אישור הנדסה במבנים ללא היתר בעיר רמלה

בעיית הקשר בין דיני התכנון והבניה לבין דיני רישוי עסקים נדונה מעל כל במה אפשרית. הבעיה הקשה והצורך במציאת דרכים מעשיות על מנת לפתור בעיות אלו, כאשר ברור שדיני התכנון והבניה לא ניתנים לאכיפה מביאה עיריות שונות למציאת פתרונות שונים.
בכנס רישוי עסקים ארצי 2017 הרצתה הגב’ שרון אטנר, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים בעיריית רמלה על הבעיות והפתרונות הייחודיים שהעירייה אימצה.

במאמר זה אנו מביאים את עיקרי הנוהל שאומץ על ידי עיריית רמלה והוצג על ידי הגב’ אטנר בהרצאתה בכנס.

יש לציין כי בעיר רמלה קיימים מבנים רבים בעיר העתיקה, מבנים אשר ברור מאליו כי נבנו עוד בימים בהם איש לא שמע על המונח “היתר בניה”.

על בסיס ה”הנחיות של היועמ”ש בדבר זוטי דברים”, הקימה עיריית רמלה וועדת חריגים, אשר בה חברים מהנדסת העיר, מנהל הפיקוח על הבניה, המשנה ליועץ המשפטי ומנהלת רישוי עסקים. הוועדה דנה במתן רישונות עסק לעסקים המצויים במבנים שלא נמצא להם היתר בניה, במבנים מסחריים המיועדים להריסה בתב”ע (כלל לא ברור אם ומתי אכן יהרסו מבנים אלו), בשמורת העיר העתיקה ברמלה ובחריגות בניה קלות בחזית האחורית (במבנים עם היתר).

התנאים להבאת תיק לדיון בפני הוועדה –

  • לוודת החריגים לא יובא לדיון עסק אשר מנהלים נגדו בפועל הליכים בגין ניהולו ללא רישיון או בגין עבירות על חוקי התכנון והבניה, אלא רק עסקים במבנים אשר אין כל כוונה להגיש תביעה בגין אי עמידתם בדיני התכנון והבניה.
  • יוגש תצהיר כי המבנה הוקם לפני שנת 1980
  • לא נמצא היתר בניה למבנה בארכיב העירייה- במקרה זה תוגש תוכנית “מצב קיים”.
  • מבנה מסחרי שיש לו היתר אך יש לו חריגות בניה קלות בחזית אחורית.
  • תידרש התאמה לייעוד הקרקע- “שימוש חורג” יועבר לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובניה.

במבנים שלא נמצא להם היתר- אישור וועדת חריגים יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, יומצא אישור קונסטרוקטור בדבר יציבות המבנה, האישור לא יהווה היתר לבניה קיימת (יצויין על גבי הרישיון עצמו), העסק יעמוד בכל יתר דרישות הגורמים המאשרים.

במבנים מסחריים המיועדים להריסה לפי התב”ע- האישור יינתן לתקופה שלא תעלה על 2 שנים ובעל העסק יחתום על התחייבות בנוסח המצוי באתר העירייה.

במבנים בעלי חריגות בניה קלות- על החריגה להימצא בחזית האחורית, החריגה לא תעלה על 15 מטר במבנה המשמש כמחסן או לשירותים, גלריה פנימית (באישור קונסטרוקטור). בעל העסק יחתום על התחייבות מיוחדת.

כן יאושר מתן רישיון עסק בעל חריגות בניה קלות כגון הסדרים סניטריים בתוך המבנה, התקנת מפריד שומנים בשטח ציבורי ועוד.

למפרט האחיד של עיריית רמלה ברישוי עסקים ראה- מפרט אחיד לרישוי עסקים- עיריית רמלה 

חשוב– האמור לעיל מהווה תקציר בלבד של ההליכים הנוהגים בעיריית רמלה. על מנת לוודא מהם מלא ההנחיות וההליכים יש לבדוק באתר עיריית רמלה.

למאמרים נוספים בעניין מתן רישיון לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה ראה-
מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
מתי יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה