רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור

נשאלנו האם קייטנה המנוהלת על ידי ארגון חב”ד המתקיימת במבנה בית ספר טעונה רישיון עסק.

ככלל קייטנות חייבות ברישיון עסק אלא אם הן מופעלות על ידי מי מהגופים המנויים בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח- 1998 ( אירגון חב”ד אינו נמנה על הגופים המנוים ברשימה).
קייטנה הפטורה מחובת הוצאת רישיון עסק, עדיין טעונה אישור משרד החינוך והתרבות כמפורט בתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994.

הגדרת קייטנה
“קייטנה” מוגדרת בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן – 1990 כ “מקום שבו מתנהלת פעילות יומיומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר”.

חובת הרישוי
פריט 7.8 לצו רישוי עסקים קובע כי קייטנה הינה עסק טעון רישוי.
סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים קובע כי רישיון עסק לקייטנה יינתן רק לאחר אישור משרד החינוך כגורם מאשר.
כך גם קובע הסעיף כי השר רשאי לפטור בצו מחובת רישוי סוגים של קייטנות המנוהלות על ידי גופים שייקבעו.

הפטור מרישוי
בנספח  לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח – 1998, קיימת רשימה של כל הגופים הפטורים מחובת הוצאת רישיון עסק לקייטנה.

מה דינה של קייטנה הפטורה מהוצאת רישיון עסק?
תקנה שאינה טעונה רישיון עסק, עדיין תהיה טעונה אישור משרד החינוך. תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע”ב – 2011- קובעות את נוהל קבלת אישור משרד החינוך לניהול קייטנה הפטורה מהוצאת רישיון עסק.

סיכום-

– ככלל, קייטנה הינה עסק טעון רישיון- במקרה כזה יש לקבל גם אישור משרד החינוך בטרם הוצאת הרישיון.
– קיימת רשימת גופים הפטורים מהוצאת רישיון עסק לקייטנה- גופים אלו צריכים לקבל אישור משרד החינוך לאותה קייטנה על פי התקנות הרלוונטיות האמורות לעיל.

מה יכול לעשות גוף המבקש פטור מהוצאת רישיון עסק,  אך אינו מצוי ברשימת הפטורים בצו?

 בקשות מנומקות לפטור מחובת רישיון עסק ניתן להפנות לגב’ חווה מונדרוביץ’- הממונה על רישוי עסקים בשרד הפנים. הגב’ מונדרוביץ’ מרכזת את פעילות הוועדה המשותפת לאגף רישוי עסקים במשרד הפנים, למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.

לעניין פטור חלקי לקייטנות בקיבוצים ראה-קייטנות בקיבוצים – פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק

 מר אשר גרנר הגיב לכתבה. מפאת חשיבות תגובתו אנו מצרפים אותה במלואה למאמר:

א. הפטור ניתן רק לקיטנות המשך במקום הקבע שלהם.
ב. אין פטורים למחנות נוער פריט 7.8ב’ כולן חייבות ברשיון עסק.
ג. מי שקובע איזה קייטנות פטורות הינו שר הפנים מתוקף סמכותו לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים לאחר שקיבל המלצות מועדת משנה בראשות אגף רישוי עסקים במשרד הפנים וחברים בה משרד החנוך ,משרד הבריאות ונציג השלטון המקומי , ולאחר אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר מכן מפורסם ברשומות כצו רישוי עסקים(פטור מחובת רישוי לקייטנה).
ד. מומלץ להעזר בחוזר מנכ”ל משרד החינוך בנושא קיטנות ומחנות קיץ.

חקיקה:

 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן-1990
תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), תשע”ב-2011
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ”ד-1994
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח-1998
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il

תגובה אחת בנושא “רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור”

  1. בכתבה שלהלן ברצוני להדגיש מספר דברים:
    א. הפטור ניתן רק לקיטנות המשך במקום הקבע שלהם.
    ב. אין פטורים למחנות נוער פריט 7.8ב’ כולן חייבות ברשיון עסק.
    ג. מי שקובע איזה קיטנות פטורות הינו שר הפנים מתוקף סמכותו לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים לאחר שקיבל המלצות מועדת משנה בראשות אגף רישוי עסקים במשרד הפנים וחברים בא משרד החנוך ,משרד הבריאות ונציג השלטון המקומי , ולאחר אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר מכן מפורסם ברשומות כצו רישוי עסקים(פטור מחובת רישוי לקיטנה).
    ד. מומלץ להעזר בחוזר מנכ”ל משרד החינוך בנושא קיטנות ומחנות קיץ.

סגור לתגובות.