מהו “עוסק במזון” – סעיף 25א לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “עוסק במזון”  אנו מופנים לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ח – 2015 ( להלן: ” חוק בריאות הציבור (מזון)”).

בסעיף ההגדרות לחוק בריאות הציבור (מזון) המונח “עוסק במזון מוגדר כדלקמן:

“עוסק במזון” – מי שעיסוקו במזון

“עיסוק במזון ” – מוגדר כדלקמן:

הגדרת “עיסוק במזון” – ייצור, ייבוא או מכירה של מזון

להגדרת “מזון” –  בחוק בריאות הציבור (מזון) ראה- מהו “טיפול במזון” – הגדרת המונח “מזון”

חקיקה:

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו – 2015