האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

האם כאשר העירייה מנהלת עסק המנוי בצו רישוי עסקים (“הצו”) או עורכת אירוע חד פעמי, או כאשר משרד ממשלתי מנהל עסק או עורך אירוע כאמור, הם נדרשים להוציא רישיון לעסק או לאירוע?

עודכן ביום 18.7.19

התשובה לשאלה זו נחלקת לשניים-

העיריה– 
על פי האמור בסעיף 36 לחוק רישוי עסקים (“החוק”) אמנם לא חלה חובה על הרשות המקומית להוציא רישיון עסק ממש, אך מי שמוסמך להוציא רישיון עסק בתחומי אותה הרשות רשאי לקבוע כי על העסק לעמוד בכול התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון  לעסק כזה.

כך גם נקבע בפסק דין שדות מיכה ביחס לסעיף 36 לחוק – “מאותו סעיף עולה כי רשות מקומית אינה מחוייבת ברשיון עסק; מי שהוסמך לאשר הוצאת רשיון, רשאי לקבוע תנאים לעיסוקה של הרשות המקומית, והרשות המקומית חייבת לקיים את התנאים האלה כאילו נקבעו ברשיון עסק.”

נציין כי אמנם נאמר באותו הסעיף “רשאי”, אך לאור מטרות חוק רישוי עסקים וחשיבות הערכים עליהם הוא בא להגן (מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בריאות הציבור ועוד) ברור כי על הרשות המנהלת עסק או מקיימת אירוע, אשר היה חייב ברישיון אילולא היה מנוהל על ידי הרשות, לעמוד בכול התנאים הנדרשים  על מנת לקבל רישיון עסק.

רשות מקומית אינה חייבת בהוצאת רישיון עסק אך עליה לעמוד בתנאים ובדרישות של גורמי הרישוי לעסק מאותו הסוג.

האם ניתן להגיש כתב אישום כנגד עירייה שלא עמדה בתנאים הנדרשים לקבלת רישיון עסק?

הוראות החוק הרלוונטיות-
בסעיף 36(א) לחוק נקבע, כי מי שמוסמך לאשר הוצאת רישיון עסק ברשות המקומית, רשאי לקבוע את אותם התנאים לעיסוק הרשות המקומית שהוא היה מוסמך להטיל על כל עסק אחר,  ועל הרשות המקומית ל”קיים תנאים אלו ואת התקנות שנקבעו לעסק כאמור לפי סעיפים 9 עד 11ב”.
בסעיף 36(ב) לחוק נקבע כי “…. דין אי קיום תקנות או תנאים כאמור על ידי רשות מקומית כדין אי קיום תקנות או תנאים על ידי מי שעוסק בעסק הטעון רישיון”.
סעיף 14 לחוק הינו הסעיף העיקרי בו נקבעו העבירות על פי חוק רישוי עסקים. בסעיף זה נקבעו בין היתר עבירות של אי קיום תנאים שנקבעו ברישיון ואי קיום תקנות שהותקנו על פי החוק.
בסעיף 14(א)(1) לחוק נקבעה הענישה בגין אי קיום תנאים ברישיון, ובסעיף 14(א)(2) נקבעה הענישה בגין אי קיום הוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיפים 9 עד 11ב לחוק.
משמעות הוראות החוק-
מהוראות החוק המפורטות לעיל עולה כי על רשות מקומית, המפעילה עסק שטעון רישיון על פי הצו, אמנם לא חלה החובה להוציא רישיון עסק, אך עליה לעמוד בתנאים והוראות התקנות שהיו נדרשים מכל בעל עסק אחר המפעיל עסק מאותו הסוג.
אי עמידה בתנאים ובתקנות מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים, על אף שלא חלה על הרשות החובה להוציא רישיון בפועל.

מהאמור לעיל נובע, כי גורם רישוי יכול להגיש כתב אישום נגד רשות מקומית שהפרה את תנאיו או את הוראות התקנות שנקבעו על ידי המשרדים נותני האישור, ביחס לסוג עסק מסוים. 

עם זאת לא סביר, כי רשות תגיש תביעה נגד עצמה, בגין תנאים שהיא עצמה דרשה לקיים, ולכן לא יוגשו תביעות נגד הרשות על ידי גורמי התביעה הרשותיים. 

כך למשל בפסק דין עירית אור עקיבא הורשעה העירייה בעברה לפי ס’ 14 לחוק רישוי עסקים, בכך שהפרה את תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), תשנ”ח- 1998.

גורם רישוי יוכל להגיש כתב אישוום נגד רשות מקומית המנהלת עסק שלא עומד בתנאיו או בדרישות התקנות.

המדינה
סעיף 42 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] קובע כי “אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש”.

מאחר ובחוק רישוי עסקים לא נאמר במפורש כי על המדינה חלה חובה להוציא רישיון עסק בגין עסקים המנויים בצו רישוי עסקים- הרי שעל המדינה לא חלה חובה כזו.

נראה כי הוראות סעיף 42 האמור אמנם פוטרות את המדינה מחובת הוצאת הרישיון בפועל, אך לא נראה, ואין זה סביר, כי הוראות סעיף זה יפטרו את המדינה מעמידה בכול התנאים הנדרשים לשם הוצאת רישיון עסק.
הדברים האמורים לעיל לגבי חובת העירייה לעמוד בכול דרישות הגורמים המאשרים כאשר היא מנהלת עסק או אירוע הטעונים רישיון, יהיו נכונים גם לגבי המדינה.

לא סביר כי המדינה, שהיא זו אשר קבעה את הערכים המוגנים בחוק רישוי עסקים, והיא זו אשר מעמידה לדין בעלי עסקים שאינם עומדים בדרישות החוק, דווקא היא תהיה זו אשר תנהל עסקים בניגוד לאותן הוראות. כך גם לא יעלה על הדעת כי המדינה בבואה לנהל עסק זה או אחר, דווקא היא תסכן את הציבור, את שלומו את בטחונו או את בריאותו.

לפיכך נראה נכון כי גם המדינה, בבואה לנהל עסק או אירוע הנמנים על רשימת העסקים הטעונים רישיון בצו, תעמוד בכול התנאים והתקנות הנדרשים על מנת לקבל רישיון עסק.
עם זאת, לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד המדינה במידה ולא עמדה בתנאים ובתקנות אלו, שכן,  כאמור, הוראות חוק רישוי עסקים אינן חלות עליה. זאת בניגוד להוראות ס’ 36 המחילות חובות מפורשות על הרשות המקומית.

המדינה אינה חייב בהוצאת רישיון עסק, שכן אין הוראה בחוק המחילה עליה את חוק רישוי עסקים.

חקיקה-
פקודת הפרשנות [נוסח חדש] – סעיף 42
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 – סעיף 36

פסיקה-

תפ(שלום י-ם) 3217/01 מדינת ישראל נ. האגודה השיתופית שדות מיכה (פורסם בנבו, 8.12.03).
ע”פ(מחוזי חי’) עירית או עקיבא נ. מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.6.2016).


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il