מכירת ספרים במבנה מתנ”ס במסגרת שבוע הספר

נשאלנו האם הצבת כ 10 דוכני ספרים במבנה מתנ”ס במסגרת שבוע הספר או חודש הספר טעונה רישיון עסק.

אנו סבורים כי הצבת דוכני הספרים בתוך מבנה המתנ”ס אינה טעונה רישיון עסק, שכן האישור היחידי הרלוונטי לעניין זה (מעבר לפעילות הרגילה של המתנ”ס) הוא לצרכי אבטחה.
עם זאת לדעתנו, פעילות זו טעונה תיאום עם המשטרה, גם ללא חובת קבלת רישיון עסק.
עוד נציין כי מכירת ספרים בדוכנים מקובצים כמתחם מכירת ספרים בשטח פתוח ובשטח ציבורי פתוח תהיה טעונה רישיון עסק כ “יריד ספרים”.
לעומת זאת, מכירת ספרים בדוכן הצמוד לחנות ספרים אינה טעונה רישיון עסק (וכן לא טעונה רישיון לרוכלות), כמו גם חנות הספרים עצמה.