עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון

האם רשות רשאית להוסיף תנאי ברישיון עסק לפיו על העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני?
בית המשפט קבע, בפסק דין חצבני, כי ניתן לעשות זאת, ובלבד שהרשות בררה את הרלוונטיות של אותו חוק עזר לתנאי הרישוי וביצעה התאמות כנדרש, בהתחשב במהותם השונה של החוקים.

בפסק דין AM:PM, נדון מקרה בו עיריית רמת גן הוסיפה באופן כוללני תנאי ברישיון עסק לפיו על העסק לעמוד בכול דרישות חוקי העזר ( ובכלל זה חוק עזר האוסר לפתוח עסקים בימי המנוחה).
שם נקבע כי ניתן להכליל הוראות חוק עזר ברישיון ובלבד שאותו חוק עזר מקדם את מטרות הרישוי הרלוונטיות לאותו עסק (מטרות אלו ייבדקו לפי הרשויות המאשרות הנדרשות לשם מתן רישיון לאותו העסק).
ייתכן כי אותו חוק עזר פעם אחת יקדם מטרות חוק רישוי עסקים ופעם אחרת לא.
יש לשים לב כי הסמכות לחקיקת חוק העזר ( בעניין איסור פעילות עסקית בימי המנוחה למשל), יכולה לנבוע מחוק אחר שאינו חוק רישוי עסקים, ואשר מטרתו שונה מהמטרות אותן נועד חוק רישוי עסקים להשיג, ויש לבחון את הרלוונטיות של אותו חוק עזר להשגת מטרות חוק רישוי עסקים.
על הרשות לבחון כל עסק לגופו, ולבדוק  האם עמידה בהוראות אותו חוק עזר  נדרשת כדי לקדם מטרות הרישוי.
עוד נקבע כי ייבוא כל חוקי העזר לתנאים ברישיון העסק מצביעה על העדר שיקול דעת לגופו של עניין. לעיריה אין סמכות כללית להתנות מתן רישיון עסק בקיום חוקי עזר.
כך גם נקבע כי לא ניתן להכליל כתנאי ברישיון הוראות חוק עזר המתייחסות לאיסור הפעלת העסק בימי מנוחה.

בפסק דין חצבני נדונה הכללת הוראות חוק העזר העירוני בתל אביב בדבר מדיניות היתרים לשעות פתיחת עסקים בלילות (“היתרי לילה”) כתנאי ברישיון עסק.

בשלב ראשון- בית המשפט, ביישמו את הכללים שנקבעו בפסק דין AM:PM, בחן את הפריטים לגביהם ניתן רישיון עסק, ומהן מטרות החוק הרלוונטיות לאותם פריטים (דהיינו, אילו רשויות מאשרות נידרשות לשם קבלת רישיון העסק הספציפי).
באותו מקרה- בית אוכל הכולל הגשת משקאות משכרים ( פריט 4.8 לצו) דורש אישור משטרה (לשם מניעת סכנות לשלום הציבור). הוראות סעיף 2(א)(2) לחוק רישוי עסקים קובעות כי, בעסק שמוגשים בו משקאות משכרים, מותר לרשות הרישוי לשקול שיקולים של התחשבות בצרכי תושבי האזור שבו נמצא העסק.
בשלב שני– בחן בית המשפט את מטרות מפת המדיניות של עיריית תל אביב למתן “היתרי לילה”, שהינה לצמצם את החיכוך בין עסקי הלילה לבין תושבי העיר, כך שהעיר גם תישמר כ”עיר ללא הפסקה”, וגם תישאר עיר מגורים.
נקבע כי לא מדובר בפגיעה בחופש העיסוק שכן חוק העזר עצמו נועד לאזן בין האיטרסים הרלוונטיים השונים של כל המשתמשים ברחוב.
בשלב שלישי– בחן בית המשפט האם מטרות חוק העזר עולות בקנה אחד עם מטרות החוק הרלוונטיות לאותו עסק.

לאור האמור לעיל נקבע כי- מטרת חוק העזר בעניין היתרי לילה, עולות בקנה אחד עם מטרות החוק, ולכן הוספת תנאי ברישיון העסק בדבר עמידה בתנאי חוק העזר האמור הינה החלטה לגיטימית שנעשתה בשיקול דעת ובהליך תקין.

לשם שלמות התמונה יצויין, כי בפסק דין ניר אישר בית המשפט תנאי ברישיון לפי נאסר על הבעלים לפתוח את עסקו במשך שעתיים מכניסת השבת ועד תום שעת התפילה, בהתאם לחוק עזר עירוני בעניין סגירת עסקים בימי מנוחה, אך פסק דין זה, שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, עומד בניגוד לפסיקה המאוחרת יותר, שניתנה גם כן על ידי בית משפט מחוזי.

בפסק דין ברמר (מחוזי), נקבע על ידי בית המשפט כי לא ניתן לאכוף  הוראות חוק עזר באמצעי האכיפה בהם רשאית הרשות להשתמש על פי חוק רישוי עסקים, כאשר ההוראות חוק העזר אינן תנאי ברישיון. קביעה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון. שם עולה מקביעת בית המשפט, כי בהעדר תנאי מפורש ברישיון המחיל את הוראות חוק העזר, אכן לא תוכל הרשות להפעיל סמכותה על פי חוק רישוי עסקים, בשל הפרת הוראות חוק העזר.

לעניין חקיקת חוקי עזר בענייני רוכלות ראה-סמכות עיריה להגביל עיסוק ברוכלות

חקיקה
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968– סעיף 2(א)(2)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013– פריט 4.8

פסיקה
 עת”מ 11860-07-10 אי.אם.פי.אם  בע”מ נ. בר (7.8.12) [פורסם בנבו]
עת”מ 35032-07-15 שי חצבני נ. עיריית תל אביב-יפו (16.11.16( [פורסם בנבו]
עת”מ 1882/06 אסף ניר ואח’ נ. עיריית הרצליה (4.7.07) [פורסם בנבו]
עתמ(ת”א) 2500/07 ברמר ואח’ נ. עיריית תל אביב ואח’ (22.2.12) [פורסם בנבו]
עעמ 2469/12 ברמר נ. עיריית תל אביב (25.6.13) [פורסם בנבו]