עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

נשאלנו האם קיום אירוע על שפת בריכת שחיה, או במתחם בו מצויה בריכת שחיה, טעון הוצאת רישיון עסק נפרד.
על מנת לענות על שאלה זו נבחן אילו סוגי “אירועים” מתקיימים במתחם הבריכה ומהי חובת הרישוי הרלוונטית לכל סוג אירוע, באם קיימת כזו בכלל.

רישיון לבריכת שחיה
פריט 7.4א לצו רישוי עסקים מגדיר בריכת שחיה-  “לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד 4 יחידות אירוח למטרות נופש”.
רישיון עסק לבריכת שחיה מאפשר לעסוק בבריכה רק בפעילות של שחייה, לימוד שחיה, או ישיבה על גדות הבריכה או במרחבי מתחם הבריכה.
אירוע של “שחיית לילה”, למשל, יחייב הפעלת הבריכה בצוות מלא, והכול על פי האמור בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס”ד- 2004.

פעילות בית אוכל קבוע בבריכה
אם במתחם הבריכה פועל בית אוכל ברישיון, אין כל מניעה לקיים בשטח שהוקצה לבית האוכל (הן בתוך המבנה והן בשטח שהוקצה לו במתחם), אירוע סגור עבור מוזמנים. לאירוע זה לא יידרש כל רישיון עסק נפרד, כל עוד בית האוכל פועל בימות השבוע ובשעות פעילות הבריכה כבית אוכל, וזאת כל עוד האירוע אינו כולל מופעים או ריקודים.

קיום אירועי שמחה כגון חתונות, בר מצוות וכד’ במתחם הבריכה
קיום אירועים כאמור בשטח הבריכה (הן בערבים והן בשעות היום) יחייב הוצאת רישיון עסק ל”גן אירועים”  לאותו אירוע ספציפי. במידה ומבקשים לקיים אירועים באופן קבוע, יהיה על בעלי המתחם להוציא רישיון עסק קבוע ל”גן אירועים” (פריט 7.9), דבר המחייב הקמת תשתיות מסודרות לשירותים לגברים ונשים, קיום “מטבח קצה” להכנת וחלוקת המזון לשולחנות, נגישות לאנשים עם מוגבלויות וכו’.

קיום מופעים במתחם הבריכה
אירגון מופע בידור שמספר הצופים בו הינו פחות מ 500 איש, אינו מחייב בהוצאת רישיון עסק.
עם זאת, ולאור המסוכנות בקיום אירוע על שפת בריכה או במתחם בו קיימת בריכת שחיה, יש לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בלא קשר למספר המשתתפים באירוע וללא קשר לשאלה אם האירוע עצמו טעון רישיון עסק או לא.
בנוסף, יש לשים לב כי, אירוע כאמור יהיה חייב לעמוד בהוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, בדרישות למופע תחת כיפת השמים של המשטרה, כיבוי אש ומהנדס בטיחות, מהנדס מבנים ואישור חשמלאי בודק.

*לעניין זה ראו הנחיות המשטרה לקיום אירועים בכלל וסעיף 10 להנחיות המתייחס לאירוע בקרבת מים- הנחיות המשטרה לקיום אירועים

**בשעות בהן מתקיים האירוע תיחשב הבריכה כפעילה גם אם האירוע אינו מוגדר כאירוע הכולל שחיה, ולפיכך יש לדאוג כי צוות הפעלת הבריכה יהיה נוכח (מציל, איש עזרה ראשונה וכו’).

נוכחות צוות הבריכה גם באירוע שאינו על שפת הבריכה
היה והאירוע כפי שפורט לעיל מתקיים גם על שפת הבריכה או שהוא כולל רחצה בבריכה- ברור כי הדבר ייחשב כ”הפעלת הבריכה” על כל המשתמע מכך, ובכלל זה נוכחות מציל איש עזרה ראשונה וכו’.
אנו ממליצים כי בכול מקרה של אירוע במתחם הבריכה במובנו הרחב, ללא קשר למספר המשתתפים באירוע, יהיה נוכח צוות הבריכה הכולל בין היתר מציל ואיש עזרה ראשונה, גם אם האירוע אינו מערב שחיה בבריכה.
המלצה זו נובעת מחובת בעלי העסק לנקוט אמצעי זהירות סבירים לפי הסיכון הקיים בפועל בהפעלת העסק.
אנו סבורים כי אירוע על שפת בריכה או במתחם הבריכה מגלם בתוכו, מעצם טיבו, סיכון שאדם כלשהוא (ילד או מבוגר) ייכנס לבריכה ולכן על בעלי הבריכה לנקוט באמצעי זהירות מפני אשפשרות זו.

לעניין הדרישה לקבלת רישיון עסק, אין זה משנה אם נגבה תשלום עבור קיום האירוע או לא
הוראות סעיף 32 לחוק רישוי עסקים קובעות כי עסק או עיסוק יהיו חייבים בהוצאת רישיון עסק גם אם אינם מתנהלים לשם הפקת רווח, במקרה שהנהנים היחידים ממנו הם חבריו שהצטרפותם מותנית למעשה בתשלום דמי חבר בלבד או שאילו היו פתוחים לציבור הרחב היו נחשבים כעסק.
מכאן ניתן להבין כי אירוע מסוג האירועים המנויים לעיל יהיה טעון רישיון עסק, גם אם מפעילי הבריכה לא קיבלו כל תשלום עבור קיום אותו אירוע. כך גם, אירוע כאמור המתקיים בקאנטרי קלאב לחברי הקאנטרי בלבד יהיה טעון רישיון עסק.

רישיון עסק לאירוע בבריכה שאינה טעונה רישיון עסק
החובה להוצאת רישיון לאירוע מאלו המנויים לעיל אינה קשורה לחובת הרישוי של בריכת השחיה.
משמעות הדבר היא כי בין אם חלה חובת הוצאת רישיון לבריכת השחייה ובין אם לאו (כגון אם זוהי בריכה בבית פרטי, בקיבוץ או במתחם צימרים שכולל עד 4 צימרים) קיימת חובה להוצאת רישיון לאותו האירוע.

מאמרים נוספים-
בריכות בקיבוצים ראה מאמר: דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות בבתים פרטיים ראה מאמר: בריכות שחיה בבניין מגורים
לעריכת אירועים במסעדה ראה: עריכת אירועים במסעדה

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 סעיף 32
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013– פריטים- 7.4א, 7.9,
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962
תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס”ד- 2004