השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

כיצד יכול בעל עסק להגיש השגה (ערעור, בלשון הרגילה) על דרישות גורמים מאשרים או רשות רישוי, המתנים הסכמתם למתן הרישיון בקיום דרישות מסוימות, או המבקשים להוסיף תנאים בהם על העסק לעמוד לאחר שכבר ניתן לו רישיון?
מטרת המאמר הבא הינה “לעשות סדר” ולהבהיר את הוראות החוק והתקנות בכל הנוגע להגשת השגה.

המאמר עודכן ביום 27.8.21 בעקבות תיקון התקנות ופירסום אופן הגשת השגה באמצעות האינטרנט

הערות מקדימות-

 1. בכול מקום בו אנו מתייחסים במאמר זה לרישיון עסק הכוונה היא גם להיתר זמני ולהיתר מזורז.
 2. כניסה לתוקף של הוראות התקנות הנוגעות להשגה– ביום 1.4.21 נכנסו לתוקפן תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ובהן הפרק הדן בהגשת השגה.

סעיפי החוק הרלוונטיים- ס’ 7ג5 לחוק רישוי עסקים ופרק ד’2 לתקנות רישוי עסקים.

הגשת השגה מותנית בתשלום אגרה.

מי יכול להגיש השגה

מי שרואה עצמו נפגע מסירוב או ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו נותן אישור או רשות רישוי והוא:

 • מי שביקש רישיון עסק (או היתר זמני או היתר מזורז).
 • מי שכבר מחזיק בידיו רישיון וקיבל דרישות נוספות. 

על מה ניתן להגיש השגה

 • דרישה למסמכים נוספים.
 • דרישת קיום תנאים על ידי רשות רישוי או נותן אישור (כולל  תנאי המצוי במפרט האחיד)
 • סירוב למתן רישיון.
 • לא ניתן להגיש השגה על תנאי או דרישה למסמך שנקבע בחיקוק.

הגשת השגה אינה מתלה באופן אוטומטי את תוקף ההחלטה עליה משיגים 

 • כל עוד לא ניתנה החלטה בהשגה, ההחלטה עליה משיגים תישאר תקפה, אלא אם הוחלט אחרת.
 • אם מבקשים כי ההחלטה תותלה עד לקבלת החלטה בהשגה- יש לצרף בקשה מנומקת להשגה.
 • ההחלטה המנומקת  על ההתליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי ותכלול את תקופת ההתליה.

למי מגישים השגה

השגה תוגש לגורם מוסמך ארצי הרלוונטי לסירוב או לדרישה, המוגדר להלן, לפי הוראות סעיף 7(ה) לחוק:

 • ראש רשות רישוי שבתחומה נמצא העסק  (או עובד בכיר אחד מעובדי הרשות שהוסמך לעניין זה).
 • מנכ”ל המשרד נותן האישור (או לכל היותר שני עובדים בכירים  מקרב עובדי המשרד שהוסמכו לעניין זה).
 • נציב כבאות והצלה (או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוסמכו לכך).
 • מפכ”ל המשטרה (או לכל היותר שני קציני משטרה בכירים שהוסמכו לכך).

איך מגישים השגה ולמי מעבירים עותקים מההשגה

 • ההשגה תוגש לפי  טופס 9 שבתוספת לתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות).
 • ההשגה תוגש ב 2 עותקים לגורם המוסמך הארצי- הממונה על  הגורם שנתן דרישה או סירוב.
 • עותק מההשגה יועבר לרשות הרישוי הרלוונטית.
 • כאשר מוגשת השגה בגין חוסר התאמה של דרישות הגורם עליו מערערים לדרישות של גורם מאשר אחר- יוגש עותק מההגשה גם לגורם האחר.

הגשת השגה באמצעות האינטרנט

באתר משרד הפנים ניתן שירות המאפשר לבעלי עסקים טעוני רישוי להגיש השגה באמצעות האינטרנט, על דרישה או החלטה של אחד מנותני האישור.

ראה: אתר משרד הפנים- הגשת השגה על פי חוק רישוי עסקים

יש לשים לב להוראות ולהנחיות וכן-

 • הגשת ההשגה באמצעות אתר האינטרנט מתאפשרת רק ביחס ךלהשגות על החלטות נותני אישור. השגה על החלטת רות רישוי תוגש לרשות עצמה.
 • לא ניתן להגיש באמצעות הטופס האינטרנטי בקשות לעניין דרישות לתציקון ליקויים. ( מכח סעיף 8ד(ח) לחוק)

 

מועדים להגשת השגה

 • יש להגיש השגה בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • ארכה– בקשה לארכה תוגש בבקשה מנומקת לגורם המוסמך הארצי.
 • הארכה תינתן בנסיבות מיוחדות, לתקופה של עד 15 יום ותהיה מנומקת.

מה צריכה לכלול ההשגה (ראה גם  טופס 9 לתוספת לתקנות)

 • מי הגורם אליו מוגשת ההשגה.
 • מהי הדרישה או ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • מתי התקבלה ההחלטה מושא ההשגה.
 • מהן העילות והנימוקים להשגה.
 • הצעות המהוות חלופה לדרישה בהחלטה עליה מגישים השגה, אם יש כאלו.
 • יש לצרף- רישיון או היתר זמני או היתר מזורז של העסק, או בקשה לקבלת רישיון או היתר זמני או היתר מזורז.
 • יש לצרף- העתק ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • יש לצרף – כל מסמך רלוונטי נוסף.

החלטה בהשגה

 • החלטה מנומקת בהשגה תינתן בתוך 30 יום מהגשתה.
 • גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך בהחלטה מנומקת, את המועד להחלטה עד 30 יום נוספים. (להלן:”התקופה המוארכת”)
 • החלטה בהשגה הנוגעת לאופן יישום דרישה במפרט האחיד או בחיקוק– (אין מדובר בפרשנות ההוראה אלא רק באופן יישומה)- הגורם הארצי רשאי להעביר להחלטה של גורם מחוזי (בתנאי שלא הגורם המחוזי הוא זה שנתן את ההחלטה  עליה מוגשת ההשגה).
  החלטת הגורם המחוזי- תועבר למשיג, לגורם הארצי ולרשות הרישוי בתוך 30 יום ממועד הגשת ההשגה או בתוך “התקופה המוארכת”.
 • החלטה בהשגה הדורשת שינוי במפרט האחיד– ההשגה תועבר לשר שקביעת המפרט האחיד נעשתה בהתייעצות עימו ( או מי שהשר הסמיך. דהיינו הגורם הרלוונטי באותו משרד).
  במקרה כזה ניתן להאריך את המועד לתשובה להשגה ב 90 יום. הגורם הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על ההארכה ועל בחינת האפשרות לשינוי המפרט האחיד.

החלטה בהשגה הנוגעת לאי התאמה בגין דרישות גורם רישוי לדרישות רשות רישוי

 • סמכות ההחלטה היא לגורם הארצי במשרד נותן האישור
 • הגורם המוסמך הארצי במשרד נותן האישור ישמע גם את רשות הרישוי בטרם תינתן החלטה.
 • בנימוקי ההחלטה יצויינו גם נימוקי רשות הרישוי.

החלטה בהשגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות גורמים מאשרים שונים

 • החלטה תתקבל בהסכמה בין הגורמים הארציים המוסמכים.
 • בהעדר הסכמה כאמור- יועלה העניין בישיבה הקרובה של הוועדה הבין משרדית לענייני רישוי עסקים אשר תיתן לגורמים הארציים את המלצתה.
 • אם גם אז לא הגיעו הגורמים הארציים להסכמה- יכריע בעניין משפטי- היועץ המשפטי לממשלה, בכול עניין אחר תכריע הממשלה- הכול בתוך חודש.
 • במקרה כזה ניתן להאריך את המועד להחלטה ב 120 יום.

ראה:  אתר משרד הפנים- הגשת השגה מקוונת

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, סעיף 7ג5, ס’ 7(ה)
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א- 2000, סעיף 11ד