תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

נשאלנו מה דינו של עסק  המחזיק בידיו מזה מספר שנים רישיון עסק לצמיתות, כאשר על פי צו רישוי עסקים משנת 2013 תקופת הרישיון קוצרה ל 10 שנים ומטה, וכאשר לא פורסם לגביו  מפרט אחיד, וכיצד ניתן להוסיף תנאי ברישיון לעסק כאמור.

תקופת הרישיון
צו רישוי עסקים משנת 2013 (להלן: “הצו החדש”) ביטל את  רישיונות העסק לצמיתות וקצב תקופה לכל רישיון.
סעיף 6 לצו החדש קובע כי, בכפוף לתקנות 20 ו 21 לתקנות רישוי עסקים, תקופת הרישיון של כל עסק תהיה על פי האמור בטור ו’ לטבלה שבתוספת לצו.
אלא שסעיף 9 (ב)(2) לצו קובע, כי סעיף 6 יחול רק על עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד (ועל עסקים שלא היו טעוני רישוי לפני הצו החדש).
נציין כאן, כי לפי הוראות תקנה 20 לתקנות רישוי עסקים, עסק שעל פי הצו הקודם תקופת רישיונו הייתה לצמיתות ועל פי הצו החדש קוצרה ל 15 שנה- תוקף הרישיון יישאר לצמיתות.

מכל האמור לעיל נובע כי-
כל עסק שניתן לו רישיון לפני כניסת תוקפו של השינוי בצו משנת 2013, שלא פורסם לגביו מפרט אחיד, רישיונו יהיה תקף לתקופה לפי הצו הקודם, ובכלל זה רישיון לצמיתות.
עסקים שהיה להם רישיון לצמיתות שקוצר, על פי הצו החדש, ל 15 שנה- תוקף הרישיון יישאר לצמיתות גם כאשר יתפרסם המפרט האחיד.

 הוספת תנאים לרישיון בעסק כאמור-
מתי נכנס לתוקף התנאי הנוסף ?

סעיף 7(א) לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות רישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון.
סעיף 7(ב) לחוק מתייחס להוספת תנאים ברישיון כאשר אין מפרט אחיד. שם נקבע כי תקפו של תנאי נוסף, כאשר אין מפרט אחיד, יהיה בתום 3 שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון.
דהיינו- כאשר רשות מבקשת להוסיף תנאי ברישיון לעסק, בהעדר מפרט אחיד, עליה לעשות זאת 3 שנים מראש.
קיצור התקופה
ניתן לקצר את התקופה של 3 שנים, אם חל שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי הרישיון או אם גורם מוסמך ארצי קבע תקופה קצרה יותר שתנומק בכתב.
האירועים בגינם גורם מוסמך ארצי(*) רשאי לשנות התקופה לכניסת תנאי חדש לתוקף- ( סעיף 7(א1)(1)-(2)-
אם קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור(**)
או אם נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות החוק.

(*)- גורם מוסמך ארצי- סעיף 7(ה) לחוק- ראש רשות הרישוי או עובד בכיר שהוא הסמיך, מנכ”ל המשרד נותן האישור או עובד המשרד שהוא הסמיך, נציב כבאות ארצי או קצין כבאות שהוא הסמיך, מפכ”ל המשטרה או קצין בכיר שהמפכ”ל הסמיך.
(**)- בנסיבות אלו גם גורם מוסמך מחוזי רשאי לשנות תנאי לתקופה של  עד 60 יום, ולא יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות- סעיף 7(א3).

לענין מפרט אחיד ראה גם- 
תוקפם של רישיונות
מפרטים אחידים


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il