הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

היום (3.12.17) אישרה הממשלה את עקרונות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק ותוך הבנה כי העסקים הקטנים והבינוניים הינם מנוע הצמיחה האמיתי של המשק. (זו אינה קלישאה)

רפורמה זו טומנת בחובה שינויים מרחיקי לכת בגישת הרשויות לפרוצדורה הכרוכה בהוצאת רישיון עסק, לאופי העסקים הנדרשים להוציא רישיון ולאחריות לא מבוטלת המועברת לכתפיו של בעל העסק לניהול עסקו.

במאמר זה נפרט את עיקרי הרפורמה שאושרה היום על ידי הממשלה.

אנו קוראים מעל במה זו למחוקק שיתן הפעם את דעתו על כוונת הרשות בבואה לקדם רפורמה זו, ולא יאפשר שחיקתה בגלגלי הניסוח המשפטי הפרטני, כפי שקרה ביחס לעקרונות רבים וטובים שאישרה וועדת הבר בשנת 2006.

הכשלים העיקריים שנמצאו בהליך קבלת הרישיון עד היום-

 • בישראל קיימים כ 150,000 עסקים הטעונים הוצאת רישיון עסק והמסווגים לפי 200 פריטי רישוי.
 • למרות השונות הרבה בין סוגי העסקים, גודלם, מורכבותם, רמת הסיכון הנובעת מהם ועוד, הליך הרישוי, בפועל, נוהל עד עתה ללא הבחנה בין העסקים. החוק והתקנות אינם מבחינים בין עסקים גדולים וקטנים, מורכבים ופשוטים וכך בעל עסק פשוט וקטן יכול למצא עצמו נדרש להוצאות בלתי פרופורציוניות לגודל עסקו על מנת לקבל רישיון עסק.
 • הוצאת רישיון אורכת, כיום, בממוצע 10 חודשים. אלו הם 10 חודשים בהם בעל העסק הינו עבריין על פי חוק, ולעיתים קרובות בתוך תקופה זו גם יוגש נגדו כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, הליך משפטי הכרוך בהוצאות וטרחה רבים ומיותרים.
 • קיימים גורמי רישוי רבים, אשר לכל אחד מהם יש דרישות מקצועיות רבות ושונות. חסר גורם המאחד את דרישות אותם גורמים, או לפחות גורם המהווה מנגנון תיאום במקרה של דרישות סותרות, על מנת שבעל העסק לא ימצא עצמו נשחק בין גלגלי הביורוקרטיה של גורמי הרישוי השונים.
  כך גם, למרות ההחלטה בדבר הוצאת המפרטים האחידים, עדיין, בנוגע לפריטי רישוי רבים, דרישות הגורמים המאשרים בחלקי הארץ השונים אינן אחידות.

הנקודות העיקריות בהצעת הרפורמה החדשה-

 • רישוי דיפרנציאלי– כל פריטי הרישוי יחולקו ל 3 קבוצות לפי רמת מורכבותן. לכל קבוצה ייוחד הליך רישוי בירוקרטי נפרד כאשר העסקים הפשוטים ביותר יוכלו לקבל רישיון על פי תצהיר שיוגש על ידם לרשויות ולקבל רישיון עסק בתוך 21 יום ממועד הגשת המסמכים הנדרשים לרשות. העסקים ברמת המורכבות הבינונית יקבלו רישיון ב”הליך רישוי מזורז”, והם יוכלו לפתוח את העסק המבוקש ברישיון בר תוקף, כבר בתוך 45 יום ממועד המצאת מלא המסמכים לרשויות. מסלול מתן רישיון עסק לעסקים המורכבים ביותר יישאר כפי שהוא כיום. דהיינו, על מנת לפתוח את העסק יידרש אישור מראש של הגורמים המאשרים ורשויות הרישוי.
 • לוח זמנים קצוב- לרשויות ולגורמים המאשרים יוקצב זמן למתן תשובה לבעל העסק האם הם מאשרים את מתן הרישיון או לא. היה ורשות לא תעמוד במועדים אלו, ברירת המחדל תהיה אישור אוטומטי של הרישיון. יצויין כי גם על פי עקרונות הרפורמה משנת 2006 נקצבו לרשויות מועדים למתן תשובתם, אלא שבהעדר סנקציה כלשהיא לאי עמידה במועדים אלו, בפועל לא ניתנו רישיונות לעסק שלא קיבל במועד אישור גורם מאשר כזה ואחר.
 • העברת אחריות לבעל העסק– העסקים ברמת המורכבות הפחותה ביותר יוכלו, כאמור, לקבל רישיון על בסיס תצהיר אישי כי עמדו בדרישות לניהול העסק. התפיסה העומדת בבסיס העברת אחריות זו היא כי בעל עסק יפעיל את עסקו במידה מיטבית גם, ובעיקר, ללא התערבות הרשויות והגורמים המאשרים בכל תג ותג. כך גם הוברר כי העלויות של חלק מדרישות הגורמים המאשרים היו לא פרופורציוניות והתברר כי אינן מצדיקות את התועלת שניסו להשיג.
 • חיזוק האכיפה– במקביל להקלות הבירוקרטיות, ולמתן רישיון על פי תצהיר, יוקנו לרשויות הרישוי כלי אכיפה מוגברים כנגד בעלי העסקים אשר יצהירו תצהירי שווא או שלא יעמדו בדרישות הגורמים המאשרים.
 • וודאות בפיקוח– במקביל לקציבת הזמן לרשויות לתת תגובתן לבקשה לרישיון עסק, יוגבל גם הזמן המוקנה לרשויות לבדיקת ליקויים בעסקים. הגורמים המאשרים ידרשו לתת את דרישותיהם בכתב ולנמקן. כך גם יוסדר מנגנון שיבטיח כי בעל עסק לא יהיה במצב בו גורמי רישוי שונים דורשים ממנו דירישות סותרות.
 • הקלות רוחביות– תוקף רישיונות עסק בפריטים רבים יוארך משמעותית כך שבעל עסק לא יזקק כל שנה או שלוש שנים לנהל את כל הליך הרישוי מחדש.
  הרפורמה כוללת בחובה הקלות משמעויות באכיפה דיני התכנון והבניה באמצעות חוק רישוי עסקים, חלק מהקלות אלו כבר נכנסו לתוקף בראשית שנת 2017.
  כך למשל תתאפשר קבלת אישור ל”היתר שימוש” ולא רק לשימוש חורג (במקרים מסוימים המפורטים בחוק התכנון והבניה על פי תיקון 110), ובכך יוקל משמעותית הנטל של תשלום היטלי השבחה.
  כך גם יחולו הקלות משמעותיות בעת העברת בעלות בעסק ובעת פטירת בעל העסק והעברת עסקו ליורשיו.
  גורם רישוי לא יוכל להתנות את טיפולו בבקשה לרישיון עסק בקיום דיני התכנון והבניה באותו העסק.
  החלטת ממשלה 3214