רוכלות- ניהול העסק ב”מבנה יביל”

סעיף 2א(ה) מגדיר עיסוק ברוכלות -“עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע”.
נשאלנו האם הצבת קרוון (לכאורה כלי רכב) בשטח מסוים ומכירה מתוך אותו קרוון תיחשב לרוכלות?
לעניין זה יש להבחין בין מכירה מרכב המשמש לנסיעה בפועל, באופן שוטף, לבין מכירה מכלי רכב אשר הוצב במקום מסוים ואינו משמש בפועל לנסיעה.

מאמר זה נכתב במשותף עם מר אלחנן משי


בפסק דין ביילסול נדון מקרה בו הוצב מבנה יביל על מקרקעין מסוימים והוחל להפעיל מתוכו מזנון. למוכר היה רישיון לעיסוק ברוכלות ונשאלה השאלה האם אכן מדובר ב”רוכלות”.
בית המשפט ציטט פסיקה קודמת לפיה “מבנה עשוי להיחשב “בנין”, כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, גם כאשר אין הוא מחובר למים וחשמל, ואף אם אין בו שימוש כלשהו…. “.
עם זאת יש לציין כי עצם החיבור של הקרוון, בעת חנייתו, למים, לחשמל ולביוב, לא יהפכו אותו למבנה של קבע שכן באתרי קרוונים רבים, החונים במקום יכולים להתחבר לרשתות אלו, ואין הדבר הופך את הקרוון למבנה של קבע.
במקרה הנדון הקרוון היה מוצב במקומו כשנתיים, ומלבד תזוזה סמלית שנועדה ליצור מראית עין של ניידות, נראה שאין כל כוונה להעבירו למקום אחר ולכן מדובר במבנה הטעון היתר. בנוסף- צילומים מוקדמים הראו את הקרוון כשהוא ניצב על עמודים וגלגליו אינם נוגעים בקרקע.

לאור האמור לעיל בית המשפט קבע כי מדובר במבנה של קבע ועיסוק מתוכו אינו יכול, לפיכך, להיחשב לרוכלות.
ככל שהקרוון יהיה נייד בפועל ויוזז ממקומו מידי יום או מידי כמה ימים לכל היותר, הרי שניתן יהיה לסבור כי כן מדובר בעיסוק של רוכלות.
עוד יצויין לעניין זה כי ככל שמדובר במכירת מזון המוכן בתוך הרכב- לא קיימות תקנות המסדירות מכירת מזון שבושל במקום מרכב נייד. דהיינו- אין הסדרה של “מסעדה ניידת”, ואנו מניחים כי משרד הבריאות יצטרך להודיע מהם תנאיו לעסק מסוג זה המבקש רישיון.

פסיקה:
עת”מ (ת”א) 1212/04 ביילסול נ. אוחיון (12.7.04) [פורסם בנבו]

חקיקה:
חוק התכנון והבניה, תשכ”ה- 1965– ס’ 145(א), ס’ 55
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968– ס’ 2א(ה)