תוקפם של רישיונות

בצו רישוי עסקים משנת 2013 (להלן: “הצו”) נקבעה תקופת זמן חדשה לתוקפו של רישיון עסק. תקופת הזמן לרישיון עסק נקבעה בטור ו’ בתוספת לצו ומתייחסת לכל עסק המנוי בתוספת זו.
לכאורה משנת 2013 תוקפם של רישיונות עסק יהיה לפי האמור בתוספת לצו, אלא שבשל קישור תוקפם של הרישיונות לפרסום מפרטים אחידים- תקופת הרישיון על פי הצו משנת 2013 תחול רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד או פריטי רישוי חדשים ( שלא היו קיימים בצווים הקודמים).
לגבי כל יתר פריטי הרישוי, שטרם פורסם להם מפרט אחיד או שאינם פריטים חדשים שנוספו בצו משנת 2013 (ולא היו קיימים בצו משנת 1995) (להלן: “הפריטים החדשים”), תוקף הרישיונות נותר כשהיה על פי הצו והתקנות אשר היו תקפים ערב כניסת הצו לתוקף. ( עד שנת 2013- תוקפם של הרישונות נקבע בתקנות רישוי עסקים ולא בצו).
המשמעות היא שתוקפם של כל רישיונות העסק (למעט אלו שלגביהם פורסם מפרט אחיד- 11 במספר, ולמעט פריטי הרישוי החדשים) יהיה על פי ההוראות שהיו בתוקף על פי הצו משנת 1995 והתקנות שהותקנו בשנת 2000.
במאמר זה להלן, מפורטים פריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד ופריטי הרישוי החדשים. כן צרפנו קישור לתקנות משנת 2000 ולצו רישוי עסקים משנת 95, שכן חקיקה זו אינה זמינה, למרות שהינה בתוקף.

הוראות החוק הקובעות את תוקף הרישיונות

סעיף 6 לצו משנת 2013 קובע כי תוקפם של רישונות עסק יהיה לפי האמור בטור ו’ לתוספת לצו, בכפוף לאמור בתקנה 20 לתקנות רישוי עסקים הדנה ברישיון לצמיתות (ראה מאמר תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד), ובכפוף לתקנה 21 לתקנות רישוי עסקים המתייחסת לרישיון תקופתי.

סעיף 9 לצו  משנת 2013 קובע את תחילת ותחולת הצו.
סעיף 9(ב)(1) לצו משנת 2031– קובע כי הוראות סעיף 6 יחולו על עסקים לגביהם פורסם מפרט אחיד או על הפריטים החדשים שלא היו קיימים בצו משנת 1995.

המשמעות, כאמור לעיל, היא שתוקף הרישיונות על פי הצו משנת 2013 יהיה רלוונטי רק לפריטים החדשים ולפריטים לגביהן פורסם מפרט אחיד.

בסעיף 10(ה) לצו משנת 2013 נקבע כי לגבי כל הפריטים עליהם לא חל סעיף 6 ( דהיינו- כל הפריטים להם טרם פורסם מפרט אחיד), תקופת רישיונות תהיה לפי הנקוב בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) משנת 2000.

ולכן- לגבי כל יתר פריטי הרישוי- תוקפם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים משנת 2000.

פריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד

בית מרקחת- פריט 1.1
גז- תיקון מיכלים- פריט2.1ה
דלק לסוגיו- תחנת דלק ותדלוק- פריט 2.2א
בית מטבחיים,בית נחירה, בית שחיטה- פריט 3.1
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- מכירתם- פריט 3.4ג
בית אוכל- בית קפה,מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום- פריט 4.2א
אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- איסופה, הובלתה – פריט 5.1ב
שפכים וקולחין- הובלתם במיכליות ( לגבי פריט זה ניתן לקבל היתר מזורז)- פריט 5.3ג
הסעת נוסעים- תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית- פריט 8.4ב
מוסך- מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)- פריט 8.9א
חומרי חיטוי או ניקוי- אחסונם שלא לצורך מכירה במקום (לגבי פריט זה ניתן לקבל היתר מזורז)- פריט 10.8ב.

מועד חידוש רישיונות להם פורסם מפרט אחיד

סעיף 10 לצו קובע הוראות מעבר הנוגעות למועד בו צריך לחדש רישיונות לעסקים לגביהם פורסם מפרט אחיד, ואשר תקופת הרישוי שלהם השתנתה.
אם התקצר תוקף הרישיון- הוא יהיה תקף עד 31.12 של השנה השלישית בה פורסם המפרט האחיד. היות והמפרטים האחידים פורסמו בנובמבר 2015, הרי על עסקים אלו לחדש רישיונם עד ל 1.1.19.
אם התארך תוקף הרישיון- ההארכה חלה רק על עסקים להם ניתן רישיון או שחודש להם הרישיון לאחר פירסום המפרט- לכן לגבי עסקים שניתן להם הרישיון לפני נובמבר 15,  יש לחדש את הרישיון בתום “התקופה הישנה” ואילו החידוש יהיה לפי “התקופה החדשה” שנקבעה בצו.

לנוחות הקוראים ערכנו טבלת תוקפם של רישיונות לפריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד:

תוקף רישיונם של עסקים להם פורסם מפרט אחיד והוצאו להם רישיונות לפני שפורסם מפרט אחיד- (נוב’ 15)- [אם הוצא רישיון לאחר פרסום מפרט אחיד- תחול התקופה המצוינת בצו מ 2013]

הפריט תוקף  לפי תקנות משנת 2000 תוקף לפי הצו משנת 2013 מתי צריך לחדש רישיון
1.1-           בית מרקחת 5 5 בתום 5 שנים ממועד שקיבל רישיון
2.1ה’- תיקון מיכלי גז צמיתות 15 רישיון נשאר לצמיתות
2.2א – תחנות דלק צמיתות 5 1.1.19
3.1 – בית מטבחיים צמיתות 10 1.1.19
3.4ג’- מכירת חומרי הדברה צמיתות 10 1.1.19
4.2א בית אוכל 3 3 ( לפי טיוטא שפורסמה יתוקן ל 5) בתום 3 שנים ממועד שניתן הרישיון
5.1ב – איסוף והובלת פסולת ללא חומרים מסוכנים צמיתות 15 רישיון נשאר לצמיתות
5.3ג’- הובלת שפכים וקולחין במיכליות 5 15 בתום 5 שנים ממועד שקיבל רישיון.
חידוש הרישיון יהיה ל 15 שנים
8.9א- מוסך צמיתות 15 רישיון נשאר לצמיתות
8.4ב – תחנה מרכזית צמיתות 15 רישיון נשאר לצמיתות
ב10.8 – אחסון חומרי חיטוי שלא למכירה במקום צמיתות 15 רישיון נשאר לצמיתות

 

קישור לפרסום משרד הפנים- פריטי רישוי הנכללים במפרט האחיד

ראה מאמרים נוספים-
מפרטים אחידים
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

חקיקה
צו רישוי עסקים משנת 1995- צו רישוי עסקים- 1995
תקנות רישוי עסקים משנת 2000- תקנות רישוי עסקים משנת 2000
צו רישוי עסקים 2013-צו רישוי עסקים – משנת 2013 ( יצויין כי זהו עותק בפורמט PDF של הצו ולא קישור לנבו- על מנת שעם שינוי הצו- קישור זה יבטא את הצו כפי שחוקק ב 2013)
צו רישוי עסקים 2013 (נבו)- צו רישוי עסקים 2013 ( קישור זה הינו לנוסח הצו המעודכן במועד העיון במאמר)


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *