פרסום טיוטה לתיקון פריט 10.10.ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים

ביום 10.1.18 פורסמה טיוטה לתיקון פריט 10.10ד לתוספת לצו רישוי עסקים.

פריט זה מתייחס לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים.
התוספת מבהירה כי דרישת רישיון עסק לאיסוף ושינוע החומרים המסוכנים (כהגדרתם בחוק)  אינה כוללת איסוף או שינוע בצנרת הנמל (כהגדרתו בחוק).
משמעות התיקון היא, בין היתר, כי רשות הרישוי וגורמי הרישוי הרלוונטיים לא יוכלו להעמיד דרישות לביצוע השינוע בצנרת הנמל ולא יוכלו לנקוט באמצעים כלשהם הנתונים להם על פי חוק רישוי עסקים.

לנוחות הקוראים אנו מביאים את טיוטת התיקון ואת דברי ההסבר כפי שפורסמו

טיוטת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע”ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה והשר לביטחון הפנים, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת 1. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013,  בפריט 10.10ד, בטור ב’, בסופו יבוא “- למעט איסופם או שינועם בצנרת בנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א-1971”.

_________ התשע”ח (_________ 2018)

(חמ- )

אריה מכלוף דרעי

שר הפנים

דברי הסבר

ביום 21.12.17 קיימה הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים דיון בשאלת הצורך המקצועי בהחלת רגולציה מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 ביחס ל”שינועם, איסופם” של חומרים מסוכנים בצנרת בתחום נמל, על רגולציה הקיימת בנמלים ביחס לפעילות זו שהיא חלק ממתן שירותי נמל, מכוח חוק רשות הספנות והנמלים, התשס”ד-2004 ופקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א-1971, ורגולציה מקצועית נוספת דוגמת זאת המצויה באחריות המשרד להגנת הסביבה.

בסופו של דיון, החליטה הוועדה להמליץ לשר הפנים, כי בכל הנוגע ל”שינועם, איסופם” של חומרים מסוכנים בצנרת בתחום נמל, לפי פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (להלן – הצו העיקרי), די ברגולציה המקצועית הקיימת לשם הבטחת מטרות הרישוי שבבסיס חוק רישוי עסקים בתחום נמל, ואין צורך מקצועי ברגולציה נוספת לפי חוק זה.

על רקע האמור, בצו זה מוצע לתקן את הצו העיקרי כך שייקבע באופן מפורש ויבהיר ביחס לפריט 10.10ד לצו, כי “שינועם, איסופם” של חומרים מסוכנים לא יחול על שינוע או איסוף של חומרים מסוכנים כאמור בצנרת בתחום נמל.

10/01/18