השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

 כיצד יכול בעל עסק להגיש השגה (ערעור, בלשון הרגילה) על דרישות גורמים מאשרים או רשות רישוי, המתנים הסכמתם למתן הרישיון בקיום דרישות אלו.
כאשר מוגשת בקשה לרישיון עסק, נדרש בעל העסק לעמוד בתנאים שונים של גורמים מאשרים או של רשות הרישוי על מנת לקבל אישורם למתן רישיון עסק ואת הרישיון הנכסף.
כך גם, כאשר עסק מתנהל ברישיון, יכולים הגורמים המאשרים או רשות הרישוי לדרוש כי  העסק יעמוד בתנאים נוספים על מנת שהרישיון ישאר בתוקפו.

* מאחר ולא מצאנו פרסומים באתרי האינטרנט, כנדרש בחוק, בדבר אופן הפניה הספציפי לגורמים הארציים לשם הגשת השגה, (מלבד השגה על החלטות משרד העבודה והרווחה- קישור מצוי בסוף המאמר), פנתה הנהלת האתר לגורמים הרלוונטיים על מנת לזרז הליך פרסום כאמור.

בכול מקום בו אנו מתייחסים במאמר זה לרישיון עסק הכוונה היא גם להיתר זמני ולהיתר מזורז.

הגשת השגה מותנית בתשלום אגרה.

תוקף ההחלטה עליה משיגים עד לקבלת החלטה בהשגה

 • כל עוד לא ניתנה החלטה בהשגה, ההחלטה עליה משיגים תישאר תקפה.
 • אם מבקשים כי ההחלטה תותלה עד לקבלת החלטה בהשגה- יש לצרף בקשה מנומקת להשגה.
 • ההחלטה המנומקת  על ההתליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי ותכלול את תקופת ההתליה.

על מה ניתן להגיש השגה

 • דרישת תנאים על ידי רשות רישוי או נותן אישור (כולל  תנאי המצוי במפרט האחיד)
 • סירוב למתן רישיון.
 • לא ניתן להגיש השגה על תנאי או דרישה למסמך שנקבע בחיקוק.

מי יכול להגיש השגה

 • מי שביקש רישיון עסק (או היתר זמני או היתר מזורז).
 • מי שכבר מחזיק בידיו רישיון וקיבל דרישות נוספות.

למי מגישים השגה

השגה תוגש לגורם מוסמך ארצי המוגדר כדלקמן (לפי העניין):

 • ראש רשות רישוי שבתחומה נמצא העסק  (או עובד בכיר אחר מעובדי הרשות שהוסמך לעניין זה).
 • מנכ”ל המשרד נותן האישור (או עובד בכיר אחר מקרב עובדי המשרד שהוסמך לעניין זה).
 • נציב כבאות והצלה (או קצין כבאות והצלה בכיר שהוסמך לכך).
 • מפכ”ל המשטרה (או קצין משטרה בכירה שהוסמך לכך).

איך מגישים השגה

 • ההשגה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות).
 • ההשגה תוגש ב 2 עותקים לגורם המוסמך הארצי- על הגורם שנתן דרישה או סירוב.
 • עותק מההשגה יועבר לרשות הרישוי הרלוונטית.
 • כאשר מוגשת השגה בגין חוסר התאמה של דרישות הגורם עליו מערערים, לדרישות של גורם מאשר אחר- יוגש עותק מההגשה גם לגורם האחר.

מועדים להגשת השגה

 • יש להגיש השגה בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • ארכה– בקשה לארכה תוגש בבקשה מנומקת לגורם מוסמך הארצי.
 • ניתן לקבל ארכה של 15 יום נוספים מגורם מוסמך ארצי.

מה יש לכתוב ולצרף להשגה (ראה גם טופס 9 לתוספת לתקנות)

 • מי הגורם אליו מוגשת ההשגה.
 • מהי הדרישה או ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • מתי התקבלה ההחלטה מושא ההשגה.
 • מהן העילות והנימוקים להשגה.
 • הצעות המהוות חלופה לדרישה בהחלטה עליה מגישים השגה, אם יש כאלו.
 • יש לצרף- רישיון או היתר זמני או היתר מזורז של העסק, או בקשה לקבלת רישיון או היתר זמני או היתר מזורז.
 • יש לצרף- העתק ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • יש לצרף – כל מסמך רלוונטי נוסף.

החלטה בהשגה

 • החלטה בהשגה תינתן בתוך 30 יום מהגשתה.
 • גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך את המועד להחלטה עד 30 יום נוספים. (להלן:”התקופה המוארכת”)
 • החלטה בהשגה הנוגעת ליישום דרישה במפרט האחיד– (לא פרשנות)- הגורם הארצי רשאי להעביר להחלטה של גורם מחוזי (בתנאי שלא הגורם המחוזי הוא זה שנתן את ההחלטה  עליה מוגשת ההשגה)
  החלטת הגורם המחוזי- תועבר למשיג, לגורם הארצי ולרשות הרישוי בתוך 30 יום ממועד הגשת ההשגה או בתוך “התקופה המוארכת”.
 • החלטה בהשגה הדורשת שינוי במפרט האחיד– ההשגה תועבר לשר שקביעת המפרט האחיד נעשתה בהתייעצות עימו ( או מי שהשר הסמיך. דהיינו הגורם הרלוונטי באותו משרד).
  במקרה כזה ניתן להאריך את המועד לתשובה להשגה ב 90 יום. הגורם הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על ההארכה ועל האפשרות לשינוי המפרט האחיד.

החלטה בהשגה הנוגעת לאי התאמה בגין דרישות גורם רישוי לדרישות רשות רישוי

 • הגורם המוסמך הארצי במשרד נותן האישור ישמע גם את רשות הרישוי בטרם תינתן החלטה.
 • בנימוקי ההחלטה יצויינו גם נימוקי רשות הרישוי.

החלטה בהשגה הנודעת לאי התאמה בין דרישות גורמים מאשרים שונים

 • החלטה תתקבל בהסכמה בין הגורמים הארציים המוסמכים.
 • בהעדר הסכמה כאמור- יועלה העניין בישיבה הקרובה של הוועדה הבין משרדית לענייני רישוי עסקים אשר תיתן לגורמים הארציים את המלצתה.
 • אם גם אז לא הגיעו הגורמים הארציים להסכמה- יכריע בעניין משפטי- היועץ המשפטי לממשלה, בכול עניין אחר תכריע הממשלה- הכול בתוך חודש.
 • במקרה כזה ניתן להאריך את המועד להחלטה ב 120 יום.

קישור לאתר משרד העבודה והרווחה והנחיות בדבר הגשת השגה-הגשת השגה

ראה גם: כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאם של רשות כיבוי

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, סעיף 7ג5, ס’ 7(ה)
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א- 2000, סעיף 11ד

 


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il