האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

נשאלנו האם כאשר העירייה מנהלת עסק המנוי בצו רישוי עסקים או עורכת אירוע חד פעמי, או כאשר משרד ממשלתי מנהל עסק או עורך אירוע כאמור, הם נדרשים להוציא רישיון לעסק או לאירוע?

התשובה לשאלה זו נחלקת לשניים-

העיריה– על פי האמור בסעיף 36 לחוק רישוי עסקים אמנם לא חלה חובה על הרשות להוציא רישיון עסק ממש, אך מי שמוסמך להוציא רישיון עסק בתחומי אותה הרשות רשאי לקבוע כי על העסק לעמוד בכול התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון  לעסק כזה.

וכך גם נקבע בפסק דין שדות מיכה ביחס לסעיף 36 לחוק – “מאותו סעיף עולה כי רשות מקומית אינה מחוייבת ברשיון עסק; מי שהוסמך לאשר הוצאת רשיון, רשאי לקבוע תנאים לעיסוקה של הרשות המקומית, והרשות המקומית חייבת לקיים את התנאים האלה כאילו נקבעו ברשיון עסק.”

נציין כי אמנם נאמר באותו הסעיף “רשאי”, אך לאור מטרות חוק רישוי עסקים וחשיבות הערכים עליהם הוא בא להגן, כפי שנקבעה בפסיקה – כגון מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בריאות הציבור ועוד- ברור כי על הרשות המנהלת עסק או מקיימת אירוע, אשר היה חייב ברישיון אילולא היה מנוהל על ידי הרשות, לעמוד בכול התנאים הנדרשים  על מנת לקבל רישיון עסק.

המדינה – סעיף 42 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] קובע כי “אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש”.

מאחר ובחוק רישוי עסקים לא נאמר במפורש כי על המדינה חלה חובה להוציא רישיון עסק בגין עסקים המנויים בצו רישוי עסקים- הרי שעל המדינה לא חלה חובה כזו.

נראה כי הוראות סעיף זה אמנם פוטרות את המדינה מחובת הוצאת הרישיון בפועל אך לא נראה, ואין זה סביר, כי הוראות סעיף זה יפטרו את המדינה מעמידה בכול התנאים הנדרשים לשם הוצאת רישיון עסק.

אנו סבורים כי הדברים האמורים לעיל לגבי חובת היעירייה לעמוד בכול דרישות הגורמים המאשרים כאשר היא מנהלת עסק או אירוע הטעונים רישיון, תהיה רלוונטית גם לגבי המדינה.

לא סביר כי המדינה, שהיא זו אשר קבעה את הערכים המוגנים בחוק רישוי עסקים, והיא זו אשר מעמידה לדין בעלי עסקים שאינם עומדים בדרישות החוק, דווקא היא תהיה זו אשר תנהל עסקים בניגוד לאותן הוראות. כך גם לא יעלה על הדעת כי המדינה בבואה לנהל עסק זה או אחר, דווקא היא תסכן את הציבור, את שלומו את בטחונו או את בריאותו.

לפיכך נראה נכון כי גם המדינה- בבואה לנהל עסק או אירוע הנמנים על רשימת העסקים הטעונים רישיון בצו רישוי עסקים, גם היא תעמוד בכול התנאים הנדרשים על מנת לקבל רישיון עסק.

חקיקה-
פקודת הפרשנות [נוסח חדש] – סעיף 42
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 – סעיף 36

פסיקה-

תפ(י-ם) 3217/01 מדינת ישראל נ. האגודה השיתופית שדות מיכה (8.12.03)[פורסם בנבו]


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il