הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (2)

לאחרונה ( אפריל ויוני 2017) פורסמו שני פסקי דין נוספים בנושא הארכת תוקף צו סגירה שניתן במסגרת גזר דין על פי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

בפסק דין ישר קפה (עליון) נפסק כי קיים הכרח לקיים דיון בבקשה לעיכוב ביצוע צו הפסקת עיסוק במעמד הצדדים.

בפסק דין אוהד דוידי חזר בית המשפט על העמדה לפיה קיימת לו סמכות טבועה להאריך תקופת כניסתו של צו סגירה כאמור למרות העדר הוראה בחוק, אך יש להגיש את הבקשה בתוך תקופת ההארכה ולא אחריה.

בפסק דין אוהד דוידי נדון מקרה בו לאחר שניכנס לתוקפו צו סגירה שניתן לעסק במסגרת גזר דין, התבקש בית המשפט להאריך את תוקפו.

בית המשפט דחה את הבקשה המנימוקים הבאים-

  • הסמכות לעכב ביצוע של צו סיגרה מכח סעיף 16 לחוק אינה מצויה בחוק רישוי עסקים ובית משפט רשאי לעשות כן מכוח סמכותו הטבועה. לכן בית המשפט יפעיל סמכותו זו במשורה ובזהירות.
  • הפסיקה בעניין הארכת תוקף צו סגירה מבקשת לעשות היקש ישיר מהוראה דומה בחוק התכנון והבניה (ס’ 207), שם יש להגיש בקשה כזו לא יאוחר מ 21 יום לפני כניסת הצו לתוקף.
  • הבקשה הוגשה כחודשיים לאחר כניסת הצו לתוקף.
  •  לעסק אין רישיון במועד הגשת הבקשה.

בהחלטתו זו איזכר בית המשפט את החלטת בית המשפט העליון בפסק דין ישר קפה בה נקבע כי צו הפסקת עיסוק הינו חלק מגזר הדין והוא נושא אופי עונשי ( למרות שיש לו תכליות נוספות). לצו יש משמעות מרחיקת לכת מבחינת בעלי העסק ודיון בבקשה לצו כאמור ייערך במעמד שני הצדדים.

ראה גם:
שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס’ 16
“סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים”
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (3)

פסיקה:

2125-02-15 אוהד דוידי נ. מדינת ישראל (4.6.17)[פורסם בנבו]

עפ 2498/17 ישר קפה בע”מ ואח’ נ. מדינת ישראל (עליון)(4.4.17)[פורסם בנבו]