הוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון

רשות רשאית להוסיף תנאי ברישיון עסק לפיו על העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני, ובלבד שבררה את הרלוונטיות של אותו חוק עזר לתנאי הרישוי, וביצעה התאמות כנדרש, בהתחשב במהותם השונה של החוקים.

ניתן לאכוף הוראות חוק עזר בכלי אכיפה המוקנים בחוק רישוי עסקים, רק אם הן תנאי ברישיון.

עודכן ביום 26.3.2022

בפסק דין AM:PM, נדון מקרה בו עיריית רמת גן הוסיפה באופן כוללני תנאי ברישיון עסק לפיו על העסק לעמוד בכול דרישות חוקי העזר (ובכלל זה חוק עזר האוסר לפתוח עסקים בימי המנוחה).
שם נקבע כי ניתן להכליל הוראות חוק עזר ברישיון ובלבד שאותו חוק עזר מקדם את מטרות הרישוי הרלוונטיות לאותו עסק (מטרות אלו ייבדקו לפי הרשויות המאשרות הנדרשות לשם מתן רישיון לאותו העסק).
ייתכן כי אותו חוק עזר במקרה מסוים יקדם מטרות חוק רישוי עסקים ובמקרה אחר לא.
יש לשים לב כי הסמכות לחקיקת חוק העזר (בעניין איסור פעילות עסקית בימי המנוחה, למשל), יכולה לנבוע מחוק אחר שאינו חוק רישוי עסקים, ואשר מטרתו שונה מהמטרות אותן נועד חוק רישוי עסקים להשיג. לכן, יש לבחון את הרלוונטיות של אותו חוק עזר להשגת מטרות חוק רישוי עסקים.
על הרשות לבחון כל עסק לגופו, ולבדוק  האם עמידה בהוראות אותו חוק עזר  נדרשת כדי לקדם מטרות הרישוי.
עוד נקבע כי "ייבוא" גורף של חוקי העזר לתנאים ברישיון העסק מצביעה על העדר שיקול דעת לגופו של עניין. לעיריה אין סמכות כללית להתנות מתן רישיון עסק בקיום חוקי עזר.
כך גם נקבע כי לא ניתן להכליל כתנאי ברישיון הוראות חוק עזר המתייחסות לאיסור הפעלת העסק בימי מנוחה.

בפסק דין חצבני נדונה הכללת הוראות חוק העזר העירוני בתל אביב בדבר מדיניות היתרים לשעות פתיחת עסקים בלילות ("היתרי לילה") כתנאי ברישיון עסק.

בשלב ראשון- בית המשפט, ביישמו את הכללים שנקבעו בפסק דין AM:PM, בחן את הפריטים לגביהם ניתן רישיון עסק, ומהן מטרות החוק הרלוונטיות לאותם פריטים (דהיינו, אילו רשויות מאשרות נידרשות לשם קבלת רישיון העסק הספציפי).
באותו מקרה- לבית אוכל הכולל הגשת משקאות משכרים (פריט 4.8 לצו) נדרש אישור משטרה (לשם מניעת סכנות לשלום הציבור). הוראות סעיף 2(א)(2) לחוק רישוי עסקים קובעות כי, בעסק שמוגשים בו משקאות משכרים, מותר לרשות הרישוי לשקול שיקולים של התחשבות בצרכי תושבי האזור שבו נמצא העסק.
בשלב שני– בחן בית המשפט את מטרות מפת המדיניות של עיריית תל אביב למתן "היתרי לילה", שהינן, צמצום החיכוך בין עסקי הלילה לבין תושבי העיר, כך שהעיר גם תישמר כ"עיר ללא הפסקה", וגם תישאר עיר מגורים.
נקבע כי לא מדובר בפגיעה בחופש העיסוק שכן חוק העזר עצמו נועד לאזן בין האיטרסים הרלוונטיים השונים של כל המשתמשים ברחוב.
בשלב שלישי– בחן בית המשפט האם מטרות חוק העזר עולות בקנה אחד עם מטרות החוק הרלוונטיות לאותו עסק.

מסקנת בית המשפט הייתה כי מטרות חוק העזר בעניין היתרי לילה, עולות בקנה אחד עם מטרות חוק רישוי עסקים. לכן, הוספת תנאי ברישיון העסק בדבר עמידה בתנאי חוק העזר האמור הינה החלטה לגיטימית שנעשתה בשיקול דעת ובהליך תקין.

לשם שלמות התמונה יצויין, כי בפסק דין ניר אישר בית המשפט תנאי ברישיון לפי נאסר על הבעלים לפתוח את עסקו במשך שעתיים מכניסת השבת ועד תום שעת התפילה, בהתאם לחוק עזר עירוני בעניין סגירת עסקים בימי מנוחה. פסק דין זה, שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, עומד בניגוד לפסיקה המאוחרת יותר, שניתנה גם כן על ידי בית משפט מחוזי.

ההבדל בין אכיפת חוק עזר לבין אכיפת תנאי ברישיון-
בפסק דין ברמר (מחוזי)
, נקבע  כי לא ניתן לאכוף  הוראות חוק עזר באמצעי האכיפה בהם רשאית הרשות להשתמש על פי חוק רישוי עסקים, כאשר הוראות חוק העזר אינן תנאי ברישיון. קביעה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון.  מקביעת בית המשפט עולה כי בהעדר תנאי מפורש ברישיון המחיל את הוראות חוק העזר,  לא תוכל הרשות להפעיל סמכותה על פי חוק רישוי עסקים, בשל הפרת הוראות חוק העזר.

לעניין חקיקת חוקי עזר בענייני רוכלות ראה-סמכות עיריה להגביל עיסוק ברוכלות

חקיקה
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968– סעיף 2(א)(2)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013– פריט 4.8

פסיקה
 עת"מ 11860-07-10 אי.אם.פי.אם  בע"מ נ. בר (7.8.12) [פורסם בנבו]
עת"מ 35032-07-15 שי חצבני נ. עיריית תל אביב-יפו (16.11.16( [פורסם בנבו]
עת"מ 1882/06 אסף ניר ואח' נ. עיריית הרצליה (4.7.07) [פורסם בנבו]
עתמ(ת"א) 2500/07 ברמר ואח' נ. עיריית תל אביב ואח' (22.2.12) [פורסם בנבו]
עעמ 2469/12 ברמר נ. עיריית תל אביב (25.6.13) [פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz