האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

ברשתות הפארם השונות נמכרים באותו בית עסק, בנוסף לתרופות ומוצרים רפואיים, מוצרים נוספים.
נשאלנו האם בגין מכירת מוצרים נוספים אלו נדרש בית העסק לקבל רישיון עסק נפרד.
בפסק דין שניתן עוד בשנת 1985 נקבע כי רישיון לניהול בית מרקחת יכלול גם רישיון למכירת כל המוצרים הנכללים ברשימה המפורטת בסעיף 32 לתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), תשמ”ב-1982 (“התקנות”).בסעיף 32 לתקנות נקבע כי בבית מרקחת יוחזקו תכשירים רפואיים וכי ניתן להחזיק בהם גם רשימת מוצרים נוספים כגון: תכשירי מזון לתינוקות, תכשירי מזון רפואי, תמרוקים, תכשירי הדברה, ועוד.

בפסק דין בית מרקחת אלבא נקבע כי הרשימה המפורטת בסעיף 32 לתקנות  באה לפרט אילו מוצרים מותר להחזיק בבית מרקחת- היינו על יסוד הרישיון לעסק של בית מרקחת.
משמעות הדבר היא כי חובה להחזיק בבית מרקחת תכשירים רפואיים ומותר להחזיק בו גם את כל המוצרים המנויים באותה רשימה בסעיף 32 לתקנות.

מכאן הסיק בית המשפט כי לא מדובר בהפרדה בין העסק של בית המרקחת לבין מכירת אותם מוצרים אלא להיפך- זהו מיצוי של המכירה המותרת בעסק הנקרא “בית מרקחת”.
לפיכך מסקנת בית המשפט הייתה כי רישיון לעיסוק של בית מרקחת יכלול רישיון למכירת כל אותם המוצרים, בתנאים הקבועים בתקנות האמורות.

בשנת 2012 פרסם משרד הבריאות נוהל המפרט אילו מוצרים מותרים למכירה בבית מרקחת- נוהל משרד הבריאות מספר 94.

חקיקה:
צו רישוי עסקים– פריט 1.1
תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), תשמ”ב-1982– סעיף 32