“בר אקטיבי” – פריט 4.8

“בר אקטיבי” הינו כינוי לצורה של הגשת משקאות אלכוהוליים  (בדרך כלל) במהלך אירועים שונים, כאשר האנשים המבקשים לשתות אלכוהול אינם צריכים לגשת לבר הממוקם באזור האירוע אלא המשקאות מוגשים להם באופן אקטיבי, בדרך כלל ברחבת ריקודים. “בר אקטיבי” איננו סוג עסק נפרד, אלא נכלל בפריט 4.8, ויחולו עליו דרישות כמו כל עסק אחר למכירת ו/או הגשת משקאות אלכוהוליים, כולל הדרישות ביחס למקום הפיזי בו מופעל העסק.

מאמר זה דן בעסק הנקרא “בר אקטיבי”, בדיונים שהתקיימו בוועדות השונות בכנסת, ובפסק דין שניתן לאחרונה (7.5.17) המתייחס לעסק מסוג זה.

העמדות שהובעו בדיוני וועדות הכנסת

בדיונים השונים בוועדות הכנסת  הוצגה עמדת משרד הפנים לפיה כאשר נשכרים שירותי “בר אקטיבי” באירוע- כמו שבעלי האולם דורשים מנותני שירותים אחרים הנכנסים לאולם האירועים כחלק מקיום אירוע (תקליטן, מנהלת אירוע, שירותי קייטרינג וכו’), לעמוד בדרישות החוק, או להציג תעודת כשרות, כך גם חלה עליהם אחריות בנושא הברים האקטיביים. קיימת כאן אחריות כפולה גם של בעלי האולם וגם של אלה המספקים את האלכוהול באירוע באופן ישיר.

כך גם הובהר כי פריט הרישוי המתייחס לברים אקטיביים הינו פריט 4.8 לצו רישוי עסקים המתייחס ל “משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה”. בנוסף הובהרה עמדת משרד הפנים כי לא ניתן לסרב למתן רישיון לעסק של “בר אקטיבי”- רק משום שזה סוג העסק שלגביו מבוקש רישיון.( דהיינו- ללא כל סיבה עניינית אחרת).

סעיפי החוק הרלוונטיים 

סעיף 2 לחוק רישוי עסקים- יש לשים לב כי בסעיף זה קיימות הוראות מיוחדות המתייחסות בעיקרן  לדרישות הרשות לגבי המקום בו מתנהל העסק.

סעיף 23 לחוק רישוי עסקים -מתייחס לסגירת עסק של משקאות משכרים ודן בסגירתהחצרים בהם מתנהל העסק.

פריט 4.8 לצו רישוי עסקים -קובע חובת קבלת רישיון לעסק שעיקר פעילותו הינה הגשת המשקאות המשכרים לצורך צריכה במקום ההגשה.

בנוסף, יצויין כי גם דרישות המשטרה בכול הנוגע למתן אישור לפריט זה מתייחסות בעיקרן למקום בו מתנהל העסק.

האם בר אקטיבי הינו עסק נייד?

אחת הטענות שהועלו בהקשר להפעלת ברים אקטיביים הינה כי מדובר ב”עסק נייד”. עם זאת , כפי שפורט לעיל, חלק נכבד מהוראות החוק הנוגעות לעסק של מכירת והגשת משקאות משכרים מתייחסות לחצרים בהם מתנהל העסק- ואילו “עסק נייד” מטבעו אינו מתנהל ב”חצרים” ספצייים. לכן, בר אקטיבי איננו “עסק נייד”.

“בר אקטיבי” – המקום בו נמכרים או מוגשים המשקאות המשכרים יהיה טעון רישיון

כפי שנאמר לעיל, המונח “בר אקטיבי” מתייחס לצורת הגשת המשקאות לבאי האירוע ולאו דווקא לסוג עסק נפרד.

לכן- על פי עמדת משרד הפנים, נדרש כי בעל האולם או מי שמבקש למכור או להגיש משקאות אלכוהוליים באירוע, יצטיידו ישירות ברישיון לפי פריט 4.8 בעצמם על מנת שיוכלו להפעיל “בר אקטיבי” בתחום העסק.

מהאמור לעיל עולה כי רישיון למכירת או הגשת משקאות משכרים יהיה תמיד קשור למקום הפיזי בו נמכרים או מוגשים אותם משקאות.

יצויין כי במידה ומוגשים משקאות משכרים באולם או גן אירועים הרי שהרישיון להגשת המשקאות המשכרים נכלל בפריט 7.9

הפסיקה

בפסק דין קירשנר נדון סירוב של הרשות לתת לעסק מסוג זה רישיון. קירשנר פנה לרשות וביקש לקבל רישיון לבר אקטיבי נייד. ציוד העסק מוחזק ברכבים ועגלות אשר בבעלות קירשנר. לאחר קבלת אישור המשטרה הונפק לקירשנר רישיון זמני ל 3 חודשים, אך הרשות סרבה לחדשו בשל אי עמידה בדרישות.

בית המשפט התייחס לעמדת משרד הפנים לפיה מקום המקיים אירועים ובו מוגשים משקאות אלכוהוליים- יידרש להוצאת רישיון בעצמו לפי פריט 4.8 ( דהיינו הגשת המשקאות באמצעות בר אקטיבי- נכללת ברישיון העסק של בעל האולם או מנהל האירוע).

בית המשפט קבע כי לא ניתן לסרב באופן גורף לתת רישיון לבר אקטיבי מתוך הנחה שבהעדר “אולם” אליו ניתן “לקשור” את העסק- לא ניתן לתת לעסק מסוג זה רישיון כלל.

משמעות קביעה זו הינה כי על הרשות חלה חובה להעמיד תנאים מוגדרים וברורים להוצאת רישיון לעסק מסוג זה והיא אינה יכולה להסתתר מאחרי הטענה כי לא קיים לעסק פריט רישוי מתאים, שכן קיים פריט רישוי כזה – פריט 4.8, תוך הבהרה כי הרשות רשאית להתנות את מתן הרישיון בעמידה בתנאים ובכלל זה תנאים שיבטיחו שלא ייעשה שימוש לצורכי העסק במקום שאסור לעשות שימוש כזה.

אנו סבורים כי בית המשפט אמנם לא קבעי מפורשות כי בר אקטיבי לא יוכל לקבל רישיון ל”עסק נייד”- אך מהאמור בפסק הדין ברור כי זו המסקנה המתבקשת. מסקנה זו משתלבת עם האמור בראשית המאמר.

לעניין “עסק נייד” ראה גם: מהו “עסק נייד” – סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, סעיפים- 2,  23, 5(ב)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013,פריט 4.8, פריט 7.9

פסיקה :
עתמ (מרכז) 46319-01-16 רז קירשנר נ. מנהל מחלקת רישוי עסקים של המועצה המקומית גדרה (7.5.17) [פורסם בנבו]