תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 התפרסם תזכיר חוק המיישם את החלטת הממשלה מיום 11.1.18 לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מרשות הרישוי למנהל היחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית.

במאמר זה אנו מביאים את נוסח התזכיר במלואו-

להלן מובא נוסח התזכיר המלא-

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2019 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת  התקציב 2019), התשע”ח-2018

פרק __’: רישוי עסקים
תזכיר זה מיישם את החלטות הממשלה מיום 11 בינואר 2018, והוא צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנת 2019 לאחר המועד האחרון למתן הערות הציבור.

 • א. שם החוק המוצע
  תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2019 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע”ח-2018, פרק ___’: רישוי עסקים.
 • ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו
  מטרת החוק להעביר את הסמכות לרישוי עסק בעל חשיבות לאומית מרשות הרישוי למנהל היחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית.
 • ג. עיקרי החוק המוצע

רקע כללי
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), קובע בסעיף 5 לו כי רשות הרישוי לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך. יחד עם זאת, בנושאים מסוימים נקבע כי רשות הרישוי לא תהיה ראש הרשות המקומית אלא נציג השלטון המרכזי.
כך למשל, בפרק ב’ לחוק רישוי עסקים, נקבע כי על אף האמור בסעיף 5, רשות הרישוי למפעלים בטחוניים היא מנהל היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים, המוקמת בחוק רישוי עסקים, וחבריה הם נציג שר הבריאות, נציג השר להגנת הסביבה, נציג השר לבטחון פנים לעניינים מסויימים, נציג שר העבודה, נציג שר הבטחון ונציג הרשויות המקומיות שימנה שר הפנים מבין ראשי הרשויות המקומיות. מנהל היחידה רשאי להיוועץ ביחידה בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו, היחידה היא גם הגוף שבפניו מתבצע השימוע לראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המפעל הבטחוני, ולחברי היחידה יש סמכויות נוספות שעיקרן הגשת בקשה ליתן צו הפסקה מינהלי, והרשות להיכנס למפעל בטחוני כדי לקבוע תנאים למתן רישיון לאותו המפעל או כדי לקבוע האם מתקיימים בו תנאי החוק והתקנות ותנאי הרישיון.

במטרה לאפשר מתן רישיון לעסק שהממשלה רואה אותו כבעל חשיבות לאומית, ואשר יש הצדקה שהרישוי שלו לא יהיה בידי ראש הרשות המקומית שבתחומה הוא מצוי, מוצע כי במקרים המתאימים תועבר הסמכות למנהל היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים במשרד הפנים, שהיחידה שבראשה הוא עומד היא בעלת מאפיינים מתאימים גם לטיפול בעסקים בעלי חשיבות לאומית.

מוצע כי ההכרזה על עסק כבעל חשיבות לאומית תתקבל על ידי הממשלה, לאחר שמצאה כי עסק הוא בעל חשיבות לאומית וכי קיימת הצדקה בנסיבות העניין לכך שרשות הרישוי שלו לא תהא הרשות המקומית. החלטת הממשלה תתקבל לאחר מתן המלצה של צוות מנכ”לים שידון בכך. הצוות יהיה בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה, ויהיו חברים בו מנכ”ל משרד האוצר ומנכ”ל משרד הפנים. הצוות יגבש את המלצתו לאחר שנתן לראש הרשות המקומית אשר בתחומה העסק, הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה.

עוד מוצע כי היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים תפעל גם לגבי רישוי עסק בעל חשיבות לאומית, אולם הרכב היחידה יותאם לשוני הקיים בין מפעלים בטחוניים לבין עסקים בעלי חשיבות לאומית, כך שבמקום נציג שר הבטחון יבוא נציג השר שפעילות העסק היא בתחומי משרדו.

בהתאם לכך, מוצע להחיל לגבי רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית את סעיפים 29א(ב) עד (ד), 29ב(ב), 29ד(1) ו- 29ה עד 29ט, בשינויים המחויבים המפורטים שם.

 • ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

תיקון חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968.

 • ה. השפעת החוק על תקציב המדינה

אין

 • ו. השפעת החוק המוצע על התקן המנהלי

אין.

 • ז. נוסח החוק המוצע:

הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2019 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת  התקציב 2019), התשע”ח-2018

פרק _’ – רישוי עסקים

 

תיקון חוק רישוי עסקים 1. בחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968[1], אחרי סעיף 29יא יבוא:
“פרק ב’1: רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית
הכרזה על עסק בעל חשיבות לאומית 29יב. (1)           הממשלה רשאית, לפי המלצת הצוות האמור בסעיף קטן (2), לקבוע כי עסק טעון רישוי שהוא בעל חשיבות לאומית ושקיימת לגביו הצדקה שרישויו לא יהיה בידי ראש הרשות המקומית  – הוא עסק בעל חשיבות לאומית.
(2)           צוות בראשות המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, ובהשתתפות המנהל הכללי של משרד הפנים והמנהל הכללי של משרד האוצר, יבחן האם עסק טעון רישוי הוא עסק בעל חשיבות לאומית, וימליץ לממשלה בעניין זה.
(3)           לא יגבש הצוות האמור בסעיף קטן (2) את המלצתו אלא אם כן ניתנה לראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק, או לנציגו, הזדמנות להשמיע את דברם בפני הצוות, לרבות בכתב.
היחידה לעסקים בעלי חשיבות לאומית 29יג. לעניין פרק זה, היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים תפעל גם כיחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית, ואולם במקום נציג שר הבטחון יבוא נציג השר שפעילות העסק היא בתחומי משרדו.
רשות הרישוי לעסקים בעלי חשיבות לאומית 29יד. על אף האמור בסעיף 5, מנהל היחידה הוא רשות הרישוי לעסקים בעלי חשיבות לאומית.
תחולת הוראות 29טו. הוראות סעיפים 29א(ב) עד (ד), 29ב(ב), 29ד(1) ו- 29ה עד 29ט, יחולו על עסק בעל חשיבות לאומית, בשינויים הבאים:
(1)           בכל מקום, במקום “היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים” או “היחידה” יבוא “היחידה לרישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית” ובמקום “מפעל בטחוני”, “למפעל בטחוני”, ו”המפעל הבטחוני” יבוא “עסק בעל חשיבות לאומית”, “לעסק בעל חשיבות לאומית” ו”העסק בעל החשיבות הלאומית”, בהתאמה;
(2)           בסעיף 29א(ב)(1), אחרי “אינה טעונה פרסום ברשומות” יבוא “ואולם היא טעונה פרסום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה”;
(3)           בסעיף 29א(ד), במקום “כמפעל בטחוני” יבוא “כעסק בעל חשיבות לאומית”;
(4)           בסעיף 29ו, בכל מקום במקום “לפי סעיף 29א(א) ” יבוא “לפי סעיף 29יב(א)”;
(5)           בסעיף 29ח(ב), במקום “לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם השר שנציגו ביקש את הוצאת הצו” יבוא “לאחר התייעצות עם השר שנציגו ביקש את הוצאת הצו”.”.

17/01/18

[1] ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204; התשע”ז, עמ’ 501.