עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

נשאלנו כיצד ניתן לפעול ביחס לעסק אשר קיבל רישיון לצמיתות בשנת 2010 (פריט 10.7 ב – על פי הצו החדש הרישיון הינו ל 15 שנים), ועתה התקבל מכתב התראה מרשות כיבוי אש כי העסק אינו עומד  בתנאי הרישיון. התשובה מתייחסת לתוקפו של הרישיון ולאי עמידה בתנאיו.
השאלה נשאלה ביחס לרשות הכבאות- אך היא יפה גם כן  לכל גורם רישוי אחר.

השאלה נחלקת לשניים- תוקף הרישיון ואי עמידה בתנאי הרישיון של רשות הכיבוי.

תוקפו של הרישיון

תקנה 20 לתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), תשס”א – 2000, קובעת כי היה ולעסק מסוים ניתן רישיון לצמיתות לפני כניסתו לתוקף של צו רישוי עסקים משנת 2013, ועל פי התיקון תוקף הרישיון הינו עתה 15 שנה- הרי שלגבי אותו עסק יישאר רישיון העסק בתוקף לצמיתות.

אי עמידה בתנאי כיבוי אש

כאשר עסק אינו עומד בתנאי רישיון- ניתן לנקוט נגדו בהליך של הוצאת צו סגירה מנהלי, אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת.
(ראה-צו סגירה מנהלי – ס’ 20 לחוק רישוי עסקים, צו סגירה מנהלי לפי חוקים שונים)

במידה ונסיבות המקרה אינן מצדיקות הוצאת צו מנהלי והרשות סבורה כי יש לבטל את הרישיון, הרי שעליה להתחיל בהליכים בהתאם ( ובכללם קיום שימוע).

היה ורישיון העסק בוטל כדין בתום הליכים אלו- ניתן יהיה להגיש נגד העסק כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. במסגרת זו ניתן יהיה להגיש בקשה לצו סגירה שיפוטי לפי סעיף 17 לחוק.

 אנו מבקשים לציין, כי היה ורישיון עסק לצמיתות בוטל כדין, הרי שהיה ואותו עסק יוציא רישיון מחדש- תוקף הרישיון יהיה על פי הוראות צו רישוי עסקים משנת 2013 ולא לצמיתות.