א)(1) לחוק הכבאות, שמחייב התייעצות עם הוועדה והסכמת שר האוצר במקרים מסוימים.

      סעיף 3

בהתאם לסעיף 1(ב)(6) לחוק רישוי עסקים, שר הפנים רשאי לקבוע בצו עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, ואם מטרת צו כאמור היא קיום דינים הנוגעים לכבאות, ייקבע הצו בהתייעצות עם השר לביטחון פנים. מהטעמים שפורטו בחלק הכללי לעיל, מוצע לקבוע בהוראת שעה למשך שלוש שנים, כי צווים כאמור יותקנו גם בהתייעצות עם שר האוצר.

  • השפעת תזכיר החוק המוצע על החוק הקיים

יתוקנו חוק הכבאות וחוק רישוי עסקים.

  • השפעת תזכיר החוק המוצע על תקציב המדינה

אין.

  • השפעת תזכיר החוק המוצע על תקנים במשרדי הממשלה וההיבט המינהלי

אין.

  • להלן תזכיר נוסח החוק המוצע:

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח – 2018

פרק ___': כבאות

תיקון חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה 1. בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012[1]
(1)          בסעיף 42, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)(1) תקנות לפי סעיף קטן (א)(1), ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה לבטיחות אש כמשמעותה בסעיף 126א.
(2) השר יעביר תקנות שבכוונתנו להתקין לפי סעיף קטן (א)(1) לשר האוצר; הודיע שר האוצר לשר, בכתב, בתוך 60 ימים מיום שקיבל את התקנות כאמור כי יש באסדרה לגבי בטיחות אש בנכסים לפי התקנות המוצעות השלכה כלכלית משמעותית על אותם נכסים יותקנו התקנות בהסכמת שר האוצר.
(3) נדרשה הסכמתו של שר האוצר כאמור בפסקה (2), לא יסרב שר האוצר לתת את הסכמתו לתקנות, אלא אם שוכנע כי העלות המשקית הנובעת מהם גבוהה באופן ניכר מהתועלת שנובעת מהן, וזאת בהתחשב בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לעניין זה כאמור בפסקה (1).";
(2)          אחרי סעיף 126 יבוא:
"ועדה מייעצת לבטיחות אש 126א. (א)             תוקם ועדה לבטיחות אש שתפקידה לייעץ לנציב בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק זה, ובכל ענין אחר כנדרש לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.
(ב)             הרכבה של הוועדה לבטיחות אש יהיה:
(1)          עובד הרשות שימנה הנציב, בעל ידע וניסיון בתחום בטיחות אש;
(2)          עובד המשרד לביטחון הפנים שימנה השר, בעל ידע וניסיון בתחום האסדרה או בתחום בטיחות אש;
(3)          עובד משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה, בעל ידע וניסיון בתחום האסדרה;
(4)          עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר, שהוא כלכלן.
(ג)             מי שמוסמך למנות חבר בוועדה, ימנה לו ממלא מקום קבוע, אחד או יותר; הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם תפורסם ברשומות.
(ד)             המניין החוקי לישיבות הוועדה הוא שלושה חברים.
(ה)             החלטותיה של הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים בה.
(ו)              קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהן בה הרכב החברים הדרוש לצורך המניין החוקי בישיבותיה לפי סעיף קטן (ה).
(ז)              הוועדה רשאית להיעזר ביועצים ובמומחים שיש בהם כדי לסייע, לפי שיקול דעתה, לגיבוש עמדתה, ורשאית לזמן לדיוני הוועדה כל מי שיש בו, לדעת הוועדה, כדי לסייע לוועדה בגיבוש עמדתה.
(ח)             לשם גיבוש עמדתה בהליך היוועצות לפי חוק זה ולפי כל דין, יביא הגורם שנדרש להיוועץ עם הוועדה, בפני הוועדה, את המסמכים המפורטים להלן, אלא אם סברה הוועדה שאין צורך במסמכים אלו או בחלקם, וכן רשאית הוועדה להנחות לגבי היקף הבדיקה הנדרש:
(1)          ניתוח מקצועי לגבי האופן שבו האסדרה המבוקשת תסייע לבטיחות אש;
(2)          השוואה בינלאומית לגבי האסדרה הנהוגה בקרב מדינות מפותחות בעולם;
(3)          דוח שבוחן את עלות האסדרה המבוקשת אל מול התועלת שבאותה אסדרה;
(4)          כל מסמך אחר שלפי החלטת הוועדה יש בו צורך לשם גיבוש עמדתה.
(ט)             הוועדה תתכנס לא יאוחר משבועיים מהיום שבו נדרשה הוועדה לתת את עמדתה בעניין מסוים במסגרת הליך היוועצות לפי חוק זה ולפי כל דין אחר, ותחליט באותו עניין בתוך שלושה חודשים לכל היותר מיום שקיבלה את כל המסמכים כאמור בסעיף קטן (ח); לא החליטה הוועדה בתוך פרק הזמן האמור, יראו לעניין חוק זה ולעניין כל דין כאילו לא נדרשת היוועצות הוועדה באותו עניין.
(י)              הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה.
היוועצות הנציב עם הוועדה לבטיחות אש 126ב. הנציב יתייעץ עם הוועדה לבטיחות אש לגבי  כל הנחיה מקצועית שיש בה כדי להשפיע על אסדרה שנוגעת לבטיחות אש בנכסים לסוגיהם.".
תיקון חוק רישוי עסקים 2. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968[2]
(1)          בסעיף 7ג1(א), בסופו יבוא "על פרסום מפרט אחיד בענייני כבאות יחולו הוראות סעיף 42(א1) חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012[3] (להלן – חוק הרשות הארצית לכבאות), בשינויים המחויבים.";
(2)          בסעיף 9, בסופו יבוא "על פרסום תקנות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 42(א1) לחוק הרשות הארצית לכבאות, בשינויים המחויבים.".
חוק רישוי עסקים – הוראת שעה 3. בתקופה שמיום ט"ז באייר התשע"ח (1 במאי 2018) ועד יום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021), יקראו את סעיף 1(ב)(6) כך שבסופו יבוא "ועם שר האוצר".

 

22/01/18

[1] ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ז עמ' 668.

[2] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ז, עמ' 501.

[3] ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ז עמ' 668.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz