ערעור על החלטה למתן צו סגירה שיפוטי, ערעור בזכות – ס’ 17 לחוק

לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, יש לבית המשפט סמכות, להורות על סגירת עסק, לאחר הגשת כתב אישום ובטרם הסתיימו ההליכים בתיק. בפסק דין פיקר קבע בית המשפט כי לצדדים קיימת הזכות לערער על החלטה כזו לבית המשפט המחוזי, למרות שלא מדובר בפסק דין אלא בהחלטה אחרת.

כנגד הגב’ פיקר הוגש כתב אישום בגין ניהול עסק  של ממכר מזון ומשקאות חריפים. במקביל הגישה העיריה בקשה לסגירת העסק לפי הוראות סעיף 17 לחוק. בית המשפט סבר כי סגירה מוחלטת של העסק איננה מידתית וקבע כי ניתן יהיה, בשלב זה, לנהל את העסק מ 6 בבוקר ועד חצות.

בית המשפט ציין עוד כי לכאורה אין זכות ערעור לפי החוק על החלטה זו, אך זהו מצב דברים לא חוקתי וקבע כי ניתן יהיה לערער בזכות על החלטה זו.

בית המשפט הסתמך על פסק דין בן שמואל בו נקבע כי למרות שמבחינה פורמאלית, מאחר ולא מדובר בפסק דין שמסיים הליכים, לא ניתן לערער על החלטה מעין זו בזכות אלא רק ברשות, הרי האינטרס הציבורי מחייב מתן זכות ערעור. זאת בעיקר משום שלהחלטה על סגירת העסק לפי סעיף 17 יש השלכה אופרטיבית ממשית על החירות לניהול עסק ועל זכות העיסוק.

כך גם נאמר בפסק דין חיפה כימיקלים בו התבקשה (וניתנה) רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי (שאליו ערערו בזכות), בעניין החלטה בבקשה להוצאת צו סגירה לפי סעיף 17 לחוק.

לעניין מתן צו סגירה לפי סעיף 17 לחוק ראה גם:
צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו
עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק
סעיף 17, עדכוני פסיקה – דצמבר 2017
סעיף 17 לחוק רישוי עסקים- עדכוני פסיקה מרץ 19

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, ס’ 17

פסיקה:
בר”ש 54722-03-17 עיריית אשדוד נ. פיקר (2.4.17) [פורסם בבו]
ע”פ (חי’) 6672-04-11 עיריית חיפה נ. רות בן שמואל (14.4.11) [פורסם בנבו]
רע”פ 2841/17 חיפה כימיקלים בע”מ נ. עיריית חיפה (28.5.17) [פורסם בנבו]